Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 6. 2009 9:38

Výsledky jednání vlády 22. června 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

č.j. 1984/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

2. Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní

č.j. 735/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

3. Návrh Aktualizace nástrojů bytové politiky

č.j. 484/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:

PŘESUNUTO O TÝDEN

4. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008

č.j. 812/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání:

PŘESUNUTO O TÝDEN

5. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2008

č.j. 790/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání:

PŘERUŠENO O TŘI TÝDNY

6. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2008

č.j. 842/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

7. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j. 870/09 - bod 33 schůze vlády 15.6.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

9. Odvolání členů orgánu zdravotní pojišťovny

č.j. 893/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

X. Informace o pandemickém plánu

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

X. Platové úpravy zdravotnických pracovníků – v civilu a v armádě

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

SCHVÁLENO

C. K projednání bez rozpravy:

10. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2008

č.j. 885/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2009

č.j. 846/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

12. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze

č.j. 887/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Polské republice ve dnech 3. a 4. června 2009

č.j. 882/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti v Rumunsku a Maďarské republice dne 5. června 2009

č.j. 883/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Účast prezidenta republiky Václava Klause na summitech Evropská unie – Ruská federace v Chabarovsku a Evropská unie – Korejská republika v Soulu ve dnech 20. – 24. 5. 2009

č.j. 849/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 15. května 2009

č.j. 851/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Štrasburku dne 5. května 2009

č.j. 880/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Itálii dne 19. května 2009

č.j. 847/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Lotyšské republice, Finsku, Litevské republice a Estonské republice ve dnech 28. - 29. května 2009

č.j. 848/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 29. května 2009

č.j. 884/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera ve dnech 1. - 2. června 2009 v ČR

č.j. 881/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22. Převod příslušnosti hospodaření k nemovitostem v ulici Dr. Milady Horákové č.p. 361 v Liberci z České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce v Liberci na Krajské ředitelství policie Severočeského kraje

č.j. 889/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

23. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem pořádání soutěže na jízdních kolech na území I. a II. zón v oblasti masivu Lysé hory v rámci 13. ročníku sportovní akce pod názvem „Adrenalin Cup“ – extrémní závod štafet, která se má konat dne 27.6.2009 a dále za účelem vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro technické zajištění této akce

č.j. 852/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Žádost Domova pro seniory Frýdek-Místek o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro výjezd motorového vozidla na vrchol Lysé hory

č.j. 853/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Žádost TJ Sokol Dolní Kalná o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 33. ročníku „Nočního výstupu na Sněžku“ na území KRNAP

č.j. 854/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „ÚSVIT“ Děčín, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v letech 2009 až 2013 v lokalitě u Dolského mlýna na území Národního parku České Švýcarsko

č.j. 855/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, Tabulová-Růžový vrch a Kočičí kámen, Pouzdřanská step-Kolby a Lednické rybníky za účelem výzkumu diverzity a rozšíření druhů dvoukřídlého hmyzu z čeledi dlouhososkovitých

č.j. 856/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Žádost firmy Martin Spišák a firmy Jiří Fiala o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provozování přepravního servisu k objektům na území KRNAP

č.j. 857/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Změna usnesení vlády č. 1050 ze dne 20.8.2008, kterým byla povolena výjimka podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesním hospodářském celku LDO Přibyslav

č.j. 858/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost subjektu Krkonoše – svazek měst a obcí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajišťování kontroly a údržby značení cyklotras a zimních běžeckých tras na území KRNAP

č.j. 859/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost Ateliéru i69 s.r.o., Mělník o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl pro stavbu rodinného domu, čistírny odpadních vod a studny na poz.p.č. 490/6 v k.ú. Kokořín investorů Tomáše Grepla, Pod Nouzovem 970/11, 197 00 Praha 9 a Ing. Radky Zuskové, Jižní 51, 270 01 Kněževes

č.j. 860/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Josefa Láška, bytem Na Konečné 1024, 50009 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 861/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Žádost Ing. Jana Čížka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem malování obrazů na území Národního parku Šumava

č.j. 862/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Přírodní rezervace (PR) V bahnách - akce "Revitalizace Loděnice", žadatel Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rakovník, Vojtěšská 303, 269 01 Rakovník

č.j. 863/09

Předkládá: ministr životního prostředí

35. CHKO Lužické hory a NPR Jezevčí vrch - vstup za účelem odchytu živočichů v rámci výzkumu ekoetologie výra velkého, žadatelka RNDr. Zdeňka Mrlíková, Sídliště pod Ralskem 563, 471 24 Mimoň

č.j. 864/09

Předkládá: ministr životního prostředí

36. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to pro vjezd na Smrk k chatě Hubertka v souvislosti s účastí žadatele na mezinárodních radioamatérských závodech

č.j. 871/09

Předkládá: ministr životního prostředí

37. Žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 2 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace k sádkám ČRS v Polance nad Odrou a k Polanecké tůni 3

č.j. 872/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Ing. Michaela Jarocha, Sokolská 258, 257 22 Čerčany za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 103 v k.ú. Pec p. Sněžkou nacházejícího se na území II. zóny KRNAP

č.j. 873/09

Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Polabská černava, Hrabanovská černava, Libický luh, Žehuňský rybník a Kněžičky ke sběru brouků pro přípravu publikace „Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří“

č.j. 875/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje v CHKO Bílé Karpaty pro prof. RNDr. Jana Lepše, CSc, řešitele projektu Grantové agentury Akademie věd ČR č. IAA 601410805 zaměřeného na studium poloparazitických druhů rostlin

č.j. 876/09

Předkládá: ministr životního prostředí

41. CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl - výjimka pro akci "Mšeno - Romanov, vedení VN, TS, NN", z níž část stavby v k.ú. Mšeno je umístěna na pozemcích v PR, žadatel RP Technik, Rainer Pink, Máchova 1, 410 02 Lovosice v zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s. Děčín

č.j. 877/09

Předkládá: ministr životního prostředí

42. Žádost ČRS, MO Jistebník, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, za účelem výkonu rybářské stráže a rybářského práva

č.j. 878/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o zahraniční politice ČR za rok 2008

č.j. 866/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

2. Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008

č.j. 886/09

Předkládá: ministr financí

3. Informace o stavu implementace Integrovaného operačního programu k 21.5.2009

č.j. 869/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2008

č.j. 865/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

5. Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity za rok 2008

č.j. 868/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

6. Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise za rok 2008

č.j. 888/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

7. Informace o odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/28 "Závěrečný účet kapitoly Rada pro rozhlasové a televizní vysílání"

č.j. 879/09

Předkládá: ministr kultury

8. Informace o průběhu a výsledcích 8. Evropského regionálního zasedání Mezinárodní organizace práce (Lisabon 10. - 13. února 2009)

č.j. 874/09

Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

9. Informace o průběhu a výsledcích jednání 22. zasedání Řídícího výboru Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla UN-HABITAT, 30. března – 4. dubna 2009, Nairobi, Keňa

č.j. 676/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

10. Informace o průběhu ministerského zasedání EU - Skupina Rio a doprovodných akcí v Praze ve dnech 11. - 14. 5. 2009

č.j. 850/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie