Tiskové zprávy

8. 10. 2014 11:51

Výsledky jednání vlády, 8. října 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014
č.j. 1145/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1013/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 950/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 962/14
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 319)
č.j. 1131/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko. 

7. Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Jiřího Dolejše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 320)
č.j. 1132/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda nezaujala žádné stanovisko. 

8. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2013
č.j. 1139/14
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Přizván: I. Bílek, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce
č.j. 1107/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014
č.j. 1077/14 - bod 7 schůze vlády 1.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

11. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
č.j. 1122/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Závěrečné vyhodnocení programu 233 340 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
č.j. 1109/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
č.j. 1116/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Významná veřejná zakázka „Strategická přeprava“
č.j. 1123/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 - 2016
č.j. 1127/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí u Svatého stolce ve dnech 14. - 15. října 2014
č.j. 1105/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Francouzské republice, která se uskutečnila ve dnech 9. – 10. září 2014
č.j. 1136/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

25. Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) a realizace národního přesídlovacího programu pro syrské uprchlíky v Jordánsku
č.j. 1159/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

26. Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
č.j. 1016/14 - bod 19 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

28. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
č.j. 1111/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1171/14 
Předkládá: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

30. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1172/14 
Předkládá: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

31. Návrh usnesení vlády, kterým se mění usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 a o zrušení usnesení vlády č. 518 ze dne 3. července 2013 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 
č.j. 1175/14 
Překládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování technické podpory APV“ v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1103/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

34. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodání nových služeb a nástrojů pro vývoj aplikace operačního střediska HZS pro komunikaci se sítí Pegas“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1112/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

35. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Vývoj nových funkcionalit informačního systému pro operační řízení HZS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1113/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

36. Udržitelnost center výzkumu a vývoje podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace - aktualizace dat
č.j. 1121/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy 
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

16. Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti se zrušením Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv
č.j. 1143/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na realizaci usnesení vlády České republiky č. 638/2012 v roce 2014 formou peněžního daru pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond
č.j. 1138/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
č.j. 1144/14
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na summit asijskoevropského dialogu ASEM 10 v Miláně ve dnech 15.- 17. října 2014
č.j. 1137/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. října 2014 v Bruselu
č.j. 1104/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na obeslání 11. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Quito, Ekvádor, 4. – 9. listopadu 2014)
č.j. 1142/14
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na obeslání XXXII. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.)
č.j. 1133/14
Předkládají ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na vstup vlády České republiky do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 18/14 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 264 odst. 4 věty první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
č.j. 1160/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Změna usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 714 o obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie
č.j. 1174/14
Překládá: ministr průmyslu a obchodu 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2013 a Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků v České republice v roce 2013
č.j. 1141/14
Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o plnění usnesení vlády ČR č. 771 ze dne 16. října 2013 vztahující se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 12/18 – „Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací“
č.j. 1134/14
Předkládá: ministr dopravy

3. Informace o průběhu a výsledcích 103. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 28. května – 12. června 2014)
č.j. 1114/14
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

4. Informace o návštěvě místopředsedy Státní rady Čínské lidové republiky Čang Kao-li (Zhang Gaoli) v České republice u příležitosti konání Čínského investičního fóra a Setkání regionálních lídrů ve dnech 28.- 29. srpna 2014
č.j. 1106/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (III. čtvrtletí 2014)
č.j. 1153/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie