Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

14. 12. 2009 10:48

Výsledky jednání vlády 14.12. 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 1501/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb.

č.j. 1319/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: přerušeno do 21.12.2009

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009

č.j. 1653/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

20. Informace o projektu "Pořízení lehkých obrněných vozidel"

Výsledek jednání: vláda vzala na vědomí

5. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č.j. 1695/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

6. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí

č.j. 1704/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

7. Analýza využití strukturálních fondů pro řešení důsledků ekonomické krize

č.j. 1739/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

8. Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů

č.j. 1724/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: přerušeno do 21.12.

9. Koncepce ekonomické regulace letiště Praha – Ruzyně

č.j. 1738/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: přerušeno do ukončení legislativního procesu zákona

10. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1300 ke Zprávě o připravenosti České republiky na možnou další plynovou krizi

č.j. 1692/09 - bod 9 schůze vlády 7.12.2009

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: vláda vzala na vědomí

11. Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2010 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2011 až 2015

č.j. 1722/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: schváleno

12. Návrh na sjednání Dodatku k Mnohostrannému memorandu o porozumění o programu spolupráce NATO E-3A, týkajícího se přistoupení vlády České republiky a Dodatku k Memorandu o porozumění o provozu a zabezpečení sil vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO, týkajícího se přistoupení vlády České republiky

č.j. 1718/09

Předkládají: místopředseda vlády a ministr obrany a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

13. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 a návrh jeho zajištění v roce 2010

č.j. 1726/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: odloženo

14. Návrhy na jmenování 13 rektorů veřejných vysokých škol

č.j. 1733/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno


17. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

č.j. 1741/09

Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky

Výsledek jednání: odloženo

21. Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků obsahujících a jedů-

Výsledek jednání: schváleno

23. Návrh usnesení vlády o Změně pravidel pro výběr kandidátů na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva a o změně usnesení vlády ze dne 26. srpna 2009 č. 1063

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

15. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č.j. 1737/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném neformálním zasedání Evropské rady dne 19. listopadu 2009 v Bruselu

č.j. 1730/09

Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr pro evropské záležitosti

Doplněno do Bez rozpravy

18. Návrh na usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1461 o obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu.

19. Návrh na obeslání Dvacátého sedmého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (Ženeva, Švýcarsko 14 - 18. prosince 2009)

22. Zabezpečení sídla Územního pracoviště Brno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

24. Ustanovení hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení pro uzavření rámcové smlouvy na dodávky kardiovertrů-defibrilátorů.

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1.Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republiky

č.j. 1719/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

2. Informace o vývoji v Programu NATO pro vzdušný průzkum pozemních cílů (Alliance Ground Surveillance - AGS)

č.j. 1728/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

3.Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu

č.j. 1734/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie