Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

23. 11. 2009 10:06

Výsledky jednání vlády 23. 11. 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 247/2007 Sb.

č.j. 1522/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony (sněmovní tisk č. 945)

č.j. 1601/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

4. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk č. 946)

č.j. 1576/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Návrh poslance Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (sněmovní tisk č. 947)

č.j. 1577/09

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

6. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Jaroslava Krákory, Michaely Šojdrové, Petra Bratského a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 949)

č.j. 1575/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/38 "Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie"

č.j. 1537/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno (změna v usnesení)

K bodům 7 až 10 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

8. Stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/35 "Návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství"

č.j. 1446/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

9. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/25 Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER

č.j. 1548/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/05 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2008"

č.j. 1523/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno (doplněno usnesení)

11. Zpráva o situaci v sociálně vyloučených lokalitách města Chomutova s důrazem na exekuční praxi

č.j. 1598/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno

12. Podnět ministra pro lidská práva ke sterilizacím žen v ČR provedeným v rozporu s právem

č.j. 1600/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: schváleno


Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

13. Návrh Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace

č.j. 1581/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: odloženo (o 14 dnů a bude S rozpravou)

14. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2009

č.j. 1615/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: schváleno

32. Vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 625), z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

č.j. 1622/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

35. Informace o projektu "Voják 21. století"

Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

36. Informace o projektu "Pořízení lehkých obrněných vozidel"

Předkládá: ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body schváleny - mimo bod č. 18. Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl odložen a bod č. 34 - Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komářů, který nebude projednáván.

15. Projekt Ministerstva financí z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

č.j. 1596/09

Předkládá: ministr financí

16. Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program "Podpora nákupu půdy"

č.j. 1580/09

Předkládá: ministr zemědělství

17.Postoupení pohledávek Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za dlužníky 1. Hradecká zemědělská a.s., IČ 63479401, Hradec nad Moravicí, E Q U I Bořeň – Svinčice spol. s r.o., IČ 44564520, Svinčice a Michalem Batelkou, IČ 11295589, Kolín formou výběru postupníka metodou veřejného výběrového řízení

č.j. 1579/09

Předkládá: ministr zemědělství

18. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy

č.j. 1614/09

Předkládá: ministr dopravy

19. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2010

č.j. 1605/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

20. Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

č.j. 1574/09

Předkládají: předseda vlády a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky

č.j. 1604/09

Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti

č.j. 1611/09

Předkládají: ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Návrh na obeslání 26. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO), Londýn, 23. listopadu – 4. prosince 2009

č.j. 1613/09

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí do Bruselu ve dnech 2. - 4. prosince 2009 na zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)

č.j. 1582/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Irácké republice ve dnech 24. – 25. listopadu 2009

č.j. 1606/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Evropského parlamentu dne 11. listopadu 2009 v Bruselu

č.j. 1607/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

27. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy viceprezidenta USA Josepha Bidena v ČR ve dnech 22.-23. října 2009

č.j. 1608/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

28. Žádost Horské služby ČR, o.p.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem pořádání hromadných preventivních a školících akcí pro širokou veřejnost na území KRNAP a NP Šumava

č.j. 1588/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Babiččino údolí pro umístění chráněného odběrného místa užitkové vody a pro odběr vody z vodního toku – řeky Úpy

č.j. 1589/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací na území Města Rožnov pod Radhoštěm

č.j. 1591/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost Města Třeboň o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko, PR Novořecké močály, PR Výtopa Rožmberka, NPR Stará řeka a NPR Velký a Malý Tisý, a to pro použití chemického prostředku VectoBac 12 AS k regulaci larev komárů

č.j. 1592/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Návrh na podporu projektu HiLASE (High average-power pulsed LASErs) v kontextu strategie umístění projektu ELI (Extreme Light Infrastructure) na území České republiky

č.j. 1619/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2009

č.j. 1599/09

Předkládají: ministryně zdravotnictví a ministr financí

2. Zpráva o emisních inventurách a projekcích České republiky

č.j. 1593/09

Předkládá: ministr životního prostředí

3. Informace o stavu přípravy změn zákonů souvisejících s nakládáním s rizikovými materiály a prováděním kontrolních režimů

č.j. 1610/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace Radě Evropy o výsledcích šetření metod používaných v poradnách a o opatřeních přijatých na základě těchto šetření analýz ve vztahu ke vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

č.j. 1595/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Informace o průběhu a výsledcích 53. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii

č.j. 1609/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

6. Informace o jednání 1. setkání ministrů dopravy zemí Evropy a Asie uskutečněného 19. – 20. října 2009 ve Vilniusu, konferenci TEN-T Days 2009: Budoucnost trans-evropských sítí uskutečněné ve dnech 21.-22. října 2009 v Neapoli a konferenci k problematice budoucnosti silniční dopravy uskutečněné ve dnech 26.-27. října 2009 v Göterborgu

č.j. 1612/09

Předkládá: ministr dopravy

7. Zpráva z neformálního zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost ve dnech 14.-15. října 2009

č.j. 1585/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

8. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 26. a 27. října 2009 v Lucemburku

č.j. 1583/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Informace o návštěvě místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka v Ázerbajdžánu, ve dnech 1. - 2. října 2009

č.j. 1584/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie