Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

29. 6. 2009 10:57

Výsledky jednání vlády 29. června 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008

č.j. 903/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: PŘERUŠENO

2. Návrh poslanců Petra Nečase a Michaely Šojdrové na vydání zákona o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 863)

č.j. 929/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: PŘIJATO NEGATIVNÍ STANOVISKO

3. Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 865)

č.j. 894/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: SOUHLASNÉ STANOVISKO

4. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Petra Tluchoře, Mirka Topolánka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 870)

č.j. 930/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: NESOUHLASNÉ STANOVISKO

5. Návrh novely nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 526/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: SOUHLASNÉ STANOVISKO

6. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012

č.j. 904/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: USNESENÍ SCHVÁLENO

7. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/27 "Prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice

č.j. 327/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

K bodům 7 až 11 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Výsledek jednání: USNESENÍ SCHVÁLENO

8. Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.08/23 "Hospodaření příspěvkových organizací s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu poskytnutými z kapitoly Ministerstvo kultury"

č.j. 728/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: USNESENÍ SCHVÁLENO

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/20 „Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem“

č.j. 722/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání:  USNESENÍ SCHVÁLENO

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/24 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Energetický regulační úřad a hospodaření v rámci této kapitoly"

č.j. 919/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu

Přizván: J. Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

Výsledek jednání:  USNESENÍ SCHVÁLENO

11. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/12 „Prodej nemovitostí ve vlastnictví státu spravovaných Pozemkovým fondem České republiky“

č.j. 687/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání:  USNESENÍ SCHVÁLENO

12. Návrh Aktualizace nástrojů bytové politiky

č.j. 484/09 - bod 3 schůze vlády 22.6.2009

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

13. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

č.j. 812/09 - bod 4 schůze vlády 22.6.2009

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: USNESENÍ SCHVÁLENO

14. Projekt Pokračování informační kampaně na prevenci nelegální migrace mongolských občanů

č.j. 928/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: USNESENÍ SCHVÁLENO

15. Řešení složité personální situace České správy sociálního zabezpečení v oblasti provádění nemocenského pojištění

č.j. 907/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

16. Zpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik č.j. 914/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ - USNESENÍ SCHVÁLENO

17. Návrh na jmenování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

č.j. 922/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: USNESENÍ  SCHVÁLENO

18. Návrh na odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny

č.j. 920/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: USNESENÍ  SCHVÁLENO

C. K projednání bez rozpravy: SCHVÁLENO

19. Zabezpečení funkcí auditního orgánu vyplývajícího z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotlivých fondů v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“

č.j. 910/09

Předkládá: ministr financí

20. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví Moravskoslezského kraje dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 902/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

21. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 7

č.j. 921/09

Předkládá: ministr dopravy

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o leteckých službách

č.j. 897/09

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Návrh na obeslání 9. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

č.j. 909/09

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause na 56. plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Západoevropské unie dne 2. června 2009 v Paříži

č.j. 927/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády J. Fischera ve Švédsku dne 10. června 2009

č.j. 916/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Francouzské republice dne 12. června 2009

č.j. 918/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

27. Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 17. – 18. května 2009 v Bruselu

č.j. 915/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

28. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Portugalsku a ve Španělsku ve dnech 11.-12. června 2009

č.j. 917/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) a odst. 2, písm. a) zákona pro Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Vrchlabí za účelem stavby čistírny odpadních vod v lokalitě Bufet na Rozcestí na území I. zóny KRNAP a vjezdu vozidel k této stavbě

č.j. 898/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost pana Mgr. Stanislava Dvořana, Hrádek nad Nisou, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, pro konání cyklistického závodu „Hrádecký triatlon“

č.j. 899/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Labské pískovce podle § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, Praha 3, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a umístění stavby v I. zóně CHKO Labské pískovce

č.j. 900/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Žádost pana Michala Kulíška o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, pro povolení vjezdu a setrvávání sněžného skútru v úseku Kořenov – Polubný

č.j. 901/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Fiskální výhled České republiky

č.j. 925/09

Předkládá: ministr financí

2. Informace o zřízení Task force k problematice extremismu

č.j. 923/09

Předkládá: ministr vnitra

3. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2008

č.j. 913/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

4. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc květen 2009

č.j. 924/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2008

č.j. 906/09

Předkládá: předseda vlády

6. Zpráva ze zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost dne 28. května 2009

č.j. 908/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie