Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 3. 2009 10:51

Výsledky jednání vlády 16. března 2009

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

č.j. 1976/08

Předkládají: ministři vnitra, spravedlnosti a financí

Výsledek jednání: odloženo

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

č.j. 246/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 169/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

 Výsledek jednání: schváleno

4. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 739)

č.j. 291/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

5. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk č. 743)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

6. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 737)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

7. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku (sněmovní tisk č. 748)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

8. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně (sněmovní tisk č. 738)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

9. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 749)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

 Výsledek jednání:schváleno negativní stanovisko

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/06 "Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti"

č.j. 248/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: odloženo

K bodům 10 až 15 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/04 „Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení – jejich vznik, vymáhání a odpis“

č.j. 287/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

12. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/19 – „Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů“

č.j. 245/09

Předkládá: ministr dopravy

 Výsledek jednání: schváleno

13. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany

č.j. 285/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

 Výsledek jednání: schváleno

14. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 08/21 "Hospodaření státních podniků, u nichž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví"

č.j. 284/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

15. Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/18 „Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem“

.j. 200/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

16. Koncepce snižování nadbytečné regulace a byrokratické zátěže

č.j. 282/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:schváleno

17. Zpráva vlády České republiky pro Výbor ministrů Rady Evropy o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 – D. H. a ostatní proti České republice

č.j. 286/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání:
schváleno

Přidány další doby do rozpravy:

1. Opatření v sektoru zdravotnictví pro řešení dopadů finanční a ekonomické krize

č.j. 305/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

č.j. 333/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

 

C. K projednání bez rozpravy:

18. Zpráva o vývoji Evropské unie za rok 2008 pro Senát Parlamentu České republiky

č.j. 299/09

Předkládá: místopředseda vlády pro evropské záležitosti

19. Návrh na změnu Statutu Grantové agentury České republiky

č.j. 303/09

Předkládá: předseda vlády

20. Aktualizace dokumentace programu 236 110 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice

č.j. 310/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

21. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 17. února 2009

č.j. 307/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

22. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Berlíně dne 22. února 2009

č.j. 309/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

23. Zpráva o průběhu oficiální návštěvy prezidenta Palestinské národní správy pana Mahmúda Abbáse v České republice ve dnech 22.a 23.2. 2009

č.j. 308/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

24.  Žádost SKI ALP CLUBU SLOVAN Špindlerův Mlýn o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání XVIII. ročníku mezinárodního skialpinistického závodu „Krkonoše 2009“ dne 21. 3. 2009 na území KRNAP

č.j. 294/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, a to za účelem realizace stavební akce "Úprava tukové kanalizace a lapače tuků VZ Ovčárna pod Pradědem" na pozemku p. č. 1364/23 v k. ú. Malá Morávka

č.j. 295/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky za účelem vymezení a užívání přejezdů mezi sjezdovkami, včetně možnosti jejich úpravy sněžnými mechanismy

č.j. 296/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Velká Pleš, Národní přírodní rezervace Týřov a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, za účelem těžby kalamitního dříví a provádění opatření proti kůrovcům ve vybraných lesních porostech

č.j. 297/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28. Žádost pana P. Ing. Mgr. Vítězslava Holého o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem převozu osob, nářadí a stavebního materiálu potřebného pro dokončení úpravy okolí kaple Povýšení sv. Kříže

č.j. 298/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29. Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně ve dnech od 15. 5. do 17. 5. 2009

č.j. 311/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 Výsledek jednání: odloženo

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, a to za účelem přikrmování ryb na Břehyňském rybníku

č.j. 312/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, a to pro stavbu lesní cesty Kultury v k.ú. Štítná nad Vláří, v I. zóně CHKO

č.j. 313/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění rodinného domu, firemní kanceláře a hospodářského objektu v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO

č.j. 314/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33. Žádost společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a v § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajištění provozu a údržby staveb a zařízení pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro likvidaci odpadních vod

č.j. 315/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 a 2009

č.j. 316/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie