Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 3. 2013 17:52

Výsledky jednání vlády, 27. března 2013

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1348/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
  č.j. 240/13
  Předkládají ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
  Přizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015
  č.j. 239/13
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda plán schválila.

 4. Strategický rámec rozvoje veřejné správy a eGovernmentu 2014+
  č.j. 268/13
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 5. Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období let 2014 - 2020
  č.j. 263/13
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda koncepci schválila.

 6. Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část"
  č.j. 179/13 - bod 16 schůze vlády 13.3.2013
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 7. Návrh na zabezpečení sídla Nejvyššího kontrolního úřadu
  č.j. 250/13 - bod 14 schůze vlády 20.3.2013
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 1. Návrh na změny ve složení členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
  č.j. 298/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2013
  č.j. 272/13
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012
  č.j. 270/13
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Řešení nedostatečného objemu finančních prostředků kapitoly státního rozpočtu 374 – Správa státních hmotných rezerv na ochraňování a pořízení státních hmotných rezerv v roce 2013
  č.j. 201/13 - bod 17 schůze vlády 6.3.2013
  Předkládají: ministr financí a předseda Správy státních hmotných rezerv
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o plánu pro plné dočerpání alokace Operačního programu Doprava
  č.j. 265/13
  Předkládá: ministr dopravy
 2. Informace o výsledcích kontroly opatření přijatých a realizovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu
  č.j. 267/13
  Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie