Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

26. 10. 2015 14:02

Výsledky jednání vlády, 26. října 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
čj. 1059/15
Předkládají: ministři vnitra a pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
čj. 1058/15
Předkládají: ministři vnitra a pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
čj. 964/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Přizván: M. Štemberka, předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
čj. 1065/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1068/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na provozní podporu tepla pro rok 2016
čj. 1314/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
čj. 1095/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh nařízení vlády, který se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
čj. 1291/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016
čj. 1292/15
Předkládá:     ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
čj. 1310/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2015
čj. 1190/15 - bod 23 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2015
čj. 1309/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
čj. 1076/15 - bod 13 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo přerušeno.

15. Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům VMware“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
čj. 1116/15 - bod 14 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 15 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

17. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územních samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1308/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
čj. 1204/15 - bod 17 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012-2017
čj. 1143/15 - bod 18 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky a objemu prostředků na jejich platy na rok 2016
čj. 1193/15 - bod 26 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 42)
čj. 1200/15 - bod 28 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Informace o Průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji
čj. 1142/15 - bod 21 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

23. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 308 ze dne 28. dubna 2014 k materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 1109/15 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

24. Informace ve věci vydávání ověřujících závazných stanovisek ke stanoviskům EIA vydaným podle starého zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zák. č. 244/1992 Sb.) a vyhodnocení 23 velkých projektů podle usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014
čj. 1242/15 - bod 8 Pro informaci schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

25. Časový harmonogram realizace Konceptu přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 1287/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

26. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy
čj. 1304/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

27. Návrh usnesení vlády o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
čj. 1238/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

28. Dotační program K2015 - Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů pro rok 2015, poskytovaná podle § 1 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o země-dělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1282/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

29. Informace o průběhu a výsledcích 104. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 1. – 13. června 2015)
čj. 1260/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

30. Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu České republiky
čj. 1246/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

31. Dopravní napojení strategické průmyslové zóny Bochoř
čj. 1265/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

32. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec, srpen a září 2015
čj. 1311/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

33. Aktualizace harmonogramu jednání vlády v období říjen až prosinec 2015
čj. 1186/15 - bod 20 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

34. Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
čj. 1261/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

45. Informace o veřejné zakázce „Pancéřová limuzína pro ochranu a doprovod chráněné osoby - nákup“
čj. 1303/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

46. Návrh na změnu usnesení vlády z 12. října 2015 č. 822, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
čj.
Předkládá:
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 

C. K projednání bez rozpravy:

35. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015, kapitoly Ministerstva vnitra 
čj. 1306/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 344 – Úřad průmyslového vlastnictví
čj. 1214/15 - bod 27 schůze vlády 12. 10. 2015
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2015 kapitoly 348 – Český báňský úřad
čj. 1288/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2015 v kapitole 304 – Úřad vlády České republiky
čj. 1313/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2014
čj. 1289/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh na obeslání 38. zasedání Generální konference UNESCO (Paříž, 3. – 18. listopadu 2015)
čj. 1285/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na obeslání šestého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Bonn, Spolková republika Německo, 9. – 14. listopadu 2015)
čj. 1264/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ASEM v Lucemburku ve dnech 4. - 6. listopadu 2015
čj. 1283/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Gruzie Irakli Garibašviliho v České republice ve dnech 11. až 13. listopadu 2015
čj. 1284/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády:
Projednávání bylo odloženo.

44. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka Ministerstva životního prostředí
čj. 1331/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády:

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek za období červen - srpen 2015
čj. 1296/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce – zpráva o průběžném plnění jednotlivých opatření
čj. 1278/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Návrh podmínek slev na pojistném na sociální zabezpečení
čj. 1279/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

4. Informace o způsobu zajištění produktů společnosti Cisco Systems
čj. 1305/15
Předkládá: ministr vnitra

5. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Služby technicko-organizačního poradce pro ESVZ
čj. 1286/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Bod byl odložen.

6. Informace o veřejné zakázce Bateriové články HAWKER
čj. 1218/15
Předkládá: ministr obrany

7. Veřejná zakázka „Pořízení kryptografických prostředků a technologií – datový šifrátor – nákup“
čj. 1219/15
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění správy, provozu a rozvoje CIS STK 2015+“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1307/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády:
Bod byl odložen.

9. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 14. září 2015 v Bruselu
čj. 1301/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie