Tiskové zprávy

24. 2. 2016 13:58

Výsledky jednání vlády, 24. února 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Mandát pro ministra vnitra Milana Chovance na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 25. února 2016 v Bruselu
Předkládá: ministr vnitra Milan Chovanec
Výsledek jednání: Vláda návrh schválila.

Informace z jednání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

Informace o aktuálním stavu implementace Akčního plánu EU-Turecko
Předkládá: předseda vlády Bohuslav Sobotka
Výsledek jednání: Vláda se seznámila s informací.

Body s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1220/15 - bod 3 schůze vlády 8.2.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1469/15 - bod 1 schůze vlády 17.2.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednánívlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh věcného záměru zákona o metrologii
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu“
čj. 124/16 - bod 19 schůze vlády 17.2.2016
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo do příštího jednání 29. února 2016.

K bodům 10 - 17 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/25 – „Účetnictví Ministerstva financí jakožto správce kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktivit a Všeobecná pokladní správa“
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/28 – „Správa spotřebních daní z lihu a tabáku a příjmů z prodeje kontrolních pásek a tabákových nálepek, včetně hospodaření s těmito ceninami“
Předkládá:´1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/24 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Stanovisko MŠMT a MZe ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 14/37 Peněžní prostředky státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie a jiné peněžní prostředky přijaté ze zahraničí
Předkládají: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy a ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 „Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací“
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/38 „Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2014 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu“
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 14/32 - „Peněžní prostředky určené na výstavbu trasy A pražského metra“
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/02 "Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie"
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách České republiky
čj. 1162/15 - bod 16 schůze vlády 12.10.2015
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden. 

19. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování předsedy - vedoucího služebního úřadu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

20. Způsob řešení organizace a financování regionální železniční dopravy po roce 2019
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

21. Návrh usnesení o změně usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 591, k problematice zajištění financování dislokace nově vznikajících krajských ředitelství Policie České republiky
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo. 

22. Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k úvodní zprávě České republiky
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2016
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden. 

27. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 124/2015 za prosinec 2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

29. Informace o postupu prací na budování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu a jeho oficiálním označení Památník Hodonín u Kunštátu
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

30. Informace pro vládu České republiky o vývoji v trestní kauze "PILOTI" v souvislosti s veřejnou zakázkou na poskytování služby provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

31. Informace o veřejných zakázkách „Redislokace nafty motorové ze skladů v SRN“ a „Zajištění zprovoznění železničního spojení pro účely vyskladnění nafty motorové“
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy:

23. Návrh na změnu obsazení Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na přijetí změn Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec - prosinec 2015
Předkládá: ministr obrany 
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce – zpráva o průběžném plnění jednotlivých opatření
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2015
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o způsobu implementace instrumentů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2015
Předkládá: ministr zahraničních věcí

5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. ledna 2016 v Bruselu
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace o průběhu a výsledcích hlavní (podzimní) části 70. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o průběhu a výsledcích 27. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1. – 5. listopadu 2015, Dubaj, Spojené arabské emiráty)
Předkládá: ministr životního prostředí

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie