Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

21. 3. 2012 19:45

Výsledky jednání vlády, 21. března 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012
  č.j. 217/12 - bod 2 schůze vlády 14.3.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  č.j. 1367/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 1246/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila zrušení.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 199/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 201/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 102/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání na měsíc.

 7. Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020
  č.j. 222/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020
  č.j. 224/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 9. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 151/12 - bod 13 schůze vlády 29.2.2012
  Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přerušila projednávání na měsíc.

 10. Návrh usnesení vlády o souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2012
  č.j. 229/12
  Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 - „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“
  č.j. 665/11
  Předkládá: ministr dopravy
  K bodům 11 - 17 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 12. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3"
  č.j. 747/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"
  č.j. 642/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 14. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/31 "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků"
  č.j. 808/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 15. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky
  č.j. 812/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila nápravná opatření.

 16. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/25 "Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití"
  č.j. 863/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a uložila nápravná opatření.

 17. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009
  č.j. 742/11
  Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 18. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2012
  č.j. 232/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikací
  č.j. 237/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda parametry schválila.

 1. Návrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha – Ruzyně
  č.j. 251/12
  Předkládá: předseda vlády, ministr dopravy, ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  č.j. 227/12
  Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 1. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011
  č.j. 239/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 2. Návrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky
  č.j. 240/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011
  č.j. 230/12
  Předkládají: ministr vnitra a ministryně kultury
 2. Výroční zpráva NKÚ za rok 2011
  č.j. 231/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 3. Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 233/12
  Předkládá: ministr financí
 4. Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 235/12
  Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie