Tiskové zprávy

26. 9. 2018 12:18

Výsledky jednání vlády 26. září 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 512/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
čj. 672/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 675/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
čj. 684/18
Předkládají: ministryně financí a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
čj. 634/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 674/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
čj. 767/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 36/18 o návrhu senátu Vrchního soudu v Praze na zrušení ustanovení § 402 odst. 3, 5 a § 406 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
čj. 792/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností
čj. 585/18 - bod 7 schůze vlády 18. 7. 2018
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Žádosti sociálních partnerů o příspěvek na činnost podle § 320a zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019, schválené 142. Plenární schůzí RHSD ČR konané dne 9. května 2018
čj. 781/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.                                                             

11. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Budějovický Budvar, n. p., do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 780/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.   

12. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o zařazení vybraného majetku státu do privatizace podle § 5 uvedeného zákona (materiál č. 267)
čj. 787/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

13. Jmenování Státní tiskárny cenin, s. p., vydavatelem jedinečného identifikátoru tabákových výrobků
čj. 773/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čj. 797/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2018
čj. 782/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

17. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017
čj. 765/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

19. Návrh na ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
čj. 794/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.  

30. Výroční zpráva o státní službě za rok 2017
čj. 791/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

31. Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádních generálů
čj. 809/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy

16. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017
čj. 769/18
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2018
čj. 795/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
čj. 786/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

21. Návrh na jmenování členky předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 785/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

22. Návrh na jmenování místopředsedkyň Rady vlády pro rovnost žen a mužů
čj. 798/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a její náhradnice za Českou republiku
čj. 793/18
Předkládá 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

24. Návrh na personální a finanční zajištění zřizovaného zastupitelského úřadu České republiky v Bamaku
čj. 801/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

25. Návrh na sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Malajsií na straně druhé
čj. 800/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

26. Návrh na podpis Protokolu o změně Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat
čj. 789/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

27. Návrh na účast prezidenta republiky Miloše Zemana na setkání hlav států zemí Visegrádské skupiny ve Slovenské republice ve dnech 11. - 12. října 2018
čj. 799/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

28. Návrh na obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. až 16. 11. 2018)
čj. 778/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

29. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2018
čj. 796/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

32. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Petera Pellegriniho v České republice dne 1. října 2018
čj. 804/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

D. Různé
* * *
Pro informaci

1. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení úřadu
čj. 784/18
Předkládá: veřejná ochránkyně práv

2. Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Vývoj modulárního průběžného dekodéru IP provozu pro potřeby PČR“
čj. 790/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie