Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 2. 2013 14:38

Výsledky jednání vlády, 27. února 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 43/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
  č.j. 1353/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
  č.j. 1350/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 1351/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 465/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 70/13
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Bod nebyl projednáván.

 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
  č.j. 1325/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1274/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Návrh nařízení vlády o podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (podmínky pro ocenění výsledků výzkumu, vývoje a inovací)
  č.j. 18/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 10. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znení pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 907)
  č.j. 168/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 11. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona o regulaci chovu bojových plemen psů (sněmovní tisk č. 908)
  č.j. 169/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 12. Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 158/13
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 13. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
  č.j. 999/12 - bod 4 schůze vlády 31.10.2012
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Vyjádření České republiky k doporučením obsaženým ve zprávě pracovní skupiny k Universálnímu periodickému přezkumu
  č.j. 160/13
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda doporučení schválila.

 15. Informace o aktuálním stavu zadávacího řízení na veřejnou zakázku Poskytování služeb KIVS 2013-2017
  č.j. 159/13 - bod 15 schůze vlády 20.2.2013
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda odsouhlasila pokračování v centralizovaném nákupu.

 16. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Lokalizační a záznamová zařízení“ v nadlimitním otevřeném řízení
  č.j. 150/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 17. Statut Státního fondu kinematografie - část Filmové pobídky
  č.j. 175/13
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda statut schválila.

 18. Současný stav realizace projektů v oblasti Smart Administration financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, u nichž je ohroženo čerpání prostředků
  č.j. 173/13
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 19. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2013
  č.j. 167/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Zpětvzetí žaloby v řízení T-194/07 Česká republika proti Komisi, ve věci zrušení rozhodnutí Evropské komise o národním alokačním plánu pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů na období 2008 až 2012
  č.j. 191/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Informace k návrhu zákona o veřejném rejstříku právnických a fyzických osob a o jeho vztahu k rejstříku spolků
  č.j. 192/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Rekodifikace soukromého práva a změny daňových zákonů - varianty možného nabytí účinnosti
  č.j. 193/13
  Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády, ministr financí, ministr spravedlnosti

 4. Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie
  č.j. 199/13 
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda nominaci schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím zmírnění některých správních či trestních sankcí
  č.j. 161/13
  Předkládají: ministři financí, spravedlnosti , vnitra a ministr a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh usnesení vlády, kterým se zrušuje bod II. usnesení vlády ze dne 7.5.2003 č. 437, k návrhu závazného aktualizovaného věcného a časového harmonogramu přípravy a výstavby dálnice D47
  č.j. 153/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012
  č.j. 171/13
  Předkládá: předseda vlády a ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na změnu Programu Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence
  č.j. 172/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga v Moldavské republice ve dnech 28. února – 1. března 2013
  č.j. 174/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2012
  č.j. 152/13
  Předkládá: ministr financí
 2. Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 - úkol č. 3.10 Podpora elektronického trestního řízení
  č.j. 165/13
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 3. Informace o smlouvách v oblasti obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
  č.j. 170/13
  Předkládá: předseda vlády a ministr obrany
 4. Informace o průběhu a výsledcích 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (26. listopadu – 7. prosince 2012, Dohá, Katar)
  č.j. 154/13
  Předkládá: ministr životního prostředí
 5. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávky plynu a elektrické energie"
  č.j. 157/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 6. Informace o průběhu přípravy účasti České republiky na EXPO 2015 a o možnostech zapojení soukromého sektoru
  č.j. 164/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 17. a 31. ledna 2013 a Rady pro obecné záležitosti dne 4. února 2013 v Bruselu
  č.j. 163/13
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie