Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 8. 2020 17:45

Výsledky jednání vlády 17. srpna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
čj. 936/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 866/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 743/20
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 754/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 63/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 533/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
čj. 520/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 607/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
čj. 907/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
čj. 829/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimo-řádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 947)
čj. 929/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (sněmovní tisk č. 948)
čj. 930/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Jana Birke, Jana Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů) (sněmovní tisk č. 952)
čj. 931/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

14. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Pavly Golasowské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 953)
čj. 932/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

15. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů (sněmovní tisk č. 955)
čj. 933/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

16. Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 956)
čj. 934/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

17. Informace k řešení asanace pozemků vně původního muničního areálu ve Vrběticích
čj. 880/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo odloženo.

23. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019
čj. 923/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol
čj. 939/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na zajištění vakcíny proti COVID-19 prostřednictvím iniciativy Evropské unie
čj. 962/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

18. Návrh Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
čj. 912/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Žádost o navýšení rozpočtu ostatních sociálních dávek kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva
čj. 905/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Žádost Českého statistického úřadu určená rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitoly 345 – Český statistický úřad
čj. 881/20
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku Evropskému lesnickému institutu
čj. 919/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018)
čj. 917/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020
čj. 920/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027
čj. 915/20
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh spojené 2. a 3. periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
čj. 895/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na obeslání 64. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), konaného ve dnech 21.–25. 9. 2020 ve Vídni
čj. 882/20
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Berlíně ve dnech 27. a 28. srpna 2020
čj. 921/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Program reprodukce majetku 107 750 „Zabezpečení civilně-správní části MO a státní příspěvkové organizace“ ve znění doplňku č. 1
čj. 938/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Pracovní návštěva ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera v České republice dne 21. srpna 2020
čj. 947/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2019
čj. 879/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Rady Energetického regulačního úřadu

2. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014-2020 za rok 2019
čj. 911/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ za rok 2019
čj. 896/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o realizaci energeticky úsporných opatření v resortu Ministerstva spravedlnosti pro naplnění závazku vyplývajícího z článku 5 směrnice o energetické účinnosti  za rok 2019
čj. 913/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření za rok 2019
čj. 888/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 2019
čj. 916/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020
čj. 914/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 918/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Technická podpora SW produktu ArcTel na 1 rok“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 924/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 925/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

11. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 926/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 935/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s názvem „Úvěrová linka“ na základě ustanovení § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 928/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

14. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (15)
čj. 908/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

15. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; za resort Ministerstva vnitra (16)
čj. 922/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

16. Nový informační systém Probační a mediační služby 
čj. 886/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

17. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na České správě sociálního zabezpečení
čj. 897/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18. Průběžná informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 3. srpna 2020
čj. 940/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie