Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 11. 2009 12:46

Výsledky jednání vlády 16.11.2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1397/09

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

č.j. 1562/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu

Přizván: J. Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

výsledek jednání: schváleno

4. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010

č.j. 1561/09

Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí

výsledek jednání: schváleno

5. Návrh na stažení vládního návrhu novely zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (sněmovní tisk č. 663) z projednání v Poslanecké sněmovně

č.j. 1566/09

Předkládá: ministr dopravy

výsledek jednání: schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

č.j. 1438/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: schváleno (změna usnesení)

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky

č.j. 1474/09

Předkládá: ministr životního prostředí

výsledek jednání: schváleno

8. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Jana Kasala a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 935)

č.j. 1560/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno neutrální stanovisko

9. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 941)

č.j. 1568/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: vláda nepřijala žádné stanovisko

10. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům (sněmovní tisk č. 940)

č.j. 1569/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: vláda nepřijala žádné stanovisko

11. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č . 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 942)

č.j. 1570/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: vláda nepřijala žádné stanovisko

12. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 939)

č.j. 1571/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

13. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 944)

č.j. 1572/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

14. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 943)

č.j. 1573/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

15. Harmonogram prací při realizaci koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek

č.j. 1547/09

Předkládá: ministr vnitra

výsledek jednání: schváleno

16. Opatření k řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami

č.j. 1514/09 - bod 7 schůze vlády 9.11.2009

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: schváleno

17. Navýšení výdajů státního rozpočtu a prodloužení termínu realizace programu 217 110 Podpora regionálního rozvoje

č.j. 1567/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

18. Postup při poskytování stipendia absolventům vysokých škol pro studium na College of Europe

č.j. 1554/09

Předkládá: ministr vnitra

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 1586/09

Předkládá: ministr životního prostředí

výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

19. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2009

č.j. 1555/09

Předkládá: předseda vlády

20. Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu

č.j. 1545/09

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. listopadu 2009 v Bruselu

č.j. 1565/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

22. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na dodavatele projektu "Práce spojené s distribucí a sběrem sčítacích formulářů pro realizaci sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011"

č.j. 1558/09

Předkládá: 1. místopředseda Českého statistického úřadu

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem částečného odbahnění Dubového rybníka včetně obnovy obtočného koryta a rekonstrukce hráze a technických objektů Černého rybníka se zřízením rozdělovacího objektu na nátoku na území Přírodní rezervace Meandry Smědé

č.j. 1538/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro SÚS Královéhradeckého kraje pro provádění chemického posypu cest na území národního parku, a to za účelem zimní údržby silnice II. třídy č. 295 v úseku Vrchlabí – Špindlerův Mlýn

č.j. 1542/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem obnovy hráze rybníka Starý, rekonstrukce hrázových objektů, odbahnění vybraných částí rybníka včetně vybudování tůní na území Přírodní rezervace Rybník Starý v k. ú. Řeženčice

č.j. 1543/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16, odst. 1, písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro SÚS Královéhradeckého kraje pro provádění chemického posypu cest na území národního parku, a to za účelem zimní údržby silnice II. třídy č. 296 v úseku Horní Maršov – Pec pod Sněžkou

č.j. 1544/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy

č.j. 1578/09

Předkládá: ministr dopravy

29. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na „Nákup speciálního zdravotnického materiálu“

č.j. 1587/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

30. Strategie přizpůsobení změně klimatu v podmínkách ČR

výsledek jednání: přerušeno do 30.11. 2009

31. Příroda a krajina České republiky - zpráva o stavu 2009 (předložil ministr životního prostředí)

výsledek jednání: schváleno - vzato na vědomí

Bez orzpravy - všechny body schváleny mimo bod č. 21 - Účast ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. listopadu 2009 v Bruselu, který byl stažen z programu

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008

č.j. 1563/09

Předkládá: předseda vlády

2. Náměty na přijetí opatření MŠMT v souvislosti s Mistrovstvím světa v klasickém lyžování v roce 2009 v Liberci

č.j. 1559/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Zpráva za období od 1. ledna do 30. června 2009 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva

č.j. 1549/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2009

č.j. 1564/09

Předkládá: ministr dopravy

5. Informace o zpracování Katalogu opatření pro Národní systém reakce na krize

č.j. 1541/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

6. Informace o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (21. září - 2. října 2009, Buenos Aires, Argentina)

č.j. 1546/09

Předkládá: ministr životního prostředí

7. Informace o návštěvě místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka ve Státě Izrael, ve dnech 6. – 8. září 2009, a ve Spojených státech amerických a Kanadě, ve dnech 15. – 20. září 2009

č.j. 1540/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

8. Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra obrany MUDr. Martina Bartáka na jednání ministrů obrany Visegrádské skupiny dne 8. října 2009 v Budapešti

č.j. 1539/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie