Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

1. 7. 2019 14:50

Výsledky jednání vlády 1. července 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 330/19

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů
čj. 961/18
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 251/17
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 372/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila. 

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
čj. 532/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Víta Rakušana, Kateřiny Valachové, Terezy Hyťhové, Františka Váchy, Jany Krutákové, Jana Farského, Petra Pávka, Romana Onderky, Petra Dolínka a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 494)
čj. 564/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Návrh poslanců Mikuláše Peksy, Olgy Richterové, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 498)
čj. 565/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

8. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 500)
čj. 566/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

11. Povolení výjimky podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k.ú. Vinohrady, obec Praha pro stát
čj. 523/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 69)
čj. 545/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2018
čj. 525/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany
čj. 568/19
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2018
čj. 543/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Jmenování předsedy Vrchního soudu v Olomouci
čj. 554/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Analýza na úseku územního plánování a stavebního řádu – Analýza 2015–2017
čj. 521/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a účetní závěrka za rok 2018
čj. 522/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2018
čj. 530/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Pátá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
čj. 549/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2019
čj. 567/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o letecké dopravě
čj. 555/19
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Účast delegace České republiky na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí účastnických států OBSE na Štrbském Plese ve dnech 8. a 9. července 2019
čj. 556/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Oficiální návštěva ministra zahraničí v Gruzii ve dnech 9. – 11. července 2019
čj. 548/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Oficiální návštěva předsedy vlády Maltské republiky Josepha Muscata v České republice ve dnech 3. a 4. července 2019
čj. 563/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovinské republice ve dnech 5. – 6. června 2019
čj. 547/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Pracovní návštěva palestinského ministra zahraničních věcí Rijáda al-Malkího v České republice ve dnech 7. a 8. července 2019
čj. 579/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o stavu vyjednávání unijní legislativy k politice soudržnosti po roce 2020
čj. 542/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Informace o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Dohody o partnerství a Národního strategického referenčního rámce za rok 2018
čj. 558/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2018
čj. 551/19
Předkládá: ministr kultury

4. Vyhodnocení všech akcí podpořených ze státního rozpočtu konaných v rámci projektu SPOLEČNÉ STOLETÍ
čj. 527/19
Předkládá: ministr kultury

5. Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2018
čj. 541/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Zpráva o plnění úkolů v oblasti bydlení
čj. 557/19
Předkládá: předseda vlády

7. Zpráva o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti České republiky na období 2015 až 2020 v roce 2018
čj. 524/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8. Informace o projektu PPP D4 a o jeho připravované struktuře
čj. 526/19
Předkládá: ministr dopravy

9. Zpráva k Akčnímu plánu České republiky k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000), o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících rezolucí na léta 2017–2020 za rok 2018
čj. 528/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

10. Informace o veřejné zakázce Dodávka náhradních dílů pro zabezpečení oprav vyrovnávacích rotorů vrtulníků řady Mi
čj. 550/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie