Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

13. 1. 2020 17:19

Výsledky jednání vlády 13. ledna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1003/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
čj. 1065/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
čj. 1176/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 674)
čj. 4/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Věcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob
čj. 1184/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

6. Vyhlášení výběrových řízení na služební místa státních tajemníků v Ministerstvu vnitra, Ministerstvu kultury, Ministerstvu obrany, Ministerstvu pro místní rozvoj a Úřadu vlády České republiky
čj. 13/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu
čj. 1179/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti AAC Technologies Oy
čj. 1145/19 – bod 19 schůze vlády 6. 1. 2020
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti ZF Engineering Plzeň, s. r. o.
čj. 800/19 – bod 20 schůze vlády 6. 1. 2020
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schválenose změnou.

11. Projednání investiční pobídky pro strategickou investiční akci společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a. s.
čj. 665/18 – bod 21 schůze vlády 6. 1. 2020
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice
čj. 1180/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Koncepce rozvoje venkova
čj. 1190/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Informace o řešení lékařské posudkové služby - návrh dalšího postupu
čj. 7/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 10/17 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 20z odst. 1 věty předposlední a poslední zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
čj. 27/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta 3.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Národní strategie finančního vzdělávání 2.0
čj. 1182/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh usnesení vlády k systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2020
čj. 3/20
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Změna usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 140 ke schválení řešení majetkoprávních vztahů v areálu muničního skladu u Vrbětic podle varianty 1, podvarianty 1c, obsažené v části III materiálu čj. 138/16
čj. 1173/19
Předkládají: ministři zemědělství a obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Vyhodnocení Koncepce veřejné dopravy
čj. 1185/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh dalšího postupu pro plnění doporučení vyplývajících z Hodnotící zprávy o České republice osmého kola vzájemných hodnocení „Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí“
čj. 6/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. 7. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 1199/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh změny Statutu Ústředního krizového štábu
čj. 1193/19
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2019
čj. 9/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Účast předsedy vlády na mezinárodním fóru k připomínce 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi ve dnech 22. a 23. ledna 2020 v Jad Vašem ve Státu Izrael
čj. 12/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na přijetí změn přílohy III a nové přílohy VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatých v Ženevě dne 10. května 2019
čj. 1183/19
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Zpráva o účasti ministra zahraničních věcí v zastoupení předsedy vlády na summitu zemí Středoevropské iniciativy v Římě dne 19. prosince 2019
čj. 10/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o plnění opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice
čj. 1197/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Vyhodnocení plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu
čj. 11/20
Předkládá: ministr životního prostředí

3. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost do 31. prosince 2019
čj. 2/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění Koncepce rozvoje archivnictví v České republice na léta 2018 až 2025 s výhledem do roku 2035
čj. 1/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE
čj. 1198/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: NG, odkup pozemků z majetku Hlavního města Prahy pro výstavbu depozitárního areálu
čj. 1181/19
Předkládá: ministr kultury

7. Informace pro vládu České republiky o přípravě Smlouvy o zajištění vybraných činností Facility Managementu pro objekt Ministerstva dopravy, uzavírané se společností CENDIS, s. p., mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to s odkazem na ustanovení § 11 ZZVZ
čj. 1192/19
Předkládá: ministr dopravy

8. Informace o průběhu a výsledcích 33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskutečnila v Ženevě ve dnech 9. až 12. prosince 2019
čj. 1175/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie