Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 8. 2010 10:28

Výsledky jednání vlády 25. srpna 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
č.j. 603/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: Schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 261/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Staženo

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
č.j. 649/10 - bod 4 schůze vlády 18.8.2010
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: Schváleno

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 779/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: Schváleno

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 780/10
Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: Schváleno

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 671/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Staženo

8. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2010
č.j. 838/10
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: Schváleno

9. Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie
č.j. 789/10 - bod 16 schůze vlády 11.8.2010
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: Schváleno

10. Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR
č.j. 856/10
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: Schváleno

11. Analýza problematiky ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
č.j. 852/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: Vláda vzala na vědomí

12. Analýza bezpečnostních rizik spojených s výkonem státní správy při aplikaci zákona č. 310/2006 Sb. o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
č.j. 843/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání: Schváleno

13. Operativní kroky k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010
č.j. 855/10 - bod 17 schůze vlády 18.8.2010
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Schváleno

14. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2010 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy
č.j. 858/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Schváleno


23. Dopady sníženého výdajového rámce na investiční výstavbu v letech 2010 a 2011
č.j. 869/10
Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: Schváleno

24. Návrh na uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a na změnu usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296, k uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, ve znění usnesení vlády ze dne 21. prosice 2009 č. 1586

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: Schváleno

 
C. K projednání bez rozpravy:

15. Roční účetní uzávěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008
č.j. 850/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

16. Roční účetní uzávěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009
č.j. 851/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

17. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2010
č.j. 848/10
Předkládá: ministr obrany

18. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010
č.j. 844/10
Předkládá: ministr obrany

19. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 192, k návrhu na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a jeho přílohy
č.j. 847/10
Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Lotyšské republiky v České republice ve dnech 30. -31. srpna 2010
č.j. 845/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Informace o průběhu a výsledcích 62. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Agadir, Maroko, 27. května – 25. června 2010)
č.j. 859/10
Předkládá: ministr životního prostředí

22. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 2.8.2010
č.j. 849/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé

* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci/III 2010
č.j. 860/10
Předkládá: guvernér České národní banky


2.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 a celkově od počátku privatizace
č.j. 840/10
Předkládá: ministr financí

3.
Informace o projektu „Evropské hlavní město kultury“ a jeho realizaci v České republice
č.j. 853/10
Předkládá: ministr kultury

4. Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Brno město 30. září 2010
č.j. 842/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání z vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Ústí nad Labem 31. srpna 2010
č.j. 841/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie