Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 11. 2009 12:17

Výsledky jednání vlády 30. 11. 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Ondřeje Lišky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 952)

č.j. 1676/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 954)

č.j. 1677/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

4. Návrh poslanců Václava Votavy, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 955)

č.j. 1678/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: neutrální stanovisko

5. Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy

č.j. 1629/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno (nový termín 31.5.2010)

6. Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

č.j. 1597/09 - bod 30 schůze vlády 16.11.2009

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

7. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008

č.j. 1646/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

8. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k využívání kamerových a dalších sledovacích systémů

č.j. 1628/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno (změna usnesení)

9. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010

č.j. 1627/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh na sjednání Statutu zakládajícího Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (dále jen „Statut“ a „IRENA“)

č.j. 1645/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno (doplněna spolupráce s MPO)

11. Návrh Statutu Technologické agentury České republiky

č.j. 1635/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: odloženo

12. Návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 1581/09 - bod 13 schůze vlády 23.11.2009

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

13. Změna usnesení vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233 o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

č.j. 1636/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

14. Návrh nominace zástupce České republiky v Účetním dvoru EU pro období 2010 – 2016

č.j. 1652/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

52. Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky

č.j. 1686/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: schváleno

53. Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy

č.j. 1698/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: odloženo

54. Návrh na odvolání a jmenování člena Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

č.j. 1697/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

55. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotní pojišťovny

č.j. 1696/09

Předkládají: ministryně zdravotnictví, ministři financí a práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

61. Návrh na změnu ve funkci vedoucího zastupitelského úřadu v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky

Výsledek jednání: schváleno

62. Střednědobá koncepce působení České republiky v operacích v zahraničí

Výsledek jednání: schváleno

63. Perspektivy účasti České republiky na stabilizaci Afghánistánu 2010 - 2012

Výsledek jednání: schváleno

64. Návrh na stažení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 661), z projednávání v Poslanecké sněmovně

Výsledek jednání: schváleno

Bez rozpravy - všechny body schváleny

C. K projednání bez rozpravy:

15. Návrh na přijetí změn příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

č.j. 1639/09

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. – 18. prosince 2009, Kodaň, Dánsko)

č.j. 1637/09

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause a předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 9.-10. listopadu 2009

č.j. 1643/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Státní návštěva prezidenta Řecké republiky Karolose Papouliase v České republice ve dnech 2.-4. prosince 2009

č.j. 1644/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky, v platném znění

č.j. 1623/09

Předkládá: ministr financí

20. Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů

č.j. 1592/09 - bod 31 schůze vlády 23.11.2009

Předkládá: ministr životního prostředí

21. Přírodní rezervace (PR) Maštale - umístění dvounápravové mobilní buňky na p.č. 629/4 v k.ú. Zderaz, žadatel František Rompotl, Zderaz č.p. 113, 539 44 Proseč

č.j. 1630/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Žádost Rybářství Třeboň a.s. o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek v CHKO Třeboňsko pro rybářské hospodaření na rybnících v maloplošných zvláště chráněných územích

č.j. 1631/09

Předkládá: ministr životního prostředí

23. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - umístění nové stavby rodinného domu na pozemku KN p.č. 578 v k.ú. Olešno, žadatel Milan Javanský, Nerudova 463, 276 01 Mělník

č.j. 1632/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Žádost p. Daniela Waclawka o povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší za účelem vstupu pro fotografování

č.j. 1633/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem pokračování realizace projektu "Revitalizace Bohdanečského rybníka, sekce VI-VIII" na území Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník

č.j. 1647/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky pro umístění stavby „R 305.1 repeater (opakovač) Bzenec“

č.j. 1648/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem realizace stavby lávky pro pěší přes Metuji na území Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko

č.j. 1649/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací ke vstupu, vjezdu a provádění výzkumných a monitorovacích prací v územích zařazených do Databanky přirozených lesů

č.j. 1650/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. a), d), i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výzkumné botanické činnosti na území Národní přírodní rezervace Čertoryje

č.j. 1651/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost Ing. Pavla Petra, bytem Hamry 83, 539 01 Hlinsko, o změnu platnosti usnesení vlády č. 704 ze dne 9.6.2008, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) tohoto zákona, a to v souvislosti se stavbou MVE2 ve variantě 5 v k.ú. Hamry a k.ú. Blatno u Hlinska

č.j. 1654/09

Předkládá: ministr životního prostředí


31. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Magistrát města Plzně vjezd na účelovou komunikaci Horská Kvilda – Výhledy za účelem umožnění přístupu k objektu, údržby a zásobování objektu čp. 9

č.j. 1655/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a CHKO Šumava dle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro obchodní firmu David Keliš za účelem zajištění náhradní přepravy při výlukách na železničních tratích

č.j. 1656/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Přírodní rezervace (PR) Rašeliniště Kaliště - uložení kanalizačního řadu Obce Jihlávka, žadatel Obec Jihlávka, 588 51 Batelov

č.j. 1657/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26, odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích za účelem provádění výzkumu v rámci diplomové práce

č.j. 1658/09

Předkládá: ministr životního prostředí


35. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Učební středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Richterovy Boudy, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem zásobování školícího střediska a dopravy do zaměstnání

č.j. 1659/09

Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Marii Dědkovou, Pitkovická 92, Čestlice, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti a příjezdu k rekreačnímu zařízení

č.j. 1660/09

Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43, § 16, odst. 1, písm. d) zákona 114/1992 Sb. Lukáše Malínského, Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5, a to pro vjezd motorovými vozidly na území Krkonošského národního parku za účelem údržby a zásobování nemovitosti

č.j. 1661/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 2 písm. b), § 26 odst. 1 písm. c) a i), § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací za účelem provádění studia hmyzu z čeledi Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melsidae a Throscidae

č.j. 1662/09

Předkládá: ministr životního prostředí

39. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, a to pro stavbu „Silnice III/50736: Brumov - Návojná“ v úsecích zasahujících do I. zóny CHKO

č.j. 1663/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka a Národní přírodní památky Šipka

č.j. 1664/09

Předkládá: ministr životního prostředí

41. Žádost manželů Medkových o povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda

č.j. 1665/09

Předkládá: ministr životního prostředí

42. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování rybí obsádky

č.j. 1666/09

Předkládá: ministr životního prostředí

43. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Galovské lúky za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů výzkumu entomogamie vstavačovitých; Přírodní rezervace V Podolánkách za účelem provádění faunistického průzkumu motýlů a Přírodní rezrvace Plané loučky za účelem provádění faunistického průzkumu rodů Jepice (Epheremoptera) a Vážky (Odonata)

č.j. 1667/09

Předkládá: ministr životního prostředí

44. Povolení výjimky podle § 43 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda

č.j. 1668/09

Předkládá: ministr životního prostředí

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří, NPR Polanská Niva, PR Bartošovický luh, PR Polanský les, PR Bařiny a PP Meandry Staré Odry uvedených v ustanovení § 26 odst.3 písm.a), v §29 písm. d), v §34 odst.1 písm.b) a v §36 odst.2 zákona pro ČSOP Salamandr, za účelem potlačení invazních rostlin

č.j. 1669/09

Předkládá: ministr životního prostředí

46. Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba nového venkovního vedení VN v k.ú. Přímělkov a připojení hradu Rokštýn a sousedních objektů k síti elektrické energie, žadatel ELEON, s.r.o., Bílý Kámen 58, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou na základě zmocnění společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice

č.j. 1670/09

Předkládá: ministr životního prostředí

47. Źádost spol. Hyalit s.r.o. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v § 16, odst. 1, písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem uspořádání hromadné akce " Výstup na Zhůří proti kouření" na území NP Šumava

č.j. 1671/09

Předkládá: ministr životního prostředí

48. Žádost České pošty, s.p. o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava uvedených v § 16 odst. 1 písm.d) a § 26 odst. 1 písm.c) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem vjezdu pěti motorových vozidel na účelové komunikace na území NP a CHKO Šumava

č.j. 1672/09

Předkládá: ministr životního prostředí

49. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d), i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výzkumu listonoha jarního ve vybraných maloplošných zvláště chráněných územích

č.j. 1673/09

Předkládá: ministr životního prostředí

50. Přírodní rezervace (PR) Niva Doubravy - stavba rybníka na pozemcích p.č. 718/1 až 718/5 v k.ú, Sobíňov, žadatel Český rybářský svaz, místní organizace Krucemburk, pan Aleš Málek, předseda,bytem 582 62 Sobíňov 176

č.j. 1674/09

Předkládá: ministr životního prostředí

51. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) zákona pro paní Marcelu Sázavovou, předsedkyni sdružení Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová, za účelem stavby "Odkanalizování obcí Hamry, Studnice, Vortová“ v CHKO Žďárské vrchy

č.j. 1675/09

Předkládá: ministr životního prostředí

56. Posunutí splatnosti splátek návratných finančních výpomocí - půjček poskytovaných v letech 1991 – 1995 včetně v agropotravinářském komplexu původně splatných do 31.12. na nový termín splatnosti ke dni 31. 3.

č.j. 1690/09

Předkládá: ministr zemědělství

57. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

č.j. 1687/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

58. Převod evidencí Střediska cenných papírů na Centrální depozitář cenných papírů, a. s. – Informace o vývoji a návrh postupu

č.j. 1689/09

Předkládá: ministr financí

59. Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti dne 7. prosince 2009 v Bruselu

č.j. 1700/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

60. Žádost Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., se sídlem Ruská 260, Dubí 3 podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. h) tohoto zákona, a to pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací

č.j. 1699/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Fiskální výhled České republiky

č.j. 1617/09

Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o inflaci/IV 2009

č.j. 1625/09

Předkládá: guvernér České národní banky

3. Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008

č.j. 1616/09

Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí a předseda Energetického regulačního úřadu

4. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2009

č.j. 1624/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR

č.j. 1681/09

Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie