Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 3. 2020 22:20

Výsledky jednání vlády 16. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Projednané body ke koronaviru

1. Záruka COVID
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Krizové opatření o výjimkách ze zákazu maloobchodního prodeje a služeb pro prodej textilního materiálu a servis výpočetní techniky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Krizové opatření o poskytování sociálních služeb
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Krizové opatření o pomoci a zákazu vycházení osobám starším 70 let
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 339/19
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 15/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 754)
čj. 205/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno neosuhlasné stanovisko.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1144/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

13. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů
čj. 1196/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čj. 220/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

15. Cílený program podpory zaměstnanosti
čj. 224/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/20 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020 sp. zn.Pl. ÚS 15/19
čj. 207/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 333)
čj. 189/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Rozhodnutí o převodu části majetku podniku Správa Letiště Praha, s. p., podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
čj. 195/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno

7. Rozhodnutí o převodech majetku podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 270)
čj. 196/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na přijetí změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čj. 201/20
Předkládají: předseda vlády, ministr zahraničních věcí a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na přijetí změn příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech přijatých v Ženevě dne 10. května 2019
čj. 198/20
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice ve dnech 19. až 21. března 2020
čj. 202/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Neprojednáno.

11. Setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a zemí Východního partnerství dne 8. dubna 2020 v Praze
čj. 208/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Neprojednáno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění akčních plánů rozvoje spisové služby k 31. lednu 2020
čj. 191/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 a celkově od počátku privatizace)
čj. 197/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Seznam veřejných zakázek za Ministerstvo pro místní rozvoj a organizace v jeho působnosti v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 194/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 199/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Zadání veřejné zakázky „Osvětová a zábavně edukační kampaň v oblasti zdravé výživy ve veřejnoprávní televizi“ na základě výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 209/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie