Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 1. 2018 8:00

Informace k postupu Úřadu vlády v případě nálezu finanční hotovosti dne 13. června 2013

Finanční hotovost ve výši 3.658.000,- Kč a 4.355,- USD byla nalezena při prohlídce jiných prostor a pozemků, provedené orgány Policie ČR dne 13. června 2013 v objektu Úřadu vlády České republiky, ve dvou trezorech v kanceláři, užívané vedoucím Úřadu vlády České republiky Ing. Lubomírem Poulem. Finanční hotovost byla policejními orgány zajištěna pro účely trestního řízení.

Usnesením státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě ze dne 25. července 2015 bylo rozhodnuto o tom, že zajištěná finanční hotovost se vrací Úřadu vlády, neboť již není k dalšímu řízení třeba.

Usnesení Vrchního státního zastupitelství bylo napadeno ze strany Úřadu vlády stížností, neboť Úřad vlády neeviduje, že by vrácená finanční hotovost procházela jakoukoliv evidencí Úřadu vlády, resp. finanční hotovost Úřadu vlády nenáleží. Tato stížnost byla zamítnuta.

Vzhledem k místu nálezu finanční hotovosti, tj. v trezorech umístěných v kanceláři užívané vedoucím Úřadu vlády a s ohledem na skutečnost, že v době zajištění finanční hotovosti vykonával funkci vedoucího Úřadu vlády pan Ing. Lubomír Poul, byl jmenovaný Úřadem vlády vyzván k vyjádření, zda se jedná o jeho vlastnictví a případně zaslal dokumenty, prokazující vlastnické právo k předmětné finanční hotovosti.

Na výzvu Úřadu vlády bylo reagováno právním zástupcem Ing. Poula s tím, že Úřadu vlády byla předložena čestná prohlášení Ing. Poula o vlastnictví 158.000,- Kč a 4.355,- USD s tím, že se jedná o jeho finanční prostředky, které mu zbyly ze zahraničních cest. K částce 3.500.000,- Kč byla Úřadu vlády předložena čestná prohlášení rodičů Ing. Poula s tvrzením, že v případě 3.500.000,- Kč se jedná o finanční hotovost, kterou předali Ing. Poulovi do úschovy a jež měla být použita ve prospěch bratra Ing. Poula, který dlouhodobě žije v USA.

K uvedenému je nutné zdůraznit, že Ing. Poul byl zajištění finanční hotovosti orgány Policie ČR dne 13. června 2013 přítomen a k jejímu vlastnictví se tehdy nepřihlásil, a to ani po celou dobu trestního řízení. Stejně tak neučinili ani rodiče Ing. Poula k částce 3.500.000,- Kč. Vnitřní předpisy Úřadu vlády, účinné v době zajišťovacího úkonu přitom zakazovaly zaměstnancům přechovávat větší finanční hotovost v objektu Úřadu vlády po dobu delší než jeden pracovní den. Úřad vlády v lednu roku 2016 rovněž zpětně prověřil zahraniční služební cesty Ing. Poula vykonané v době jeho působení na Úřadu vlády (tj. od 1. srpna 2010 - 24. července 2013) a počet služebních cest a vyplacené náhrady. Částka cestovních náhrad Úřadem vlády Ing. Poulovi na tyto účely poskytnutá, zjevně neodpovídá částce, jež je předmětem čestného prohlášení, navíc částka cestovních náhrad, poskytnutá Ing. Poulovi v době jeho působení na Úřadu vlády nebyla nikdy vyplacena v měně USD.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl právní zástupce Ing. Poula opětovně vyzván k doložení relevantních důkazů o původu finanční hotovosti a bližšího vysvětlení ke všem okolnostem případu. Na výzvu Úřadu vlády bylo ze strany právního zástupce Ing. Poula a jeho rodičů reagováno předžalobní výzvou, v níž nebyly uvedeny žádné nové skutečnosti, ani nebyla podložena jinými důkazy, a následně byly podány žaloby na vydání věci.

Vzhledem ke skutečnosti, že Úřadu vlády není znám původ finanční hotovosti zajištěné orgány Policie ČR dne 13. června 2013 a tato finanční hotovost neprochází žádnou evidencí Úřadu vlády. Lze tedy konstatovat, že Úřad vlády není vlastníkem této finanční hotovosti a vlastník finanční hotovosti není Úřadu vlády znám, přičemž lze vyloučit, že se jedná o věc opuštěnou, Úřad vlády finanční hotovost kvalifikoval ve smyslu ustanovení § 1051 a následujících občanského zákoníku jako nález a v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku učinil místně příslušnému orgánu - Úřadu městské části Praha 1 oznámení o nálezu věci. Finanční hotovost se nachází na depozitních účtech Úřadu vlády.

Úřad vlády je státním orgánem, striktně vázaným právními předpisy, jenž vždy a za každých okolností musí postupovat při správě věcí svých i cizích s péčí řádného hospodáře. Z tohoto hlediska pak za situace, kdy disponuje značným objemem finančních prostředků, které mu nenáleží a není nezpochybnitelně prokázáno vlastnické právo některé osoby k těmto prostředkům, nezbylo mu nic jiného než nakládat s těmito finančními prostředky jako s věcí nalezenou a postupovat plně v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

V současné době probíhají soudní řízení o vydání finanční hotovosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X