Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

16. 6. 2014 14:52

Výsledky jednání vlády, 16. června 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
 1. Informace o průběhu procesu integrace Albánské republiky do Evropské unie
  č.j. 650/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
B. K projednání s rozpravou:
 1. Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
  č.j. 593/14 - bod 2 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 473/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
  č.j. 492/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 538/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 202)
  č.j. 619/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 6. Rozvoj kapacit regionálního školství. Koordinované řízení intervencí ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
  č.j. 509/14 - bod 8 schůze vlády 4.6.2014
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet
  č.j. 603/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a programovém období 2007-2013
  č.j. 601/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
  č.j. 575/14 - bod 7 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015
  č.j. 602/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
  č.j. 576/14 - bod 8 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vodní dílo Šance - převedení extrémních povodní“
  č.j. 586/14 - bod 9 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 13. Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 32/14 - bod 10 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 14. Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
  č.j. 589/14 - bod 11 schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 15. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih
  č.j. 620/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 16. Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řádu Bílého lva II. třídy
  č.j. 491/14 - bod 25 schůze vlády 12.5.2014
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 17. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014-2020 - květen 2014
  č.j. 578/14 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 9.6.2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

 18. Zpráva o projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
  č.j. 584/14 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 9.6.2014
  Předkládají: ministři zdravotnictví, školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.


 1. Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 205)
  č.j. 630/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

 1. Schválení návrhu investiční smlouvy s korejským investorem Nexen včetně schválení nezbytných finančních prostředků pro zajištění vyvolaných investic ve Strategické průmyslové zóně Žatec - Triangle
  č.j. 651/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Analýza dopadů změny harmonogramu dražeb emisních povolenek v letech 2014 až 2016 do příjmů a výdajů státního rozpočtu České republiky v těchto letech a do financování energeticky úsporných opatření
  č.j. 613/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013
  č.j. 618/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Informace o vyhodnocení plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2013
  č.j. 605/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
  č.j. 611/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 24. - 25. června 2014
  č.j. 617/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o státní návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice ve dnech 5. - 7. května 2014
  č.j. 621/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 26.-28. května 2014
  č.j. 622/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na obeslání 1. Environmentálního shromáždění Organizace spojených národů (UNEA) (Nairobi, Keňa, 23. - 27. června 2014)
  č.j. 631/14
  Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh vyjádření vlády České republiky k návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vedené pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/14
  č.j. 636/14 
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Fiskální výhled České republiky
  č.j. 604/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Projednávání bylo odloženo.
 2. Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise
  č.j. 608/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013
  č.j. 600/14
  Předkládá: předseda vlády
 4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2013
  č.j. 612/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 5. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013
  č.j. 609/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 6. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc duben 2014
  č.j. 610/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
 7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Prodloužení podpory licencí AHSS systému pro pořizování, přenos a zpracování žádostí o cestovní doklady s biometrickými prvky“
  č.j. 596/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
 8. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 607/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úklidové služby – prováděcí smlouva: Jižní Morava (JŘbU 5)“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 615/14
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 616/14
  Předkládá: ministr vnitra
 11. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „D 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín, SO X226 Ekodukt v km 96,400“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 628/14
  Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie