Tiskové zprávy

14. 2. 2018 12:57

Výsledky jednání vlády 14. února 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54)
čj. 105/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jendání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

3. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 45/17 o návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, a návrh na zrušení vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
čj. 106/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh na navýšení prostředků na platy příslušníků Policie ČR a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2018, v souvislosti s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu ČR a volby prezidenta republiky čj. 107/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Jmenování zástupců Ministerstva financí do dozorčích rad zdravotních pojišťoven.
čj. 100/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Závěrečná zpráva z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017
čj. 89/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

13. Návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
čj. 109/18
Předkládají: ministryně financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost a jmenování vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci
čj. 118/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády ČR na 54. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16. – 18. února 2018
čj. 101/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na 54. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 16.–18. února 2018
čj. 104/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Sofii ve dnech 15.–16. února 2018
čj. 98/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
čj. 96/18
Předkládají: ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na schválení Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
čj. 84/18
Předkládají: ministryně financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad a prosinec 2017
čj. 97/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (leden 2018)
čj. 90/18
Předkládá: ministryně financí

2. Souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolních „check-listů“ k problematice příjmu elektronických faktur u veřejnoprávních původců a kontrolních „check-listů k realizaci příjmu úplného elektronického podání
čj. 94/18
Předkládá: předseda vlády

3. Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
čj. 86/18
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Provoz a rozvoj Informačního systému Národní dotace - řešení nouzového stavu"
čj. 95/18
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace o veřejné zakázce "Veřejná zakázka na právní služby pro zastupování České republiky v investičním sporu se společností Diag Human SE a panem Josefem Šťávou"
čj. 108/18
Předkládá: ministryně financí

6. Informace Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“
čj. 87/18
Předkládají: ministryně financí a ministři průmyslu a obchodu a zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie