Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

21. 12. 2009 16:00

Výsledky jednání vlády 21.12.2009

A. Evropská agenda: 

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice  

B. K projednání s rozpravou: 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  

č.j. 1621/09  

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

Výsledek jednání: přerušeno (do 11.1.2010)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb.  

č.j. 1319/09 - bod 3 schůze vlády 14.12.2009  

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách  

č.j. 1680/09  

Předkládá: ministr financí  

Výsledek jednání: schváleno

5. Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a o změně některých souvisejících nařízení vlády  

č.j. 1602/09  

Předkládá: ministr zemědělství  

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona  

č.j. 1744/09  

Předkládá: ministr pro místní rozvoj  

Výsledek jednání: schváleno

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  

č.j. 1603/09  

Předkládá: ministr životního prostředí  

Výsledek jednání: schváleno

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  

č.j. 1638/09  

Předkládá: ministr životního prostředí  

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010  

č.j. 1773/09  

Předkládá: ministr vnitra  

Výsledek jednání: schváleno

10. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních  

č.j. 1556/09  

Předkládá: ministr zemědělství  

Výsledek jednání: schváleno

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 340/2008 Sb.  

č.j. 1626/09  

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

Výsledek jednání: schváleno

12. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 973)  

č.j. 1774/09  

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

13. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 971)  

č.j. 1775/09  

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

14. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 972)  

č.j. 1776/09  

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

15. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2010 a návrh Výhledu implementačních prací vlády na rok 2011 a další léta  

č.j. 1759/09  

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: odloženo

16. Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2010 a výhled na 2. pololetí 2010  

č.j. 1771/09  

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády  

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

17. Návrh změn Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády  

č.j. 1777/09  

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  

Výsledek jednání: odloženo (na 11.1.2010)

18. Ideový záměr k "Postupu realizace Krajinných integrovaných plánů rozvoje"  

č.j. 1706/09  

Předkládají: ministři životního prostředí a pro místní rozvoj  

Výsledek jednání: schváleno

19. Konečné vyhodnocení první etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy a návrh dalšího postupu průběhu druhé etapy  

č.j. 1748/09  

Předkládá: ministr financí  

Výsledek jednání: schváleno (doplněno usnesení)

20. Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů  

č.j. 1724/09 - bod 8 schůze vlády 14.12.2009  

Předkládá: ministr dopravy  

Výsledek jednání: schváleno

21. Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013  

č.j. 1743/09  

Předkládá: ministr pro lidská práva  

Výsledek jednání: schváleno

22. Návrh na provoz utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady Evropské unie v letech 2010-2012  

č.j. 1770/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  

Výsledek jednání: přerušeno do 4.1.2010

23. Zpráva o vyhodnocení povodně v červnu a červenci 2009 na území České republiky  

č.j. 1756/09  

Předkládá: ministr životního prostředí  

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

24. Návrh financování projektů rychlého dopadu v provinčním rekonstrukčním týmu Lógar v Afghánistánu z prostředků rezortu Ministerstva obrany  

č.j. 1758/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany  

Výsledek jednání: odloženo (na 4.1.2010)

25. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 a návrh jeho zajištění v roce 2010  

č.j. 1726/09 - bod 13 schůze vlády 14.12.2009  

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy  

Výsledek jednání: schváleno

26. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou  

č.j. 1741/09 - bod 17 schůze vlády 14.12.2009  

Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky  

Výsledek jednání: schváleno

27. Jmenování soudců  

č.j. 1751/09  

Předkládá: ministryně spravedlnosti  

Výsledek jednání: schváleno

28. Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise  

č.j. 1762/09  

Předkládá: ministr vnitra  

Výsledek jednání: schváleno

29. Odvolání a jmenování 1. místopředsedy Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice  

č.j. 1754/09  

Předkládají: ministři vnitra a kultury  

Výsledek jednání: schváleno

30. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2009  

 č.j. 1772/09  

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády  

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

Doplněno:

36. Podklad pro rozhodnutí vlády o přístupech k plnění usnesení PSP č. 1388/1 z 63. schůze ze dne 25. září 2009  

č.j. 1815/09  

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí  

Výsledek jednání: přerušeno do 11.1.2010

37. Zpráva o kritické finanční situaci státních podniků zabezpečujících proces zahlazování následků hornické činnosti a odstraňování ekologických škod v roce 2010 a následujících letech  

č.j. 1787/09  

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

Výsledek jednání: schváleno

38. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010  

č.j. 1811/09  

Předkládá: ministr zemědělství  

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

39. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2009 č. 1296, k uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí  

č.j. 1791/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

C. K projednání bez rozpravy: 

31. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009  

č.j. 1723/09  

Předkládá: předseda vlády  

32. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání za období 2001-2009  

č.j. 1769/09  

Předkládá: ministr pro lidská práva  

33. Změna dokumentace programu 134 120 - Program péče o národní kulturní poklad  

č.j. 1767/09  

Předkládá: ministr kultury  

přesunuto na 4.1.2010 (S rozpravou)

34. Zpráva k průběhu a výsledkům státní návštěvy prezidenta ČR Václava Klause v Peru a Brazilské federativní republice ve dnech 18. - 27. listopadu 2009  

č.j. 1768/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  

35. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických ve dnech 4. - 8. listopadu 2009  

č.j. 1742/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  

Doplněno:

40. Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010  

č.j. 1783/09  

Předkládají: ministři vnitra a kultury 

D. Různé 

* * *

Pro informaci: 

1. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích  

č.j. 1746/09  

Předkládají: ministr životního prostředí a ministryně zdravotnictví  

2. Dosavadní činnost analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci a vyhodnocení dopadů hospodářské krize v oblasti migrace a bezpečnosti  

č.j. 1766/09  

Předkládá: ministr vnitra  

3. Informace Ministerstva kultury o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/20 – „Prostředky státního rozpočtu poskytované církvím a náboženským společnostem“  

č.j. 1750/09  

Předkládá: ministr kultury  

4. Informace o jednání česko-americké Skupiny na vysoké úrovni pro otázky obrany (High Level Defence Group), konaného dne 6. listopadu 2009 v Praze  

č.j. 1747/09  

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany  

5. Informace o průběhu a výsledcích 9. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)  

č.j. 1749/09  

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie