Tiskové zprávy

23. 11. 2016 14:31

Výsledky jednání vlády 23. listopadu 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.
Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

Body s rozpravou:

1. Návrh zákona, o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/16
Předkládají: předseda vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ministr spravedlnosti
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1297/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a některé další zákony
čj. 840/16 - bod 1 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím
čj. 1189/16 - bod 2 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
čj. 1443/16
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

6. Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 940)
čj. 1481/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 943)
čj. 1482/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

8. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 944)
čj. 1483/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

9. Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020
čj. 1420/16 - bod 12 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Dotační programy zemědělství pro rok 2017, poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1444/16 - bod 14 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2017
čj. 1462/16 - bod 24 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Program revitalizace Krušných hor
čj. 1460/16
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2016
čj. 1415/16 - bod 16 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o obchodním případu výstavby elektrárny Yungus Emre společnosti Adularya v Turecku a návrh dalšího postupu
čj. 1484/16 - bod 28 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

14. Návrh dokumentace programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
čj. 1454/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020
čj. 1472/16
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón
čj. 1165/16 - bod 10 schůze vlády 17.10.2016
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze.

18. Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020
čj. 1466/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze. 

19. Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva ke sjednocení služeb pro ohrožené děti a k úpravě podmínek pro poskytování pobytových služeb těmto dětem
čj. 298/16 - bod 13 schůze vlády 7.4.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnami.

20. Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu
čj. 1476/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příští schůze. 

21. Statut Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 1477/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Body bez rozpravy:

22. Návrhy na jmenování profesorů
čj. 1486/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 619/V, k Informaci o dalších možnostech řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958, u usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 23/V, k Informaci o územním dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 a u usnesení vlády ze dne 9. ledna 2013 č. 30/V, k Informaci o územním dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958
čj. 1474/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na rok 2016
čj. 1458/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Odvolání a jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven
čj. 1457/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

26. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 25. července 2012 č. 582 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
čj. 1487/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 18. dubna 2016 č. 347 k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách
čj. 1488/16
Předkládá: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 13. února 2013 č. 109 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o letecké dopravě
čj. 1489/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
čj. 1463/16
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
čj. 1453/16
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 5. září 2016 č. 807 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
čj. 1500/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Změna usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 95 k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Řecké republice, Turecké republice a v Makedonské republice ve dnech 8. až 10. února 2016
čj. 1502/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. října 2016
čj. 1479/16
Předkládá: ministr vnitra

2. Měsíční informace o stavu naplňování předběžných podmínek
čj. 1450/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015
čj. 1439/16
Předkládá: předseda vlády

4. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
čj. 1459/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

5. Informace o Harmonogramu jednání vlády na 1. pololetí 2017
čj. 1475/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

6. Informace o zajištění finančních prostředků pro organizační, odborné a mate-riální zajištění činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
čj. 1468/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2016
čj. 1455/16
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o usneseních z 22. zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky.
čj. 1461/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem Zajištění správy a rozvoje informačního systému základní registr osob – ROS – přechodné období 2017 – 2018, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1452/16
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup vozidel pro specializovaná pracoviště“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1. a 3. tohoto zákona
čj. 1496/16
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie