Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

4. 1. 2010 10:59

Výsledky jednání vlády 4. 1. 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

č.j. 1780/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3. Finanční řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009

č.j. 1813/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh usnesení vlády ČR o úpravě a doplnění usnesení vlády č. 1100 ze dne 31. srpna 2005, č. 550 ze dne 10. května 2006 a č. 641 ze dne 28. května 2008

č.j. 1788/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: odloženo na 11.1. 2010

5. Metodický pokyn k doplnění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu do českého právního řádu

č.j. 1816/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

6. Zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za rok 2009

č.j. 1789/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh na provoz utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady Evropské unie v letech 2010-2012

č.j. 1770/09 - bod 22 schůze vlády 21.12.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: odloženo na 11.1. 2010

8. Návrh Statutu Výboru pro Evropskou unii

č.j. 1812/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: schváleno

9. Změna dokumentace programu 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad

č.j. 1767/09 - bod 33 schůze vlády 21.12.2009

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: přerušeno do 18.1. 2010

10. Návrh financování projektů rychlého dopadu v provinčním rekonstrukčním týmu Lógar v Afghánistánu z prostředků rezortu Ministerstva obrany

č.j. 1758/09 - bod 24 schůze vlády 21.12.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 991)

č.j. 1802/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

12. Návrh poslanců Vladimíra Šoltyse a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 989)

č.j. 1804/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

13. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Josefa Šenfelda a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 997)

č.j. 1807/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

14. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 993)

č.j. 1824/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno souhlasné stanovisko

15. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 988)

č.j. 1805/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

16. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 987)

č.j. 1806/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

17. Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 990)

č.j. 1803/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

18. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) (sněmovní tisk 994)

č.j. 1810/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

19. Návrh poslanců Robina Böhnische, Lubomíra Zaorálka, Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 982)

č.j. 1795/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

20. Návrh poslanců Libora Ježka, Vladimíra Koníčka, Jana Látky a Jitky Vojtilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 985)

č.j. 1799/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

21. Návrh poslanců Libora Ježka, Josefa Čerňanského, Václava Snopka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 984)

č.j. 1800/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

22. Návrh poslance Libora Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 986)

č.j. 1798/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

23. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jiřího Petrů a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 996)

č.j. 1808/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

24. Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Zdeňka Boháče, Zdeňka Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 998)

č.j. 1794/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

25. Návrh poslankyň Kateřiny Konečné a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 983)

č.j. 1797/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

26. Návrh poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherského Hradiště (sněmovní tisk č. 981)

č.j. 1796/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

27. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 995)

č.j. 1809/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

32. Jmenování předsedy Krajského soudu v Praze

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

28. Povolení výjimky vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro vinařský rok 2009/2010

č.j. 1781/09

Předkládá: ministr zemědělství

29. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

č.j. 1778/09

Předkládá: ministr financí, místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

30. Návrh na přijetí změn příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

č.j. 1825/09

Předkládá: ministr životního prostředí , místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

31. Zpráva o pracovní návštěvě spolkového ministra zahraničních věcí a vicekancléře Spolkové republiky Německo Guida Westerwelleho dne 2. prosince 2009 v ČR

č.j. 1820/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

33. Změna usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, v platném znění, a usnesení vlády ze dne 20. srpna 2008 č. 1013

Bez rozpravy - všechny body schváleny

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu přípravy legislativních a organizačních kroků k transformaci Pozemkového fondu České republiky

č.j. 1782/09

Předkládá: ministr zemědělství

2. Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2008

č.j. 1786/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

3. Informace o realizaci opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných NKÚ při kontrolní akci 08/21 „Hospodaření státních podniků, u nichž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví“

č.j. 1784/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

4. Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/03

č.j. 1785/09

Předkládá: Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany

č.j. 1814/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

6. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 10. – 11. prosince 2009 v Bruselu

č.j. 1827/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ministr pro evropské záležitosti

7. Zpráva ze zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 26. a 27. listopadu 2009 - část kultura a audiovize

č.j. 1793/09

Předkládá: ministr kultury

8. Informace o průběhu a výsledcích zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 1. a 2. prosince 2009 v Aténách

č.j. 1823/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Informace o průběhu a výsledcích zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy ve dnech 3. - 4. prosince 2009 v Bruselu

č.j. 1821/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

10. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a Rady vnější vztahy ve dnech 7. a 8. prosince 2009 v Bruselu

č.j. 1822/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie