Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

15. 8. 2012 12:54

Výsledky jednání vlády, 15. srpna 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 616/12
  Předkládají: ministři zdravotnictví a zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  č.j. 451/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  č.j. 434/12
  Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Přizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2011
  č.j. 784/12 - bod 1 pro informaci schůze vlády 25.7.2012
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a Doporučení veřejného ochránce práv ke změně zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
  č.j. 797/12
  Předkládá: Veřejný ochránce práv
  Přizván: P. Varvařovský, Veřejný ochránce práv
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 6. Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů
  č.j. 633/12 - bod 8 schůze vlády 25.7.2012
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl odložen.

 7. Návrh změny v uplatňování Zásad realizace programů průmyslové spolupráce
  č.j. 799/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku "Distribuce a prodej kuponů emise 2014 a následující emise"
  č.j. 802/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 9. Finanční zajištění investiční akce "Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby"
  č.j. 794/12
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
  č.j. 800/12
  Předkládá: guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Bod byl vyřazen z programu.

 11. Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových her
  č.j. 1349/11 - bod 2 schůze vlády 9.5.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 695/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 1. Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 6. 2012)
  č.j. 834/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

 2. Informace o optimalizaci sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí
  č.j. 850/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o průběhu a výsledcích pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (La Rochelle, Francie, 14. - 18. května 2012)
  č.j. 816/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Aktualizace "Plánu plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010" k 30. červnu 2012
  č.j. 806/12
  Předkládá: předseda vlády
 2. Rezerva státních pozemků podle § 2 odst. 14 zákona č.569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, pro Ministerstvo životního prostředí
  č.j. 801/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Tento bod nebyl projednáván.
 3. Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 798/12
  Předkládá: ministr financí
 4. Informace o plnění opatření, týkajících se rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/32 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekce", která jsou uvedena ve stanovisku ČOI a MPO, obsaženém v části IV. materiálu čj. 69/12
  č.j. 796/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 5. Informace o plnění usnesení vlády ČR č. 186 ze dne 21. března 2012 vztahující se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 10/24 – „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel
  č.j. 803/12
  Předkládá: ministr dopravy
 6. Informace o průběhu a výsledcích Diplomatické konference k přijetí návrhu Protokolu o kosmických statcích k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení
  č.j. 789/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 7. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Systémová podpora enterprise softwarových produktů společnosti Microsoft"
  č.j. 810/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 8. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání inovovaných vízových štítků - vzor EU"
  č.j. 809/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie