Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

3. 5. 2010 9:57

Výsledky jednání vlády 3. května 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 245/10

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 116/10 - bod 3 schůze vlády 27.4.2010

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

4. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016

č.j. 345/10

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: přerušeno

5. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 (Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2009 a Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu)

č.j. 368/10 - bod 5 schůze vlády 27.4.2010

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

6. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících

č.j. 389/10

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh na změnu Statutu a obměnu Rady vlády pro informační společnost

č.j. 392/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: staženo

8. Žádost o souhlas vlády se zrušením státního podniku Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 269/10

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

19. Restrukturalizační plán společnosti České aerolinie a.s.

č.j. 408/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

20. Informace vlády ČR k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6. listopadu 2009 ke Zprávě vlády o tendru na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

č.j. 409/10

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

21. Návrh způsobu provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury (dále jen „Úmluva“) a Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách (dále jen „Dohoda“)

č.j. 374/10 - bod 8 schůze vlády 27.4.2010

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: přerušeno

22. Návrh na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 410/10

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: přerušeno

23. Rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D11

Předkládá: předseda vlády

č.j. 427/10

Výsledek jednání: přerušeno

24. Návrh na zrušení státního podniku PRAŽSKÉ PAPÍRNY, státní podnik sloučením do státního podniku ČPP Transgas, s.p., podle § 6, § 7 a § 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

č.j. 399/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body Bez rozpravy schváleny

9. Dodatek k Programu podpory filmového průmyslu

č.j. 376/10

Předkládá: ministr kultury

10. Koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky

č.j. 393/10

Předkládá: 1. místopředseda Českého statistického úřadu

11. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996

č.j. 400/10

Předkládají: ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Návrh na obeslání 63. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se koná ve dnech 17. - 21. května 2010 v Ženevě, Švýcarsku

č.j. 388/10

Předkládají: ministryně zdravotnictví a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, Mexiko, 4. až 22. 10. 2010)

č.j. 395/10

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta ve dnech 15.-18.5.2010 na EXPO 2010 v Šanghaji

č.j. 398/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Mezinárodní organizace Frankofonie Abdou Dioufa v České republice ve dnech 4.-6. května 2010

č.j. 397/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy a prezidenta Ruské federace Dmitrije Medveděva v České republice ve dnech 7. – 9. dubna 2010

č.j. 390/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví města Městec Králové, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 384/10

Předkládá: ministr zemědělství

18. Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Města Kamenický Šenov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 385/10

Předkládá: ministr zemědělství

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

č.j. 396/10

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

2. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2009

č.j. 387/10

Předkládá: ministryně životního prostředí

3. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu při kontrolní akci č. 09/06 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008“.

č.j. 394/10

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

4. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva zahraničních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/06 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008“

č.j. 386/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

5. Postoupení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za dlužníky 1. Hradecká zemědělská a.s., IČ 63479401, Hradec nad Moravicí; E Q U I Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ 44564520, Svinčice a Michalem Batelkou, IČ 11295589, Kolín – informace

č.j. 391/10

Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie