Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 10. 2009 12:11

Výsledky jednání vlády 12. října 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2009

č.j. 1415/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

3. Návrh poslanců Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 916)

č.j. 1423/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

4. Návrh poslance Juraje Ranince na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 915)

č.j. 1424/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno nesouhlasné stanovisko

5. Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU, tranzitovaných přes území Ukrajiny - náměty na zvýšení připravenosti české energetiky na možné opakování včetně vyššího využití domácího nerostně-surovinového potenciálu

č.j. 1412/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: přerušeno

28. Zpráva o připravenosti ČR na možnou další plynovou krizi

Výsledek jednání: přerušeno o týden

6. Porovnání kandidatury České republiky na sídlo Úřadu pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem a zvažované kandidatury České republiky na sídlo Evropského azylového podpůrného úřadu a návrh dalšího postupu

č.j. 1418/09 - bod 26 schůze vlády 5.10.2009

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

Výsledek jednání: schváleno

7. Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 - 2013

č.j. 1422/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: přerušeno

8. Informace o přípravě opatření ústředních správních úřadů a dalších institucí přijatých v souvislosti s pandemií chřipky A(H1N1) v České republice

č.j. 1413/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

9. Návrh na jmenování do hodností generálů

č.j. 1407/09 - bod 28 schůze vlády 5.10.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

11. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty, a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty

Výsledek jednání: schváleno

19. Informace o plnění usnesení vlády o převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha a Ministerstvo obrany, do vlastnictví místně příslušných samosprávných celků (21., 24. a 28. celek)

č.j. 1417/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

Výsledek jednání: schváleno

20. Návrh kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009

č.j. 1435/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

21. Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009

č.j. 1434/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání: schváleno

24. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců a příslušníků k zajištění úkolů resortu spravedlnosti a nových úkolů uložených zákonem pro rok 2010

Výsledek jednání: schváleno

25. Návrh na vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na ochranu zastupitelského úřadu v Kábulu v Afghánistátnu

Výsledek jednání: schváleno

29. O změně usnesení vlády ze dne 5. října 2009 č. 1247 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh na změnu některých usnesení vlády, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje

č.j. 1419/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 9

č.j. 1410/09

Předkládá: ministr dopravy

12. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými přísluší hospodařit Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci - celek 10

č.j. 1409/09

Předkládá: ministr dopravy

13. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 Ministerstvo kultury na rok 2009 podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

č.j. 1421/09

Předkládá: ministr kultury

14. Žádost Obecního úřadu Horní Podluží o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, a to v souvislosti se zavezením a zalesněním terénní deprese ve II. zóně CHKO

č.j. 1402/09

Předkládá: ministr životního prostředí

15. Žádost LČR, s.p., Lesní správy Nasavrky o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro použití biocidů při likvidaci kůrovců na území CHKO Železné hory

č.j. 1403/09

Předkládá: ministr životního prostředí

16. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Přírodní památky Nad závodištěm, pro realizaci stavby „Účelové komunikace – lesní svážnice"

č.j. 1404/09

Předkládá: ministr životního prostředí

17. Přírodní rezervace (PR) Hořejší rybník - redukce ostrova a odstranění orobincového porostu na rybníce Hořejší na p.č. 2180 v k.ú. Tchořovice, žadatel Dvůr Lnáře, spol. s.r.o., 387 42 Lnáře č. 18

č.j. 1405/09

Předkládá: ministr životního prostředí

18. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty, ze zákazu provádět chemický posyp cest

č.j. 1406/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Návrh na zpětvzetí návrhu zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) – sněmovní tisk č. 561

č.j. 1437/09

Předkládá: ministr kultury

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Turecké republice ve dnech 19.-20. října 2009 č.j. 1439/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2008

č.j. 1411/09

Předkládá: ministr dopravy

2. Informace Ministerstva zemědělství o plnění a účinnosti opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/05 – Finanční prostředky určené na platby realizované v rámci Společné zemědělské politiky – společné organizace trhu

č.j. 1408/09

Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie