Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

4. 8. 2010 14:59

Výsledky jednání vlády 4. srpna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh programového prohlášení vlády České republiky

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:  schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 262/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: přerušeno do 11.8.

4. Návrh věcného záměru právní úpravy Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů

č.j. 481/10

Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:  schváleno

5. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

č.j. 774/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

6. Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

č.j. 755/10 - bod 4 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

7. Strategie obnovy území částí Zlínského a Olomouckého kraje postižených povodněmi v květnu 2010

č.j. 685/10 - bod 5 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

8. Strategie obnovy území částí Moravskoslezského kraje postižených povodněmi v květnu 2010

č.j. 738/10 - bod 6 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

9. Strategie obnovy území Zlínského a částí Jihomoravského kraje postižených povodněmi v červnu 2010

č.j. 739/10 - bod 7 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku povodní v květnu a červnu 2010

č.j. 743/10 - bod 8 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

11. Informace o škodách způsobených povodněmi v květnu 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

č.j. 745/10 - bod 9 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání:  schváleno

12. Rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

č.j. 724/10 - bod 10 schůze vlády 28.7.2010

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

13. Zřízení Pracovní skupiny pro komunikaci s veřejností

č.j. 782/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:  přerušeno

14. Zřízení Národní ekonomické rady vlády

15. Stanovení způsobu odměňování ředitele Pozemkového fondu České republiky

č.j. 678/10

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: staženo

C. K projednání bez rozpravy:

16. Návrh na ratifikaci Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci

č.j. 770/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1. Informace Ministerstva životního prostředí o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Implementace informačního systému AVISME v prostředí MŽP"

č.j. 752/10

Předkládá: ministr životního prostředí

2. Informace pro vládu o přípravě podpisu smlouvy na Správu Integrovaného systému typových pozic (ISTP) založenou na jednotném kompetenčním modelu služeb zaměstnanosti a využívající Národní soustavu povolání (NSP) a Národní soustavu kvalifikací (NSK) pro roky 2010 a 2011 dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

č.j. 776/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

3. Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje

č.j. 773/10

Předkládá: ministr dopravy

4. Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence za období 2009-2010

č.j. 772/10

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Vyhodnocení průběhu zajištění revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství za I. pololetí 2010

č.j. 781/10

Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

6. Informace o realizaci opatření přijatých k nápravě a k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/05 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008“

č.j. 777/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie