Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 5. 2009 9:49

Výsledky jednání vlády 25. května 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

č.j. 644/09 - bod 2 schůze vlády 18.5.2009

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Přerušeno na týden

2. Návrh zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

č.j. 198/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Schváleno

3. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

č.j. 423/09 - bod 3 schůze vlády 4.5.2009

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání:

Návrh nebyl přijat

4. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

č.j. 392/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu

Výsledek jednání:

Schváleno

5. Návrh poslanců Davida Šeicha, Evy Dundáčkové a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)

č.j. 718/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno negativní stanovisko

6. Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 815)

č.j. 719/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno souhlasné stanovisko (s některými doporučeními)

7. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2009 č.j. 677/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

8. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2009

č.j. 707/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

9. Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj

č.j. 701/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 499/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.

č.j. 1681/08 - bod 6 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Staženo z projednávání

30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 675/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání:

31. Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)

č.j. 725/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

C. K projednání bez rozpravy: Schváleno

10. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nigerijské federativní republiky Ojo Maduekwe v České republice spojené se zasedáním ministerské trojky EU Nigérie v Praze ve dnech 7. – 9. června 2009

č.j. 697/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

11. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa v České republice ve dnech 21. – 22. dubna 2009

č.j. 698/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Státní návštěva prezidenta republiky Václava Klause ve Vatikánu a u Suverénního řádu maltézských rytířů dne 30. května 2009

č.j. 706/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Zpráva o uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Tuniské republice ve dnech 15. – 17. dubna 2009

č.j. 705/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí ASEM v Hanoji ve dnech 25. – 26. května, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Phnom Penhu ve dnech 27. – 28. května 2009 a na Regionální politický dialog Trojky EU se zeměmi Střední Asie v Dušanbe ve dnech 29. – 30. května 2009

č.j. 704/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka v Moldavské republice a oficiální návštěvě ve Státě Izrael a na Palestinských autonomních územích ve dnech 22. – 24. 4. 2009

č.j. 703/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky v otevřeném řízení na akce: 1. Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba 2. Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov 3. Optimalizace tratě Ostrava Kunčice – Frýdek Místek – Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 1. část 4. ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 5. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 6. Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. 7. Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část úsek Horusice – Veselí n. L. 8. Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Praha Libeň 2. stavba 9. Optimalizace tratě Praha Holešovice – Praha Bubeneč 10.Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice 11.Revitalizace tratě České Budějovice - Volary

č.j. 688/09

Předkládá: ministr dopravy

17. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 29 písm. b) a d) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mazák, Přírodní rezervace Malenovický kotel a I. zóny Chráněné krajinné oblasti Beskydy a to za účelem povolení a umístění stavby „Obnova Bezručovy chaty na Lysé hoře v Beskydech, II. etapa – nakládání s vodami“, spočívající ve výstavbě potrubí přívodu vody a potrubí k odvedení vyčištěné vody z čistírny odpadních vod

č.j. 665/09

Předkládá: ministr životního prostředí

18. Žádost TJ Sokol Kruh u Jilemnice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 33. ročníku turistického dálkového pochodu Hanče a Vrbaty

č.j. 666/09

Předkládá: ministr životního prostředí

19. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Razula pro vstup a vjezd za účelem výzkumu realizovaného pracovníky Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví pod vedením Dr.Ing. Tomáše Vršky podle projektu VaV SP/2d2/138/08 „Koloběh dendromasy v přirozených lesích České republiky v závislosti na čase a stanovištních podmínkách“ a v souladu s výzkumným záměrem MSM 6293359101 „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace“

č.j. 674/09

Předkládá: ministr životního prostředí

20. Žádost TJ Lokomotiva Trutnov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání silničního cyklistického závodu a časovky MTB na území KRNAP

č.j. 710/09

Předkládá: ministr životního prostředí

21. Žádost Obce Lánov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání turistické akce „Výstup lánovských na Sněžku přes tři vrcholy“ dne 7. 6. 2009 na území KRNAP

č.j. 711/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Žádost FARMY HUCUL, s. r. o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání akce k vzniku hospodářství s koňmi na Janově hoře v termínu od 5.6. do 7.6.2009 na území KRNAP

č.j. 712/09

Předkládá: ministr životního prostředí

23. Žádost Správy NP a CHKO Šumava o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání poznávacích akcí v doprovodu a s odborným výkladem tzv. „Průvodců přírodou a krajinou Šumavy“

č.j. 713/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Klub českých turistů Červený Kostelec za účelem pořádání 39. ročníku dálkového turistického pochodu "Cestou Jakuba Haliny"

č.j. 714/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český Ráj uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Kinský Dal Borgo, a.s., Chlumec nad Cidlinou za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Český Ráj

č.j. 715/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pí. Danu Knejpovou, J. Janáčka 962, 53012 Pardubice za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP

č.j. 716/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1) písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem provádění výzkumu dynamiky horských smrkových lesů

č.j. 717/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Žádost PragInt, spol. s r.o., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem dopravy účastníků konference o přírodních a přírodě blízkých oblastech (Konference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas)

č.j. 724/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro KČT Lokomotiva Trutnov, za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí

č.j. 727/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva České komise pro UNESCO za rok 2008

č.j. 708/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008

č.j. 702/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

3. Informace o realizaci opatření k posílení činnosti předpovědní povodňové služby

č.j. 709/09

Předkládá: ministr životního prostředí

4. Změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

č.j. 696/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie