Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

13. 7. 2009 10:18

Výsledky jednání vlády 13. července 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

0. Informace Ústřední povodňové komise o průběhu a důsledcích povodní, ke kterým došlo v období od 24.6. do 3.7.2009 a Usnesení Ústřední povodňové komise ze zasedání dne 3. července 2009

Výsledek jednání: VZATO NA VĚDOMÍ

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 820/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 827/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 647/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č.j. 649/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 650/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

6. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 873)

č.j. 1003/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: SOUHLASNÉ STANOVISKO

7. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 872)

č.j. 1004/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: NEGATIVNÍ STANOVISKO

8. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 871)

č.j. 1005/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: SOUHLASNE STANOVISKO S DOPORUCENIMI

9. Dodatek ke smlouvě o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací na území České republiky ze dne 20.5.2009 a Potvrzení o úplném dokončení dodávky Etapy 1 tohoto systému

č.j. 977/09 - bod 35 schůze vlády 29.6.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

10. Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296 k návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků pro dostavbu trasy dálnice D11

č.j. 992/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: STAŽENO

11. Informace o insolvenčním řízení úpadce Sklo Bohemia, a.s. Světlá nad Sázavou

č.j. 979/09

Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

12. Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.

č.j. 967/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:  STAŽENO

13. Návrh Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

č.j. 938/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

14. Zpráva o stavu podzemních objektů na území České republiky

č.j. 982/09

Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českéhoj báňského úřadu

Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českéhoj báňského úřadu

Výsledek jednání: PŘESUNUTO - BEZ ROZPRAVY

15. Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu

č.j. 959/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: PŘESUNUTO - BEZ ROZPRAVY

16. Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011

č.j. 989/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

17. Rozhodování o personálních změnách v orgánech právnických osob v působnosti moci výkonné

č.j. 1002/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

18. Analýza právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu

č.j. 994/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: PŘERUŠENO

19. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2010

č.j. 939/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledek jednání: SCHVÁLENO

C. K projednání bez rozpravy: VŠECHNY BODY BEZ ROZPRAVY SCHVÁLENY

20. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2008

č.j. 981/09

Předkládá: ministr zemědělství

21. Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ČR, a.s. za rok 2008

č.j. 932/09

Předkládá: ministr zemědělství

22. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic

č.j. 964/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Pracovní návštěva předsedy vlády ve Štrasburku dne 15. července 2009

č.j. 998/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Republice Srbsko ve dnech 19. - 20. června 2009

č.j. 996/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu ve dnech 8. – 9. června 2009

č.j. 970/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 15. června 2009

č.j. 971/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

27. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Maďarské republice dne 27. června 2009

č.j. 1000/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

28. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Státě Izrael a na Palestinských autonomních územích ve dnech 23. – 25. června 2009 a o ministerských zasedáních G8 v Terstu a OBSE na Korfu ve dnech 25. – 28. června 2009

č.j. 1001/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

29. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra pro evropské záležitosti ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 9. června 2009

č.j. 969/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

30. Zpráva o účasti ministra pro evropské záležitosti na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 14. – 15. června 2009 v Lucemburku

č.j. 968/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

31. Zpráva o uskutečnění pracovních cest bývalého místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Belgickém království, Lucemburském velkovévodství, Francouzské republice a Polské republice v období od února do dubna 2009

č.j. 999/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

32. Státní návštěva prezidenta Rumunska Traiana Băsesca v České republice ve dnech 15. – 16. července 2009

č.j. 997/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

33. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

č.j. 937/09

Předkládá: ministr kultury

34. Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci "Praha-Beroun nové železniční spojení"

č.j. 987/09

Předkládá: ministr dopravy

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem zpracování odborné studie „Prostorová hydrologická a hydrogeologická studie Novozámeckého rybníku a Jestřebských slatin“ dle objednávky Ministerstva životního prostředí

č.j. 933/09

Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Nadační fond Gymnázia Trutnov za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 91 v k.ú Pec p.Sněžkou, nacházejícího se na území I. zóny KRNAP

č.j. 934/09

Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro spol. SOLE pekařství, s.r.o., Hostinné, Sejfská fortna 325, PSČ 534 71, za účelem vjezdu na účelové komunikace na území KRNAP

č.j. 935/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Poodří uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.c) zákona pro vjezd 4 motorových vozidel pro MS Racek Pustějov za účelem výkonu práva myslivosti č.j. 943/09

Předkládá: ministr životního prostředí

39. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. d), § 29 písm. d) a písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, Blanský les, České středohoří, Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory, z ochranných podmínek národních přírodních rezervací na území těchto CHKO a dále z ochranných podmínek Národního Parku Podyjí

č.j. 945/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm.d), e) zákona pro Z&S APACHE Team, o.s. za účelem pořádání cyklistického závodu "HAVEX - MTB MARATHON" dne 9.8.2009 na části území KRNAP

č.j. 946/09

Předkládá: ministr životního prostředí

41. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to za účelem pořádání cyklistické části závodu Kytlice X – duatlon a umožnění vjezdu doprovodného vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, v letech 2009-2011

č.j. 947/09

Předkládá: ministr životního prostředí

42. Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy, pro použití biocidů na částech železniční trati na území CHKO Beskydy za účelem likvidace plevelů

č.j. 948/09

Předkládá: ministr životního prostředí

43. Vybrané národní přírodní rezervace (NPR) ČR - povolení vstupu a vjezdu motorových vozidel do CHKO Český les, CHKO Třeboňsko, CHKO Moravský kras, CHKO Bílé Karpaty, CHKO Jizerské hory, CHKO Beskydy, CHKO Jeseníky a CHKO Žďárské vrchy za účelem zpracování disertační práce, žadatelka Ing. Kateřina Rebrošová, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno

č.j. 949/09

Předkládá: ministr životního prostředí

44. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a Přírodní rezervace Rybníky u Vitmanova, v souvislosti se stavbou „Oprava hrází rybníka Ženich v k.ú. Holičky u Staré Hlíny“

č.j. 950/09

Předkládá: ministr životního prostředí

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky, za účelem umístění nové stavby a vstup mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody pro umístění monitorovacího zařízení včetně související přípojky u chaty Výrovka č.j. 951/09

Předkládá: ministr životního prostředí

46. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základní ochranné podmínky CHKO Beskydy, konkrétně ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže, a to za účelem konání motokrosových závodů a souvisejících tréninků „Zděchovská grapa“

č.j. 952/09

Předkládá: ministr životního prostředí

47. Žádost Povodí Moravy, s.p., závodu Olomouc o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1) písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, a to pro vjezd motorového vozidla (autobagru) mimo silnice a místní komunuikace v souvislosti s akcí „Rekonstrukce jezu Chomoutov“

č.j. 953/09

Předkládá: ministr životního prostředí

48. Žádost pana Miroslava Hynka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vstup za účelem fotografování na území Národního parku Šumava a národních přírodních rezervací Boubínský prales, Bílá Strž, Černé a Čertovo jezero

č.j. 954/09

Předkládá: ministr životního prostředí

49. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 2, písm. b) zákona pro Ing. Stanislava Zajíčka, člena výboru Klubu vojenské historie Náchod pro vstup na území I. zóny KRNAP za účelem prohlídky vojenského opevnění v dotčeném území

č.j. 955/09

Předkládá: ministr životního prostředí

50. Žádost Mysliveckého sdružení Bartošovice, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 5 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem výkonu práva myslivosti

č.j. 956/09

Předkládá: ministr životního prostředí

51. Žádost Města Nové Město na Moravě, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, v souvislosti se stavbou "Odbahnění a opravy rybníků rybniční soustavy Michova v Novém Městě na Moravě“

č.j. 957/09

Předkládá: ministr životního prostředí

52. Žádost Ing. Jaromíra Čaška o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro stavbu rybníka Chlumětín

č.j. 958/09

Předkládá: ministr životního prostředí

53. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v ustanovení § 26, odst.2, písm.a) a b) zákona pro Lesy České republiky, s.p, lesní správa Kladská, za účelem realizace stavby "2. etapa Naučné stezky Kladská"

č.j. 972/09

Předkládá: ministr životního prostředí

54. Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o., Správy dopravní cesty Zlín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty pro použití biocidů na částech železničních tratí na území CHKO Bílé Karpaty

č.j. 973/09

Předkládá: ministr životního prostředí

55. CHKO Jeseníky, Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd - vjezd motorového vláčku po trase Ovčárna - vrchol Pradědu na zkušební dobu do září 2009 pro zásobování a dopravu osob k hotelu Praděd vysílač, žadatel Ing. Jiří Pospíšil, NIKA, Farského 357/13, 772 00 Olomouc

č.j. 974/09

Předkládá: ministr životního prostředí

56. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro TJ Maratonstav Úpice za účelem pořádání tradiční sportovní akce "Běh do vrchu Jánské Lázně - Černá hora"

č.j. 975/09

Předkládá: ministr životního prostředí

57. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro pí Zuzanu Pavelcovou, Raisova 1350, 288 02 Nymburk za účelem vjezdu motorového vozidla na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Severka z důvodu údržby a užívání objektu č.p. 71 v k.ú. Pec p.S., a nacházejícího se na území II. zóny KRNAP

č.j. 976/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2008

č.j. 936/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

2. Aktuální přehled stavu projednávání vládních návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně a přehled stavu projednávání legislativních návrhů předložených vládě před jejich zařazením na program schůze vlády

č.j. 980/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47

č.j. 940/09

Předkládá: ministr dopravy

4. Zkapacitnění silnice I/19 - připojení Brdska na dálnici D 5

č.j. 941/09

Předkládá: ministr dopravy

5. Zpráva o zajištění administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačních a auditních struktur pro využívání prostředků z rozpočtu EU za období 30. 11. 2007 – 30. 11. 2008

č.j. 962/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

6. Informace o stavu zajištění jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy

č.j. 995/09

Předkládá: ministr vnitra

7. Průběžná zpráva MŠMT k procesu certifikací programů primární protidrogové prevence realizovanému za období 1. 1. 2009 – 31. 5. 2009

č.j. 961/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

8. Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

č.j. 966/09

Předkládá: ministr financí

9. Analýza stávajících statistických zjišťování dle usnesení vlády ČR č. 1478 ze dne 24. listopadu 2008

č.j. 988/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10. Souhrnná zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2008

č.j. 991/09

Předkládá: ministr životního prostředí

11. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb

č.j. 985/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12. Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem

č.j. 990/09

Předkládá: ministr zemědělství

13. Informace o plnění opatření obsažených ve stanovisku MPSV ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/07 "Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb"

č.j. 993/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

14. Zpráva z justiční části zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci, které se konalo dne 5. června 2009 v Lucemburku

č.j. 960/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

15. Informace o formálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 11. - 12. června 2009

č.j. 984/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

16. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 17. – 19. června 2009 v Bruselu

č.j. 978/09

Předkládají: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie