Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

31. 1. 2018 13:41

Výsledky jednání vlády 31. ledna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

Přehled klíčových agend evropské politiky s důrazem na aktuální priority z hlediska zájmů České republiky
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Přerušeno do 14. února 2018.

S rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1276/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1254/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1346/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 8/18
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1313/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o vyloučení volby uchazeče mezi adaptačním obdobím a rozdílovou zkouškou a o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
čj. 1295/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 38/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 51/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 41/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 169r odst. 1 písm. j) a ustanovení § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 46a odst. 9 a § 73 odst. 8 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 52/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

10. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 39/17 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů
čj. 53/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila ve variantě II.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 43/17 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 57/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Režimy za účelem efektivního a cíleného příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky
čj. 66/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 67/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Statut vládního zmocněnce pro sport
čj.69/18
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh dalšího postupu ve věci resortního Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a společností European Metals Holdings
čj. 68/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednáno.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
čj. 21/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na přijetí změn přílohy A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
čj. 48/18
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o pokroku v odstraňování legislativních a nelegislativních bariér implementace ESI fondů v České republice v programovém období 2014-2020
čj. 32/18
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a financí

2. Aktualizace Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 v kontextu probíhajících změn na trhu práce
čj. 41/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o realizaci opatření přijatých k výsledkům kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu č. 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému
čj. 47/18
Předkládá: ministr vnitra

4. Informace o plnění opatření ze stanoviska Technologické agentury České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/27 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky
čj. 58/18
Předkládá: předseda vlády

5. Informace o průběhu a výsledcích 5. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Lillafüred, Maďarsko, 10.–12. října 2017)
čj. 49/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X