Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

24. 2. 2020 12:05

Výsledky jednání vlády 24. února 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Rámcová pozice k Pracovnímu programu Komise na rok 2020
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke sdělení o plánování konference o budoucnosti Evropy
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke Sdělení Komise o bezpečném zavádění sítí 5G v EU
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. února v Bruselu
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část průmysl a vnitřní trh a část výzkum) ve dnech 27. a 28. února 2020 v Bruselu
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr školství, mládeže  a tělovýchovy
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice k doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice ke sdělení Zelená dohoda pro Evropu
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání: Schváleno.

Rámcová pozice k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci a pozměňovací návrh k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání: Schváleno.

Zpráva z mimořádného zasedání Evropské rady dne 20. února v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Projednáno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o hromadném řízení
čj. 703/19 – bod 18 schůze vlády 20. 1. 2020
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
čj. 704/19 – bod 19 schůze vlády 20. 1. 2020
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Heleny Langšádlové, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 704)
čj. 123/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

4. Návrh poslanců Jiřího Kobzy, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 732)
čj. 124/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury (sněmovní tisk č. 733)
čj. 125/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 735)
čj. 126/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 736)
čj. 137/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)
čj. 138/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 742)
čj. 139/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 745)
čj. 140/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

11. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)
čj. 141/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 1/20 o návrhu skupiny senátorů na zrušení čl. II bod 1 zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve slovech „, a zároveň nedočerpal k tomuto datu celkovou částku rodičovského příspěvku na toto dítě či děti ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“, a čl. II bod 2 zákona č. 363/2019 Sb.
čj. 135/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/29 „Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
čj. 109/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Kontrolní závěr NKÚ č.18/24 „Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu“
čj. 98/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/18 „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republice“
čj. 64/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 18/23 „Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit správy národních parků“
čj. 1177/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Informace o realizaci opatření obsažených ve stanoviscích Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a Úřadu vlády ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/02 „Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování“
čj. 1186/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

18. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2020
čj. 142/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2020
čj. 144/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2020
čj. 145/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Projekt synergie implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism
čj. 146/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Obce Radvanice dle ustanovení §16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 136/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

23. Výchozí údaje ke cvičení orgánů krizového řízení České republiky OBRANA 2020
čj. 112/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2019
čj. 111/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2018 č. 241, o metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018
čj. 119/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na odvolání a jmenování náhradníků členů Státní volební komise
čj. 122/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2020
čj. 131/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
čj. 134/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Zpráva o účasti předsedy vlády na summitu Přátel koheze v Portugalské republice dne 1. února 2020
čj. 129/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání za rok 2019
čj. 110/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

2. Informace o stavu implementace Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019–2024
čj. 118/20
Předkládá: ministr obrany

3. Informace o vertikální spolupráci „Zdravotnické moduly pro polní nemocnice“
čj. 114/20
Předkládá: ministr obrany

4. Informace k připravovaným veřejným zakázkám „Pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu letecké řízené střely AIM 120 AMRAAM“ a „Pozáruční servis a zabezpečení životního cyklu zbraňového systému AIM 9M SIDEWINDER“
čj. 115/20
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 74. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
čj. 130/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X