Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 6. 2009 11:17

Výsledky jednání vlády 1. června 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

č.j. 644/09 - bod 1 schůze vlády 25.5.2009

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání:

Projednávání přerušeno do příštího týdne

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

č.j. 504/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:

Schváleno

3. Návrh poslance Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 820)

č.j. 762/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, neutrální stanovisko

4. Návrh poslance Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 103/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 819)

č.j. 761/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, souhlasné stanovisko

5. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Petra Rafaje, Hany Šedivé a dalších na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví statutárního města Ostravy (sněmovní tisk č. 818)

č.j. 760/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, nesouhlasné stanovisko

6. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008

č.j. 732/09

Předkládá: ministr pro lidská práva

Přizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva

Výsledek jednání:

Schváleno

7. Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

č.j. 720/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

Schváleno

8. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 327 – Ministerstvo dopravy a o změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 504 k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 a o realizaci usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 204 k Národnímu protikrizovému plánu vlády

č.j. 651/09 - bod 38 schůze vlády 25.5.2009

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání:

Schváleno

9. Návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost

č.j. 723/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

10. II. fáze poskytnutí dobrovolných příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným institucím v zahraničí v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

č.j. 749/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

11. Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 4.-5. června 2009

č.j. 758/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

12. Oficiální návštěva předsedy vlády Jana Fischera ve Spolkové republice Německo dne 9. června 2009

č.j. 756/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice a v Lucemburském velkovévodství dne 3. června 2009

č.j. 759/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Rakouské republice dne 5. června 2009

č.j. 750/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

15. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Švédském království dne 10. června 2009

č.j. 752/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice dne 10. května 2009

č.j. 753/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

17. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti ve Švédském království dne 11. května 2009

č.j. 751/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

18. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 12. května 2009

č.j. 755/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

19. Zpráva o pracovní návštěvě ministra pro evropské záležitosti v Irsku dne 14.května 2009

č.j. 754/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraniční Státu Izrael Avigdora Libermana v České republice ve dnech 6. a 7. května 2009

č.j. 757/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Informace o průběhu a výsledcích Summitu k východnímu partnerství uskutečněného dne 7. května 2009 v Praze

č.j. 729/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

22. Informace o průběhu a výsledcích summitu: Southern Corridor – New Silk Road uskutečněného dne 8 května 2009 v Praze

č.j. 730/09

Předkládá: ministr pro evropské záležitosti

23. CHKO Šumava, Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero odchyt plcha zahradního v rámci magisterské práce, žadatel Bc. Jiří Hedrich, Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

č.j. 663/09

Předkládá: ministr životního prostředí

24. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Vysočina se sídlem v Dřevíkově

č.j. 669/09

Předkládá: ministr životního prostředí

25. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Železné hory, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví paní Jitky Divišové, Mlékosrby

č.j. 670/09

Předkládá: ministr životního prostředí

26. Žádost Pavla Špinara, Moskevská 2719, Tábor, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a písm. i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales k provedení mykologické exkurze dne 22.9.2009

č.j. 736/09

Předkládá: ministr životního prostředí

27. Žádost České společnosti entomologické o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Praděd, Rejvíz a Šerák – Keprník v CHKO Jeseníky za účelem provedení entomologického průzkumu v rámci Entomologických dnů v období 12.-14.6.2009

č.j. 737/09

Předkládá: ministr životního prostředí

28. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro společnost Kinský Žďár a.s. za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny - modřínu opadavého v rámci realizace lesního hospodářského plánu pro LHC Kinský Žďár s platností let 2009 - 2018

č.j. 738/09

Předkládá: ministr životního prostředí

29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro firmu PROFI-ELRO s.r.o., za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 739/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro SK Janské Lázně, o.s., organizátora cyklistického závodu "Krkonošská 70 MTB", za účelem uspořádání hromadných sportovních akcí na území KRNAP

č.j. 740/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost prof. Ing. Stanislava Bureše, CSc., vedoucího katedry zoologie a ornitologické laboratoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, o po-volení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd ke vstupu do NPR a provádění výzkumu reprodukce, přežívání a možností ochrany lindušky horské a lindušky lesní

č.j. 741/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Ivana Dvořáka, 503 21 Stěžery 149, za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 253, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP

č.j. 742/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Žádost ing. Zdeňka Tůmy, Kosatcová 622/5, Říčany, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Mýto k odchytu ptáků pro kroužkování

č.j. 743/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Žádost Svazu zdravotně postižených Šumava – Klatovy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem vjezdu autobusu na přístupovou účelovou komunikaci k rozhledně na Poledníku na území Národního parku Šumava

č.j. 744/09

Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník, konkrétně ze zákazu hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie a provádět chemizaci, a to za účelem přikrmování rybí obsádky a vápnění Bohdanečského rybníku

č.j. 745/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé


* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci/II 2009

č.j. 726/09

Předkládá: guvernér České národní banky

2. Výroční zpráva o stavu využívání pomoci z rozpočtu programu EU Transition Facility, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice (Program švýcarsko-české spolupráce)

č.j. 747/09

Předkládá: ministr financí

3. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2009

č.j. 733/09

Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008

č.j. 763/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

5. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2008

č.j. 721/09

Předkládá: ministr životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie