Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 7. 2010 10:56

Výsledky jednání vlády 12. července 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

výsledek jednání: schváleno

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

č.j. 509/10 - bod 3 schůze vlády 28.6.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: schváleno

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/17 Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany

č.j. 721/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

výsledek jednání: schváleno

K bodům 3 až 7 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

4. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/19 - "Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury"

č.j. 713/10

Předkládá: ministr dopravy

výsledek jednání: schváleno

5. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/16 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskem"

č.j. 653/10

Předkládá: ministr dopravy

výsledek jednání: schváleno

6. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/20 „Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy“

č.j. 707/10

Předkládá: ministryně životního prostředí

výsledek jednání: schváleno

7. Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.09/11 – Správa daně z přidané hodnoty

č.j. 674/10

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

8. Rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

č.j. 724/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: přerušeno

9. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez DPH – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise

č.j. 726/10

Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu

výsledek jednání: staženo

18. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/22 - "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008"

č.j. 733/10

Předkládá: ministr dopravy

Přízván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

10. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

č.j. 711/10

Předkládá: ministr zemědělství

11. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009

č.j. 719/10

Předkládá: ministr zemědělství

12. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009

č.j. 710/10

Předkládá: ministr zemědělství

13. Návrh na přijetí změn Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby přijatých na 20. zasedání Shromáždění této organizace

č.j. 716/10

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Návrh na přístup k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby ve znění z roku 1999

č.j. 717/10

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č.j. 689/10

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Návrh na obeslání Diplomatické konference ke změně Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971) a Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970)

č.j. 694/10

Předkládají: ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Libereckého kraje, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 704/10

Předkládá: ministr zemědělství

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

č.j. 714/10

Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o čerpání Strukturálních fondů v resortu Ministerstva spravedlnosti

č.j. 720/10

Předkládá: ministryně spravedlnosti

3. Zpráva o zajištění administrativní kapacity pro zabezpečení funkčnosti implementačních a auditních struktur pro využívání prostředků z rozpočtu EU za rok 2009

č.j. 723/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4. Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a programů financovaných z rozpočtu EU (Transition Facility)

č.j. 692/10

Předkládá: ministr financí

5. Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

č.j. 709/10

Předkládají: ministr zemědělství a ministryně zdravotnictví

6. Souhrnná informace za rok 2009 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami, v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců

č.j. 700/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

7. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47

č.j. 701/10

Předkládá: ministr dopravy

8. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2010

č.j. 718/10

Předkládá: ministr dopravy

9. Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti

č.j. 691/10

Předkládá: ministr financí

10. Informace o realizaci vládní Kampaně proti rasismu (2009)

č.j. 708/10

Předkládá: předseda vlády

11. Souhrnná zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2009

č.j. 712/10

Předkládá: ministryně životního prostředí

12. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 675/10

Předkládá: ministr financí

13. Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 727/10

Předkládá: ministr financí

14. Informace o přípravě nadlimitních veřejných zakázek MPSV v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

č.j. 688/10

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

15. Informace pro vládu dle Usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 o připravované nadlimitní veřejné zakázce týkající se výroby spotu na téma bezpečnosti na železničních přejezdech a zajištění vysílacích časů v TV pro prezentaci tohoto spotu

č.j. 690/10

Předkládá: ministr dopravy

16. Informace o smlouvě č. 100100055 na dodávku 2431 kusů filtračních ochranných převleků FOP – 96 pro jednotky Armády České republiky

č.j. 695/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

17. Informace o "Projektu 23 - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry veřejné správy

č.j. 642/10

Předkládá: ministryně zdravotnictví

18. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu a Informace Ministerstva zemědělství o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/35 "návratné finanční výpomoci poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství"

č.j. 706/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

19. Informace o realizaci opatření přijatých Ministerstvem obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy

č.j. 728/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

20. Informace o formálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 10. – 11. června 2010

č.j. 730/10

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie