Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 3. 2020 19:55

Výsledky jednání vlády 30. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Leo Luzara, Jiřího Miholy a Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 773)
čj. 259/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 766)
čj. 261/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování RNDr. Josefa Postráneckého na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
čj. 185/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Jany Machové na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu kultury
čj. 203/20
Předkládá: ministr kultury

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Petra Vančury na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu obrany
čj. 170/20
Předkládá: ministr obrany

6. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Zdeňky Pikešové, MPA, na služební místo státní tajemnice v Ministerstvu pro místní rozvoj
čj. 190/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

7. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Ing. Petra Špirhanzla na služební místo státního tajemníka v Úřadu vlády České republiky
čj. 171/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

17. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Čj. 283/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Čj. 277/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

19. Zajištění rozpočtových prostředků pro výplatu finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Čj. 276/20
Předkládá: ministr zemědělství

20. Analýza možných přesunů finančních prostředků mezi operačními programy Evropských strukturálních a investičních fondů v reakci na šíření koronaviru
Čj. 291/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

21. Krizové opatření o dalších výjimkách a povinnostech cestujících z a do České republiky a povinné karanténě pro všechny příchozí
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

22. Krizové opatření o zákazu čerpání dovolené pro všechny zaměstnance subjektů kritické infrastruktury
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

23. Krizové opatření o nasazení vojáků v činné službě a související techniky k provádění krizových opatření
Předkládá: ministr zdravotnictví

24. Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

25. Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na silniční nákladní dopravu
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

26. Ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na výstavbu dopravní infrastruktury
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

27. Návrh minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s tím související
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

28. Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
Čj. 293/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

29. Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a zajištění dalšího financování kapitolou Ministerstvo vnitra
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

30. O řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, konkrétně osob bez přístřeší
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

31. Návrh na zřízení Centrálního řídícího týmu COVID-19
čj. 290/20
Předkládá: předseda vlády

32. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

33. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje poskytovatelům zdravotních a pobytových sociálních služeb přijmout protiepidemická opatření
(Celé znění mimořdného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

34. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se nařizuje používání elektronické žádanky v prostředí Národního zdravotnického informačního systému
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

35. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k realizaci opatření při příjmu nových klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

36. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

37. Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období
(Celé znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení zákazu prodeje, omezení pohybu osob a omezení orgánů veřejné moci)
Předkládá: ministr zdravotnictví

38. Návrh o zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví
Předkládá: ministr zdravotnictví

39. Informace k připravované veřejné zakázce „Nákup zdravotnického materiálu prostřednictvím NSPA – COVID 19“
čj. 287/20
Předkládá: ministr obrany

40. Cílený program podpory zaměstnanosti
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Projednávání bodu bylo přerušeno do úterý 31. března 2020

C. K projednání bez rozpravy:

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 28/19 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 na zrušení § 3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve slovech „v části první, třetí a čtvrté“
čj. 239/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

9. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020
čj. 228/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

10. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2019
čj. 227/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

11. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2019
čj. 225/20
Předkládá: ministr obrany

12. Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky
čj. 240/20
Předkládá: ministr zemědělství

13. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České republiky za rok 2019
čj. 263/20
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2020
čj. 222/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

15. Návrh na jmenování členky předsednictva Technologické agentury České republiky
čj. 215/20
Předkládá: předseda vlády

16. Odvolání a jmenování členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven
čj. 238/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení
čj. 223/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Informace k veřejné zakázce s názvem: Nákup nového blade řešení včetně podpory a podpora pro stávající blade řešení
čj. 226/20
Předkládá: ministr kultury

3. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem „Nákup, servis a materiálová podpora multifunkčních tiskových zařízení“
čj. 217/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Společný nákup stolních počítačů a notebooků 1-2020
čj. 260/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020
čj. 262/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra.
čj. 232/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory Arrius, oprav včetně generálních oprav leteckých motorů Arrius 2B2 a s tím souvisejících služeb pro vrtulníky EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 258/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Veřejná zakázka „Ruční palné zbraně ČZ UB“, zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 257/20
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie