Tiskové zprávy

22. 7. 2019 16:18

Výsledky jednání vlády 22. července 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Rámcová pozice ke Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě k politice rozšiřování EU 2019 a stanovisku Komise k žádosti Bosny a Hecegoviny o členství v EU
​Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Národní implementační plán k Paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
čj. 592/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
čj. 641/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Marie Pěnčíkové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 515)
čj. 619/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 517)
čj. 643/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Evy Matyášové, Heleny Válkové, Lubomíra Španěla, Františka Elfmarka, Lucie Šafránkové a Moniky Červíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 520)
čj. 637/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 524)
čj. 644/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Martina Kupky, Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Jiřího Běhounka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 525)
čj. 645/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 526)
čj. 646/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Přesun agendy sociálního začleňování z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj
čj. 648/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

20. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Přechodové řešení hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému mezi technologiemi Tetrapol a 3GPP“ zadávané na základě výjimky
čj. 615/19 – bod 4 Pro informaci schůze vlády 15. 7. 2019
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

21. Změna systému financování adiktologických služeb – centralizace finančních prostředků a dotačních titulů Programu protidrogové politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR v rozpočtové kapitole 304 - Úřad vlády počínaje rokem 2020
čj. 667/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
čj. 613/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2018
čj. 640/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018
čj. 639/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2018
čj. 623/19 – bod 10 schůze vlády 15. 7. 2019
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017
čj. 638/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro lidská práva a jejich stálých zástupců
čj. 629/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Jmenování členek a členů Rady vlády pro národnostní menšiny
čj. 632/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Jmenování profesorem doc. Dr. Ing. Ladislava Novotného, DrSc.
čj. 631/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Ženeva, Švýcarsko, 17.–28. srpen 2019)
čj. 628/19
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 30. června až 2. července 2019 v Bruselu
čj. 642/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017 a Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2018
čj. 647/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Energetického regulačního úřadu
Tento bod  byl odložen do příště.

2. Zpráva o pokroku při provádění Dohody o partnerství k 31. 12. 2018
čj. 636/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2018
čj. 634/19
Předkládá: předseda vlády

4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2018
čj. 633/19
Předkládá: předseda vlády

5. Zpráva o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění do 31. května 2019
čj. 627/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění usnesení k materiálu „30 let demokracie a svobody“
čj. 635/19
Předkládají: ministři kultury a zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie