Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 6. 2009 9:36

Výsledky jednání vlády 15. června 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

č.j. 598/09

Předkládá: Ministerstvo zdravotnictví

Výsledek jednání: STAŽENO

2. Návrh poslanců Libora Ježka a Jaroslava Plachého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 850)

č.j. 843/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky jako číslo: 85100/09

Výsledek jednání: NEGATIVNÍ STANOVISKO

3. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Pavola Kubuše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 844/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky jako číslo: 85100/09

Výsledek jednání: NEGATIVNÍ STANOVISKO

4. Návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář

č.j. 577/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

Výsledek jednání:  STAŽENO

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb. a nařízení vlády č. 162/2008 Sb.

č.j. 588/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

6. Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím

č.j. 830/09

Předkládá: Ministerstvo vnitra

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

7. Výroční zpráva Komise pro rozvoj Brdska za rok 2008

č.j. 822/09

Předkládá: Ministerstvo financí

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

10. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2008

č.j. 837/09

Předkládá: Ministerstvo obrany

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

33. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j. 870/09

Předkládá: Ministerstvo obrany

Výsledek jednání: PŘESUNUTO O TÝDEN

X. Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 864)

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

C. K projednání bez rozpravy: BODY SCHVÁLENY

8. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008

č.j. 834/09

Předkládá: Ministerstvo zemědělství

9. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2008

č.j. 829/09

Předkládá: Ministerstvo zemědělství

10. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2008

č.j. 837/09

Předkládá: Ministerstvo obrany

11. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území

č.j. 841/09

Předkládá: Ministerstvo vnitra

12. Zpráva ze zasedání trojky Evropské unie na úrovni ministrů zahraničních věcí s Kubánskou republikou v Bruselu dne 11. května 2009

č.j. 839/09

Předkládá: Ministerstvo zahraničních věcí

13. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Obce Liběšice, Města Štíty a Obce Skřípov, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 828/09

Předkládá: Ministerstvo zemědělství

14. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik Ústí nad Labem, do vlastnictví města Lom dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 823/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona 114/1992 Sb. pro Lepus ČR s.r.o., a to pro pěstování geograficky nepůvodního druhu Miscanthus x gigantheus v k.ú. Řisuty

č.j. 801/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

16. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Miloslava Doležala

č.j. 802/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

17. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vortová

č.j. 803/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

18. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Třeboňsko dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Pavla Břešťáka, Petra Voka 482, Veselí nad Lužnicí, pro vjezd a setrvávání s motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace v CHKO Třeboňsko.

č.j. 804/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

19. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vladislava Kunce v k.ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou

č.j. 805/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

20. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Martiny Málkové, k.ú. Budeč, Žďár nad Sázavou

č.j. 806/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

21. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.e) zákona pro Obec Stožec, za účelem pořádání 4. ročníku přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2009"

č.j. 807/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

22. Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování oprav, údržby a jiných činností spojených s provozem zařízení ve vlastnictví žadatele.

č.j. 808/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

23. Žádost Zeměměřičského úřadu, zeměměřičského oddělení v Liberci, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory v souvislosti s prováděním topografických prací pro ZABAGED (základní báze geografických dat)

č.j. 809/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

24. CHKO Poodří, NPR Polanská niva – vstup osob a vjezd vozidel za účelem opravy a nátěrů vedení VVN 2 x 110 kV č. 614/647 Třebovice - Lískovec v kat. území Polanka nad Odrou, Stará Bělá a Svinov, žadatel Elektrovod Holding, a.s., Traťová 1, 612 00 Brno".

č.j. 810/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

25. Vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) Středočeského kraje- povolení odchytu hmyzu pro pracovníka Oblastního muzea Praha - východ v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, RNDr. Vladimíra Nováka v rámci přípravy knihy "Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří", žadatelka Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea

č.j. 811/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví pana Vlastimila Šilhána, k.ú. Veselíčko

č.j. 814/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

27. Žádost JIKO Čácha Sušice o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, za účelem pořádání dvou cyklistických závodů na území Národního parku Šumava.

č.j. 815/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

28. Žádost Domu dětí a mládeže Pelíšek o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 43. ročníku dálkového pochodu „Krakonošova stovka“ ve dnech 19. 6. – 20.6.2009 na území KRNAP.

č.j. 816/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

29. Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „Modrý kruh“ Slaný, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v termínu od 1.8.2009 do 22.8.2009 v lokalitě u Dolského mlýna.

č.j. 817/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

30. Žádost MERIDA BIKE TEAM s.r.o., o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro konání závodu horských kol „MERIDA BIKE VYSOČINA 09“

č.j. 818/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

31. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Městyse Krucemburk v k.ú. Krucemburk

č.j. 835/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

32. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody na Lysé hoře, a to v souvislosti s účastí žadatele na radioamatérských závodech pořádaných dne 20. a 21. června 2009

č.j. 840/09

Předkládá: Ministerstvo životního prostředí

33. Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací

č.j. 845/09

Předkládá: Ministerstvo průmyslu a obchodu

34. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. – 19. června 2009 v Bruselu

č.j. 867/09

Předkládá: Ministerstvo zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Aktuální zpráva o stavu čerpání prostředků z fondů EU jednotlivých operačních programů

č.j. 838/09

Předkládá: Ministerstvo pro místní rozvoj

2. Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2008

č.j. 821/09

Předkládá: Ministerstvo financí

3. Informace pro členy vlády k přípravě nové maturitní zkoušky

č.j. 825/09

Předkládá: Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Výroční zpráva VVZPO za rok 2008

č.j. 800/09

Předkládá: Úřad vlády České republiky

5. Informace o účasti ČR na Třetí hodnotící konferenci Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady

č.j. 832/09

Předkládá: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

6. Zpráva ze zasedání Rady pro vzdělávání, mládež a kulturu ve dnech 11. a 12. května 2009 v Bruselu - část kultura a audiovize

č.j. 813/09

Předkládá: Ministerstvo kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie