Tiskové zprávy

13. 4. 2011 14:00

Výsledky jednání vlády, 13. dubna 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 130/11 - bod 2 schůze vlády 6.4.2011
  Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 172/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 28/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 175/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 214/11 - bod 6 schůze vlády 6.4.2011
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Materiál stažen.

 6. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 283)
  č.j. 316/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 7. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 292)
  č.j. 315/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 8. Zpráva o aktualizaci Státní energetické koncepce
  č.j. 293/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila se zprávou o aktualizaci Státní energetické koncepce a ukládá ministrovi průmyslu a obchodu předložit návrh aktualizace Státní energetické koncepce provedený v gesci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky v termínu do 31. prosince 2011 vládě k projednání v souladu s programovým prohlášením vlády, které zůstává v nezměněné podobě.

 9. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
  č.j. 282/11 - bod 10 schůze vlády 6.4.2011
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Přerušeno.

 10. Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, včetně suché nádrže Teplice
  č.j. 292/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 11. Aktualizace Exportní strategie České republiky na období 2006-2010 na rok 2011
  č.j. 324/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 12. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 a úkoly na rok 2011
  č.j. 309/11
  Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 13. Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011-2014
  č.j. 298/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda akční plán schválila.

 14. Stanovisko veřejného ochránce práv k problematice označování nesprávných osobních údajů v informačním systému evidence obyvatel (ISEO) a poskytování údajů o osvojení soudům formou dálkového přístupu
  č.j. 297/11
  Předkládá: veřejný ochránce práv
  Přizván: P. Varvařovský, veřejný ochránce práv
  Výsledek jednání vlády: Vláda se stanoviskem souhlasí.

 15. Návrh na změnu statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a odvolání a jmenování nových členů této rady
  č.j. 303/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 16. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 16
  č.j. 320/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Pro hlasovalo všech třináct přítomných členů vlády: Předseda vlády, místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr zemědělství, ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministr obrany, 1. místopředseda a ministr zahraničí, ministr zdravotnictví, ministr spravedlnosti, ministr školství, ministr kultury, ministr životního prostředí a ministr pro místní rozvoj. 
  Proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel.
  Výsledek jednání vlády: Vláda souhlasila s prodejem nemovitostí.

 17. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 19
  č.j. 319/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Pro hlasovali: Předseda vlády, místopředseda vlády a ministr vnitra, ministr zemědělství, ministr práce a sociálních věcí, ministr financí, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr spravedlnosti, ministr školství, ministr kultury, ministr životního prostředí a ministr pro místní rozvoj.
  Proti nehlasoval nikdo.
  Zdržel se: 1. místopředseda a ministr zahraničí
  Výsledek jednání vlády: Vláda souhlasila s prodejem nemovitostí.
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 329/11
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh na poskytnutí mimořádného jednorázového peněžního daru ČR do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu
  č.j. 335/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2012 - 2015
  č.j. 304/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
  č.j. 201/11
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení přínosů z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
  č.j. 301/11
  Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na předložení oběma komorám Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přístupem k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) ve znění z roku 1999
  č.j. 310/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na předložení oběma komorám Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace
  č.j. 311/11
  Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
  č.j. 300/11
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona v České republice ve dnech 15. – 17. dubna 2011
  č.j. 306/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Irácké republiky v České republice ve dnech 17. - 20. dubna 2011
  č.j. 305/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

 1. Informace k aktualizaci Surovinové politiky České republiky
  č.j. 259/11 - bod 1 Pro informaci schůze vlády 30.3.2011
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 2. Zpráva o konečném stavu příprav nové maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011
  č.j. 283/11
  Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 3. Informace o zabezpečení realizace opatření vyplývajících ze Zprávy o vyhodnocení povodně v červnu a červenci 2009 na území České republiky
  č.j. 302/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 4. Informace o přijetí Akčního plánu Národního antibiotického programu pro období 2011-2013
  č.j. 322/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 5. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47
  č.j. 318/11
  Předkládá: ministr dopravy
 6. Výroční zpráva NKÚ za rok 2010
  č.j. 314/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 7. Změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 a 2011
  č.j. 313/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 8. Informace o nadlimitní veřejné zakázce "Podpora provozu statistických registrů pro Český statistický úřad"
  č.j. 323/11
  Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
 9. Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Technická podpora produktů Oracle“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 295/11
  Předkládá: ministr financí
 10. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti dne 21. března 2011 v Bruselu
  č.j. 307/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie