Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

20. 7. 2009 9:38

Výsledky jednání vlády 20. července 2009

A. Evropská agenda: byla projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008

č.j. 903/09 - bod 1 schůze vlády 29.6.2009

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: USNESENÍ ZMĚNĚNO A SCHVÁLENO

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 905/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

3. Návrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015

č.j. 833/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

4. Návrh nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací

č.j. 682/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

5. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti týkající se uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh a do oběhu

č.j. 772/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

6. Koncepce elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu

č.j. 1023/09

Předkládají: ministr vnitra a ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: PŘERUŠENO O TÝDEN

7. Analýza právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu

č.j. 994/09 - bod 18 schůze vlády 13.7.2009

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

8. Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008 a Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2008

č.j. 1026/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: NAVRHOVANÉ USNESENÍ ZMĚNĚNO A SCHVÁLENO


19. Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2008 včetně návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky v roce 2009 a indikativních návrhů na léta 2010, 2011 a 2012

č.j. 1024/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: SCHVÁLENO S PŘIPOMÍNKAMI

39. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2008

č.j.

Předkládají: ministr pro lidská práva 

Výsledek jednání: SCHVÁLENO


10.

Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008

č.j. 1008/09

Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

Výsledek jednání: USNESENÍ ZMĚNĚNO A SCHVÁLENO

39.

Návrh opatření vyplývajících z Informace Ústřední povodňové komise o průběhu a důsledcích letních bleskových povodní

č.j.

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: USNESENÍ ZMĚNĚNO A SCHVÁLENO

11. Aktualizovaný program podpory environmentálních technologií v České republice

č.j. 1016/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: PŘESUNUTO DO ČÁSTI BEZ ROZPRAVY

42. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009

č.j.

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

12.

Hrob neznámého vojína v Národním památníku na Vítkově - statut, obnova a provoz válečného hrobu

č.j. 1020/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

13. Jmenování zástupce České republiky do správní rady College of Europe pro třetí funkční období a informace o současném stavu a výhledu v College of Europe a jejich dopadu na Českou republiku

č.j. 1007/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

14. Vytvoření styčného místa pro plnění nařízení Evropské komise č. 1302/2008 o databázi pro vyloučení

č.j. 1036/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: PŘESUNUTO DO ČÁSTI BEZ ROZPRAVY

15. Informace o činnosti ústředních správních úřadů a dalších institucí v době pandemie chřipky

č.j. 1019/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: USNESENÍ ZMĚNĚNO A SCHVÁLENO

16. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2009

č.j. 1048/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání: PŘESUNUTO DO ČÁSTI BEZ ROZPRAVY

18.

Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2008

č.j. 1025/09

Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

 

C.

K projednání bez rozpravy: BODY SCHVÁLENY

17.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008 včetně navazujících odvětví

č.j. 1009/09

Předkládá: ministr zemědělství

9.

Národní akční plán realizace Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2009 – 2010

č.j. 1022/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Přizván: Ing. J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

20. Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 26. – 27. července 2009 v Bruselu

č.j. 1037/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Bruselu dne 30. června 2009

č.j. 1040/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti ve Švédském království dne 1. července 2009

č.j. 1038/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 29.-30. června 2009

č.j. 1039/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. ČEZ Měření, s.r.o., Hradec Králové za účelem zajišťování elektroměrové a odečtové služby u odběratelů elektrické energie na území KRNAP

č.j. 1011/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Maštale pro stavbu kanalizace v obci Budislav

č.j. 1012/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Národní přírodní rezervace (NPR) Trčkov v CHKO Orlické hory - povolení průchodu po vyznačené trase za účelem ornitologického výzkumu, žadatel Kamil Hromádka, Halasova 824, 500 09 Hradec Králové

č.j. 1013/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. NPR Křivé jezero a NPR Lednické rybníky - povolení vstupu pracovníků Entomologického ústavu AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, z důvodu řešení projektu MŠMT 2B08003 - Změny biodiversity komárů, žadatel doc. RNDr. Jan Šula, CSc., ředitel ústavu

č.j. 1014/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Žádost Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Hořovice, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko, pro použití chemických prostředků při likvidaci buřeně v lesních porostech

č.j. 1015/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky pro Tomáše Přívětivého ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Kněhyně – Čertův mlýn, Pulčín – Hradisko, Rad-hošť a Razula v CHKO Beskydy za účelem zpracování bakalářské práce

č.j. 1027/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost Znojemského hudebního festivalu, občanského sdružení, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání koncertu "Matiné v přírodě ala Jazz" na území Národního parku Podyjí

č.j. 1028/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristického závodu „Valašský klobúk 2009“

č.j. 1029/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero

č.j. 1030/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Žádost Obce Stožec o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu na kolečkových bruslích s názvem „Stožecká brusle“ na trase Nová Pec – Stožec

č.j. 1031/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro povolení táboření a ohniště skautského oddílu Vimperk v lokalitě Mergart v k.ú. Zahrádky u Borových Lad

č.j. 1046/09

Předkládá: ministr životního prostředí

35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.e) zákona pro TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou za účelem pořádání tradiční sportovní akce " Běh do vrchu Rokytnice n.J. - Dvoračky"

č.j. 1047/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva NSZ o činnosti státního zastupitelství za rok 2008

č.j. 1033/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

2. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2008

č.j. 1010/09

Předkládá: guvernér České národní banky

3. Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

č.j. 1042/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

4. Informace o stavu implementace Integrovaného operačního programu k 30.6.2009

č.j. 1041/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

5. Informace o přípravě Společného úvěrového fondu Municipální finanční společnosti a.s. a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na poskytování úvěrů municipalitám

č.j. 1034/09

Předkládá: ministr financí

6. Informace o návštěvě místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka v Islámské republice Afghánistán, ve dnech 2. - 3. června 2009

č.j. 1021/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie