Tiskové zprávy

1. 4. 2020 20:09

Výsledky jednání vlády 1. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 774)
Čj. 284/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

2. Návrh poslanců Jana Hrnčíře, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 779)
Čj. 279/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

3. Návrh poslanců Dominika Feriho, Karla Raise, Kateřiny Valachové, Ilony Mauritzové, Radima Fialy, Hany Aulické Jírovcové, Víta Rakušana, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777)
Čj. 307/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

4. Návrh poslanců Mikuláše Ferjenčíka, Tomáše Martínka, Věry Kovářové, Stanislava Juránka, Jana Skopečka, Miroslava Kalouska, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/2019 Sb., kterým se mění zákon č 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 783)
Čj. 308/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko

10. Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Čj. 313/20
Předkládá: předseda vlády

11. Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
Čj. 314/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Čj. 315/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019
Čj. 316/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

14. Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
Čj. 309/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

15. Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem vnitra
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

16. Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

17. Finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstva spravedlnosti na zajištění ochranných pomůcek
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Čj. 310/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Čj. 306/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

20. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Čj. 305/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

21. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čj. 312/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

22. Návrh na změnu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future
Čj. 311/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

23. Krizové opatření o možnosti určení zaměstnanců subjektů kritické infrastruktury, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

24. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

25. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

26. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Čj. 317/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

27. Zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Čj. 318/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

C. K projednání bez rozpravy:

5. Akční plán boje proti organizovanému zločinu na rok 2020 a 2021 a Vyhodnocení Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019
Čj. 264/20
Předkládá. 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020 – 2025
Čj. 280/20
Předkládá: ministr životního prostředí

7. Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2019
Čj. 299/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

8. Odvolání a jmenování členů dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
Čj. 273/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

9. Návrh na ratifikaci změn příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
Čj. 281/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického úřadu za rok 2019
Čj. 272/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Aktuální stav přípravy monitorovacího systému MS2021+
Čj. 300/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2019
Čj. 237/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

4.  Projekt Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí
Čj. 303/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

5. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
Čj. 286/20
Předkládá: ministr zemědělství

6. Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2019
Čj. 294/20
Předkládá. 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra
Čj. 295/20
Předkládá. 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace k nadlimitní veřejné zakázce "Bezpečnostní infrastruktura MŠMT (NGFW a moduly páteřních přepínačů)"
Čj. 304/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie