Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

3. 5. 2010 14:34

Tiskový brífink po jednání vlády, 3. května 2010

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci v průběhu zasedání vlády. Vítám mezi námi předsedu vlády Jana Fischera, ministra financí Eduarda Janotu, ministra vnitra Martina Pecinu a ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Osoby a obsazení napovídají o čem bude na této tiskové konferenci řeč a já poprosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, i já vám přeji dobrý den. Jsme tu v této sestavě proto, abychom vám poskytli nejzajímavější informace z bodů, které zatím vláda projednala. Vláda ještě po obědě bude pokračovat ale přeorganizovali jsme to tak, aby s ohledem na další program pana ministra financí, který se pak nezúčastní odpoledního jednání, aby tu mezi námi mohl být. Co máme za sebou? Restrukturalizaci ČSA, plán vláda schválila, podobnosti pan ministr financí. Dále jsem se zabývali ekologickou zakázkou, stručně řečeno, z jediného důvodu a to byla shoda na hledání odpovědi vlády sněmovně, která vyzvala vládu ČR, aby přehodnotila tu zakázku, zrušila jí, ovšem v souladu s platným řádem. Rovněž pan ministr Janota informoval vládu o situaci v rozpočtu na rok 2011, 2012 a 2013, tedy rozpočtový výhled. Bylo to proto, že jsme se potřebovali ujistit s ohledem na termíny, které teď máme, základní ukotvení těch parametrů rozpočtu. Vláda vyjádřila shodu na tom, že platí základní charakteristiky, které jsem artikulovali v konvergenčním programu, tedy jít po trajektorii 5,3 % deficitu na HDP letos, 4,8 v roce příštím a 4,2 v roce 2012 a směřování k 3 % na HDP v roce 2013. Shodli jsme se na tom, že není důvod na to nic měnit. Jistě vás nepřekvapí, že ministerstvo financí i práce bude provádět řadu variantních propočtů na tyto roky pro případ, že by se povolební jednání protáhla natolik že by tato vláda byla termínově tlačena na to, aby to byla on, která předloží návrh rozpočtu na tyto roky. To nejde organizovat tak, že k tomu začneme pracovat v červenci či srpnu, musíme tu mít pojistku v tom, že ty odpovědné instituce na tom budou pracovat. Nepřekvapí vás, že budeme hledat v těch řešeních cesty jak na straně příjmů, tak výdajů. To je vše co se k tomu dá říci. Pokud jde o rozpočet na rok 2010, tam je situace taková, pan ministr Janota vám to přiblíží, že s ohledem na vývoj plnění rozpočtových příjmů se ukazuje, že ten podíl deficitu 5,3 % na HDP může být ohrožen a proto ministr financí předloží vládě návrhy, chceme si je vydiskutovat tak, jak přistupovat k tomu, aby tento závazek ohrožen nebyl. Shoda je na tom, že rezignace na 5,3 by znamenala vážné problémy makroekonomické, fiskální stability a vážné ohrožení důvěryhodnosti ČR pokud jde o nastavený program. Dovolte mi pár slov k otázce dostavby dálnice D11. Víte, že vláda po obšírné diskusi už v lednu dala najevo, že preferuje variantu spočívající ve vyjednávání, že jí preferuje před vyvlastněním. Ukazuje se dnes, že máme před sebou téměř vyřešený problém po 15 letech. Je to výměna 3 za 3 hektary, tedy těch původních deset se snížilo na tři, které jsou potřeba reálně, po přehodnocení okolností a 130 hektarů je nabízeno k pronájmu paní Ing. Havránkové. Mohu vás informovat k dnešnímu dni, že naprostá většina smluv je druhou stranou připravena, parafována, připravena k podpisu. Je tedy nalezeno právní i věcné východisko. Dohoda je uvařena tehdy a platí, je-li to na 100 %, ne na 98 %. V tomto případě to není o 98 % a hotovo, potřebujeme 100%. Chybí nám jeden malý pozemek, který je ve spoluvlastnictví paní Ing. havránkové a její sestry paní Ing. Štrosové, kde je potřeba o té ceně vyjednávat, ta vyjednávání poběží ještě tento týden a proto vláda rozhodla o přerušení projednávání toho bodu. Až bude tento problém vyřešen, pevně věříme, že ano a tím by se povedlo celou tu věc uzavřít,. Vláda preferovala to jako základní prioritu, tedy dostavět v rozumném termínu. Vláda si je vědoma problémů, které s tím, že není dostavěno v té lokalitě, jaké problémy tam vznikají. To je k dostavbě D11. Z mé strany k průběhu vlády vše, a teď prosím pány ministry o komentář svých bodů.

Eduard Janota, ministr financí: Dámy a pánové, co se týče to restrukturalizačního plánu ČSA, jen pro vaši paměť, vláda na podzim jednala o tom problému dvakrát, v souvislosti s privatizací a vlastně nevýběrem nikoho v rámci toho procesu a když jsme zvolili variantu, že ČSA budou fungovat, tak mi vláda uložila, aby byl zpracován restrukturalizační plán a jaksi se bude garantovat že tato společnost bude fungovat jako životaschopná. Jinak samotný materiál vlastně je širší,, dává informace o našem jednání s EK ohledně úvěru od Osinku, je tam ten restrukturalizační plán a další věci, které se týkají věcných opatření ve vztahu k ČSA. Co se týká té komunikace s EK, tak my jsem dostali dopis, kde nám Komise sděluje, že šetří možnost jakéhosi podezření, že ta poskytnutá veřejná podpora, zda by byla či nebyla slučitelná ve smyslu úvěru od Osinku. My jsme v dohodě s managementem a dozorčí radou nechali zpracovat restrukturalizační plán a dnes ho vláda schválila a ten bude východiskem pro odpověď pro EK. My v tomto konstatujeme a popisujeme ten plán v té odpovědi, dnes se s tím seznámila vláda, říkáme, že společnost ČSA byla v potížích řekněme v srpnu minulého roku, kdy čerpala tu poslední tranži, my říkáme, že v tomto smyslu necháváme posuzovat ten úvěr v pohledu slučitelné či neslučitelné veřejné podpory. Já bych tu předešel tomu možnému dotazu na téma, my jsme říkali, že ten úvěr má všechny parametry komerčního úvěru a za stejných parametrů by úvěr poskytl i privátní subjekt, a to bylo v obě, kdy ještě probíhal proces privatizace, někdy v dubnu minulého roku a kdy jsme předpokládali, že tento úvěr či splátka se stane součástí splátkového kalendáře či závazku budoucího nabyvatele ČSA, čili v tomto smyslu jsme říkali, že je to standardní úvěr a není tam veřejná podpora, ale poté, co jsme řešili věci dál, kdy se neprivatizovalo, kdy bylo zřejmé, že ten úvěr bude moci být stěží uhrazen z těch prostředků společnosti, tak připouštíme, že se jedná o veřejnou podporu a tento typ veřejné podpory pro podniky v obtížích se to teď projednává. My potřebujme, aby EK notifikovala tento druh podpory a na druhou stranu uvádíme celou řadu opatření v rámci restrukturalizačního plánu, která byla realizována. Chci říci, že ta opatření, která byla realizována ze strany společnosti, ať už prodejem majetku či jinými, tak dosahují hodnoty téměř 4,6 miliardy korun, takže v tomto kontextu jsou to opatření, která po formální i procesní stránce jsou potřebná pro to, aby se tím EK vážně zabývala. Co bude dál? My očekáváme další pokračování restrukturalizace samotné společnosti, mám na mysli holdingové uspořádání, orientaci na corbussines a mám tím na mysli, že některé činnosti jako například otázka charterů, otázka údržby, tak ta bude řešena buď založením dceřiných společností, které musí prokázat konkurenceschopnost a nebo budou některé části společnosti prodány. Naším cílem je, aby společnost fungovala. Aby fungovala, potřebujeme řadu dalších opatření, kamenem problému byla otázka cenotvorby, otázka propojení letenek, destinací, efektivnosti využití, otázka letových řádů. Druhou částí potom byla podrobná vnitřní struktura a nákladnost jednotlivých částí. Zmínil jsme hendling, charter a opravárenství. To vše je obsaženo v tomto restrukturalizačním plánu. Co my čekáme?: my předpokládáme, že tento plán bude notifikován, my ta opatření budeme přijímat postupně, ztráta letošního roku je asi 3,7 miliardy, plánovaná pro letošní rok 600 milionů a tady vidíte rozdíl a jak informoval prezident společnosti, nebýt problémů se sopkou, tak ty výsledky za první č měsíce byly velmi pozitivní, v relaci k tomu očekávanému výsledku. Takže, dnes úvěr od Osinku je zastaven,. My chceme odblokovat zástavy jako první krok, druhý krok je, že chceme, aby byla kapitalizován ten úvěr, ulehčí se cash-flow, protože ostatní věci budou řešeny až poté lze předpokládat že do roku 2012 by měla být v černých číslech, tak to dnes potvrzoval i prezident společnosti. Co se týče toho stanoviska EU, my víme, že podobné případy se řešili u Air Italia, Austria Airlines a že ten proces má dlouhý termín. My bychom nemohli čekat na to až ten proces skončí, protože to by byla neudržitelná situace pro finanční situaci společnosti. My jsem přesvědčeni, že ty kroky, které se realizují ve společnosti,že přesvědčí Komisi o tom, že se hledají restrukturalizační kroky a že se hledají opatření, která i z toho úhlu vztahu k jiným společnostem nějak ČSA jaksi nevybočují z rámce tržních podmínek,. Takže tolik k tomu a zítra odešlu dopis na Komisi, kde ten plán bude obsažen a budeme čekat další reakci Komise. Co se týče druhého materiálu, tak to je známý materiál, ekologická zakázka, vím, že o tom všichni z vás jste už slyšeli, tento materiál byl projednáván velmi podrobně na poradě ekonomických ministrů počátkem tohoto měsíce, dubna. Ten matriál reaguje na doporučení sněmovny, která doporučila svým usnesením požádala vládu, aby revokovala ta usnesení z roku 2008 a v souladu právními předpisy zastavila přípravu realizace projektu té veřejné zakázky na odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací. M,y jsme na to reagovali po dvojí linii. Ministerstvo i Úřad vlády, že jsme si nechali zpracovat právní stanoviska nezávislých advokátních kanceláří nezávisle na sobě a vyplývá z nich jednoznačně, že zadávací řízení, což je ještě ten typ přísnější, protože je to kvazikoncese, že toto zadávací řízení lze zrušit pouze v případech, kdy tak stanoví zákon o zadávání veřejných zakázek, respektive koncesní zákon či kdy to zadavateli, tedy ministerstvu, to nařídí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Toto se nestalo, naopak obě kanceláře konstatovaly v těch posudcích, že neshledaly nic, co by ten postupu, který byl realizován bylo považováno za nežádoucí a pak neshledalo nic, co by mne jako ministru financí umožnilo toto řízení zrušit. Taktéž k ničemu obdobnému mne nevyzval ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v tomto smyslu jsem vládu informoval, že kdybych postupoval obráceně, tak hrozí i pokuta ve správním řízení, což je jedna věc a v tomto smyslu vláda o té věci podrobně diskutovala. Někteří členové vlády vůbec se divili, proč takový materiál na vládu jde, spolu s panem premiérem jsme vysvětlovali, že pochopitelně předchozí vláda stanovila podmínky celého procesu projednávání a schvalování a že vlastně tento proces je postaven tak, že je dvoukolový. V prvním kole měly být kvalifikovány určitá kriteria, víte, že ze šesti společností byly tři, nebyl jim povolen vstup ze strany zadavatele do druhého kola. Opni se odvolaly a zatím ten průběh jednání není ukončen a vlastně v tomto úhlu pohledu probíhá komunikace a to zejména mezi těmito společnostmi a ÚOHS. Já jsem zdědil tu proceduru projektu, tedy až se uzavře ta část dohadovacího a rozkladového jednání mezi ÚOHS a těmi uchazeči, tak ministr financí otevře dataroom, poté bude termín pro nabídky a ministr financí je povinen vybrat tu nejlevnější nabídku, tak jsem charakterizoval celý ten proces. Takže závěrem bylo to, že vláda přijala usnesení. Toto usnesení je poměrně stručné a v podstatě říká, že vláda po projednání informace k usnesení Poslanecké sněmovny č. 1486 ze dne 6.11,.2009 ke zprávě o tendru na odstranění starých ekologických zátěžích dospěla k závěru, že může vstoupit do procesu rozhodování o veřejné zakázce podle paragrafu 23 koncesního zákona teprve po předložení smlouvy o veřejné zakázce vládě. Nemůže tak učinit z právních důvodů dříve a pověřuje předsedu vlády předložit stanovisko vlády podle tohoto bodu usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Čili to byl důvod, proč se vláda tímto problémem zabývala. Neprojednávala a neschvalovala žádný jiný věcný problém, který se s touto zakázkou souvisí. Co se týče dalších bodů, já jsme před chvílí dostal podklady k plnění rozpočtu za leden-duben. Rozpočet končí v deficitu 78 miliard, při příjmech 321 a výdajích 399 miliard. To plnění příjmů je zhruba na úrovni 95 % loňské skutečnosti, chci říci, že z hlediska příjmů není problém s naplňování přímých daní, DPH a spotřebních daní, kde trend je příznivý, dokonce výsledky jsou z hlediska sezónního charakteru i lepší, ale je problém u pojistného, ten souvisí s tím, že dochází k poklesu mezd, dochází k růstu nezaměstnanosti a ta čísla nám ukazovala možnost celoročního rizika nenaplnění pojistného kolem 13-15 miliard korun a my budeme o tom jednat a spolu s panem ministrem práce máme předložit informaci pro poradu ekonomických ministrů. Co se týče ostatních přímých daní, tam je určitý problém v dani z příjmů právnických osob, ale tady čekáme na přiznání, která budou koncem června podávaná. Čili výsledky července nám potvrdí, zda je či není riziko i v oblasti daně z příjmů právnických osob. Tolik tedy k tomu. V souvislosti s tím, já respektuji to co vláda schválila pro rok 2010 jako rozpočet, respektuji co řekla v konvergenčním programu, tedy 5,3 % deficitu v roce 2010 a pro to budeme hledat veškeré cesty, abychom ten deficit udrželi i z důvodů věrohodnosti našeho konvergenčního programu. To je jedna věc. Druhou věcí, vláda dneska mi uložila, abych sestavil v případě, že budu sestavovat rozpočet, že se protáhnou povolební vyjednávání, na léta 2011-2013 v duchu platných údajů, které jsme předložili v rámci konvergenčního programu. Tedy ty deficity nebudou vyšší než 4,8 a 4,2 %. V tomto smyslu opět také proběhne diskuse a ty konkrétní parametry doporučení, jak docílit výsledky budou projednány na jednání vlády neprodleně v prvním týdnu června. Takže tolik stručně k těm věcem, které souvisí s rozpočtem a matriály, které předkládalo ministerstvo financí.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já bych tomu jen doplnil to, že jsme ještě neuvedl dva body o kterých také budete spraveni a proto je tady pan ministr zemědělství a ministr vnitra. Zabývali jsme se zrušením státního podniku Národní hřebčín Kladruby a také zprávou o extremismu za uplynulý rok, kde garantem byl pan ministr vnitra, takže oni se o tom zmíní později, ale vzhledem k tomu, že jsme si vědom toho, že pan ministr Janota avizoval, že bude odcházet nejpozději ve čtvrt, tak bych to teď seknul, když pánové dovolí, aby pan ministr Janota ještě byl připraven odpovědět na vaše otázky. Udělejme to v tomto režimu, jestli dovolíte.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Támhle vidím dotaz pro pana ministra financí.

Reuters: Já bych se zeptal na dvě věci, jedna je, že teď vyšlo, že je schodek 78 miliard a za duben samotný je tam díra 30 miliard. Čím to, že zrovna ten duben se takto vyloupnul? A druhá věc, úsporná opatření, kolik by to mělo být ty eventuální úspory, abychom se udrželi v těch 5,3 %? Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: Ta první otázka souvisí s tím, že v dubnu je jednorázově splátka stavebního spoření, tedy standardní sezónní výdaj. Zadruhé, hrink ten vývoj nevykazuje žádných problémů jiných. Já jsme avizoval, že otázka 5,3 či vývoj, který by pokračoval, když bychom nepřijali žádná opatření, to se blížilo k 5,9. Odtud vyplývá ten problém řádů, řekněme 13-16 miliard, které potřebujeme řešit. To je jedna část. Druhá je, že s určitou nervozitou očekáváme výsledky jednání Senátu a sněmovny ohledně některých sociálních opatřeních, která jsou ještě v běhu. I tato nám zkomplikují tu situaci a budeme muset přijmout opatření, která udrží deficit na 5,3 a já jsme rád, že to vláda potvrdila a uložila,aby tento trend, který jsme zakomponovali do konvergenčního programu, abychom h udrželi.

Televize Prima: Pane ministře, já jsme se chtěl zeptat, jakým způsobem ten příští rozpočet plní maastrichtská kriteria? Jakým způsobem zasáhne do plnění kriterií? Druhá otázka, dnes se objevily případné dopady toho, jak by to vypadalo, kdyby se ČR připojila k pomoci Řecku, kdyby byla členem eurozóny, zajímal by mne váš názor, jestli by podobná částka zasáhla výrazně do rozpočtu a zda jste rád, že se něco takového neuskutečnilo?

Eduard Janota, ministr financí: Já odpovím jinak. Nečlenové eurozóny se nepodílejí na finanční sanaci Řecka. Víte, že to bylo schváleno, 90 miliard na tříleté období, to se nás netýká a já nepředpokládám nějaké jednání, které by nás do té hry vtahovalo. Jediné co platí je to, že ČR se zavázala posílit prostředky MMF a to o jednu miliardu Eur a tyto prostředky, které byly půjčeny z rezerv ČNB budou použity na některé projekty, možná i na to s Řeckem, to je jediná angažovanost ČR.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Mimochodem, ta půjčka byla poskytnuta dávno před tím, než jsme poznali, že se Řekům povedl nějaký kousek okolo čísel a že se ta situace tak zdramatizuje. To byla prostě poskytnutá půjčka před tím. Nebyla nijak asignována.

Eduard Janota, ministr financí: Byla projednána ještě za Topolánkovi vlády. Co se týče ČR-Eurozóna, já nechci spekulovat. My neplníme podmínky, takže těžko se můžeme bavit o tom, jestli bychom tam chtěli být či ne. Kolem toho je dost masivní mediální kampaň. Já uvedu akorát to, že společná měnová politika je do jisté míry omezením a já vidím největší problém fungování ten, že mají společnou měnovou politiku, ale rozdílnou rozpočtovou politiku a tyto dva faktory působící proti sobě nemohou v konci přinést nic dobrého. V tomto smyslu si myslím, že další přijímání států bude podmíněno nejen jednorázovým splněním kriterií, ale bude tam větší akcent na udržitelnost údajů ve střednědobém horizontu.

ČTK: Chci se zeptat k tomu ozdravnému plánu ČSA, obsahuje nějaké zásadnější škrty co se týče počtu zaměstnanců a velikosti flotily? Druhá otázka na pana premiére, jak velký je ten sporný pozemek v kauze Havránková a o jakou hodnotu jde a v čem tkví jádro toho sporu? Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: jestli mohu, pokud si dobře pamatuji, tak se plánuje snížení počtu letadel v řádu kolem 30 %, snížení počtu destinací ale ten dopad na personál je někde do 10%?

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaký dotaz na ministra financí? Pokud nikoliv, tak já mu poděkuji za informace a účast na tiskové konferenci.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zhruba 1000 metrů čtverečních a je tam problém za jakých okolností prostě zareagují obě dámy na nabízenou cenu na základě znaleckého posudku. Zatím se nerozhodli, respektive paní Štrosová se nerozhodla přepustit tu svou ideální polovinu. Ony budou muset jednat mezi sebou a potom se státem a věřím, že i tento opravdu poslední krok, bez něj to nepůjde, se podaří uzavřít, abychom spolehlivě celý problém uzavřeli.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já myslím, že bychom teď měli, pane premiére, pokročit k dalším bodům, které má na starosti minstr vnitra Martin Pecina a ministr zemědělství Jakub Šebesta. Pánové, je to na vás.

Jakub Šebesta, ministr zemědělství: Děkuji, jak pan premiér uvedl, na dnešním jednání vláda vzala na vědomí informaci, kterou předložilo ministerstvo zemědělství. Informace se týkala převodu majetku ze státního podniku Národní hřebčín Kladruby na příspěvkovou organizaci Národní hřebčín Kladruby. Příspěvková organizace byla založena ministerstvem zemědělství 15. 10. 2009. jediným cílem založení příspěvkové organizace bylo uvedení do právní formy takové, která je nutným předpokladem pro to, aby mohla žádat o dotační titul z integrovaného operačního programu. To je jediný způsob, jak se dostat k penězům z Evropy, které bude potřebovat tato národní kulturní památka na svoji záchranu. Mnoho let se tam nedělalo, co se dělat mělo a tato národní kulturní památka je v takovém stavu, že v současné době potřebuje na svou záchranu cca miliardu korun a zcela jistě se v současné době takové zdroje nenajdou. To je jedna z věcí, kterou pro vaše upřesnění, starokladrubský kůň, toto plemeno, je svým způsobem raritou, protože je to národní památka jako živý tvor. Poslední dobou se objevilo mnoho spekulací v médiích, různé aktivity, petiční výbory, že tato forma má sloužit k tomu, aby se rozkradl či vytuneloval majetek státního podniku.nerozumím tomu. Protože státní příspěvková organizace je mnohem pevnější než je tomu u státního podniku. Jenom například Pražský hrad je spravován státní příspěvkovou organizací, Karlštejn je spravován státní příspěvkovou organizací. Asi nikdo je nepodezřívá, že byly založeny proto, aby tyto památky vytunelovaly. Je zajímavé také to, že iniciátoři, kteří stojí v čele těch petic v době stály na vysokých postech na ministerstvu zemědělství. V roce 1993 Státní podnik hřebčín Kladruby vlastnil 5000 hektarů pozemků, dneska vlastní 1000 hektarům, v té době vlastnil dva mlýny, jatka, které už dnes nevlastní. Proč hovořit o tom, že tvoříme příspěvkovou organizaci k vykradení majetku? Opak je pravdou. A dalo nám hodně práce abychom zavedli důslednou evidenci veškerého majetku, který tento státní podnik má. Když říkám veškerou, je to inventář, nábytek, obrazy, aby mohl proběhnou čistý převod majetku státního podniku na státní příspěvkovou organizaci. Podle informací ministerstva kultury a ministerstva pro místí rozvoj bude otevřené druhé kolo těchto projektů, kde v druhé polovině tohoto roku a příspěvkovoá organizace má připraven projekt a bude se ucházet o získání zdrojů na záchranu této památky. Minulý management měl připraven projekt, který nebyl schválen, v současné době je připravený projekt s velkou šancí na schválení. Já děkuji,. Že vláda vzala na vědomí dnešní informaci ministerstva zemědělství, protože tv tuto dobu už mžeme zahájit investiční akce typu projektů pro rekonstrukce této památky a v občasné době probíhá příprava novely zákona, protože aby mohl být zrušen státní podnik, je potřeba novelizovat plemenářský zákon, protože starokladrubský kůň je veden v plemenných knihách a tam je to psáno na státní podnik. Předpokládáme, a úkolem pro mne je, do konce července předložit přípravu této legislativní úpravy. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministru Šebestovi a o extremismu by teď pohovořil, počkáme, aby se někomu něco nestalo, až tu bude trochu klid. A nyní dávám slovo ministru vnitra Martinu Pecinovi.

Martin Pecina, ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, vidíte v přímém přenosu zásah Policie proti, nikoliv extremistům, protože ty lidi, co jsou na střeše bych tak nenazval, ale je vidět že jsme, ono je to i má vina, podcenili obranu Úřadu vlády. Já jsem byl proti tomu, aby se úplně zastavila doprava v ulici sousedící s Úřadem vlády, ale pravděpodobně to bude nezbytné, protože jestli tohle budou různé skupiny vyvádět, tak je to věc nepřípustná a Úřad vlády bránit s tím, že 2 metry od jeho zdí je veřejná komunikace a jezdí tam auta, to je obtížné, ale k tématu. Dnes vláda schválila zprávu o problematice extremismu na území ČR v roce 2009 a vyhodnocení koncepce boje proti extremismu. Co říci k extremistické scéně v roce 2009? Nejviditelnější byly exponenti pravicové scény, Národní odpor, Autonomní nacionalisté, občanské sdružení Dělnická mládež, politická strana Dělnická strana, případně Dělnická strana sociální spravedlnosti. Aktivity levicové extremistické scény jako anarchisté, marxisticko-leninské skupiny, to bylo marginální. Trestná činnost s extremistickým podtextem nám narostla a počet zaevidovaných trestných činů se zvýšil o 22 % a o 50 % stoupl počet stíhaných osob. Já bych k tomu uvedl, že se nejedná o skutečný nárůst páchané zločinnosti, ale přikládám ta čísla daleko lepší a propracovanější práci policie a ve spolupráci s justicí, která konečně po dlouhé době začala proti extremistům postupovat velmi rázným způsobem. Druhá část materiálu se týká vyhodnocení plnění úkolů koncepce boje proti extremismu a aktualizací úkolů na rok 2010. Já bych chtěl připomenout na závěr několik úspěchů, které se vládě pod vedením Jana Fischera podařilo dosáhnout. Já bych řekl, že nejdůležitější bylo prokázání propojení Dělnické strany s neonacistickou scénou, rozpuštění této strany Nejvyšším správním soudem a neméně důležité vidím velmi striktní postup policie, který vedl k výrazné paralizaci pořádání koncertů s neonacistickou tématikou na území ČR a v neposlední řadě i odhalování trestných činů s rasistickým podtextem. Připomněl bych snad jen objasněný žhářský útok ve Vítkově jehož pachatelé budou postaveni před soud v květnu. My jsme ten materiál minulý týdne předložili do vlády, ale na žádost pana zmocněnce vlády pro lidská práva jsme ho minulý týden neprojednali, doplnili jsme ho o některé skutečnosti z jeho resortu. Já bych tímto chtěl panu Kocábovi poděkovat za jeho účinnou spolupráci zejména při těch koncepčních věcech, víte, že my jsme na ministerstvu vytvořili tři skupiny, které řešily problematiku extremismu, ať už z hlediska potlačování a prevence. Pan Kocáb jako tehdejší ministr pro lidská práva nám byl velice nápomocen a proto jsme akceptovali jeho připomínku a rozhodli jsme se tento materiál pojmout nikoliv jako zprávu ministerstva vnitra, ale zahrnout i problematiku, kterou se zabýval ministr Kocáb a Úřad vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru vnitra a teď by mohl být prostor pro vaše otázky.

ČT: Zeptal bych se na úvod pana premiéra, diskutovalo se hodně ohledně dostavby D11, že mimo dohody 3 za 3, že tam bude jistá finanční kompenzace, ale jiná než ohledně toho sporného poledního pozemku, tedy zda ta dohoda počítá a v jaké výši s touto kompenzací? Potom bych se rád zeptal pana ministra zemědělství, dnes vyšla zpráva, že lesy ČR dostaly pokutu od Antimonopolního úřadu kvůli nákupu výpočetní techniky.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Logika toho vyjednávání byla taková, 3 za 3 hektary, tři budou potřeba na tu dostavbu v tom místě. Ty tři hektary půjdou paní havránkové do vlastnictví a zbytek, 130 do pronájmu, tam se o vlastnictví nebavíme. Předchozí dohoda o kterou usilovala předchozí vláda byla 10 za 256, ale tehdy do vlastnictví, ne do pronájmu. Čili vidíte, že jsme ty podmínky zpevnily pro to vyjednávání, ale samozřejmě s vědomím, že máme za zády ten instrument vyvlastňovacího zákona. My jsme k němu z řady dobrých důvodů sahat nechtěli, vidíme to jako nejzazší pojistku. Protože dohoda vede k rychlejšímu zajištění té priority a to je dostavba.

Jakub Šebesta, ministr zemědělství: Já se k této otázce nemohu vyjádřit, já jsem se vrátil ze zahraničí, dnes po skončení vlády mám jednání s panem generálním ředitelem, takže o téhle kauze přesnější informace nemám.

Televize Prima: Pane premiére, já bych se rád zastavil u toho problému, který nastal během tiskové konference, co to jakoby bude znamenat? Ztotožňujete se s ministrem vnitra že bude třeba posílit ochranu Úřadu vlády a nebo nahlížíte na to prizmatem toho, že tu protestují proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí o rekonstrukci Prunéřov? Nestálo by za to ještě Prunéřov přehodnotit? Jak na to nahlížíte na takovýto nátlak?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak, já to viděl jen v tom odraze, protože mám tiskovku a divím se na vás, takže jsem viděl jen to v odraze. Vítejte v ČEZké republice, to není originální, to není nové, to už jsme viděl i v novinách kdysi. Ale to je jedno. Prunéřov, rozhodnutí, pokud je to k němu, asi ano, ministryně rozhodla, to rozhodnutí jí přísluší a jako ti kteří zde vyvěsili transparenty a vyběhli někam do tohoto objektu, tak to rozhodnutí popudilo. Docela bych vám přál sedět na jednání tripartity, které nepochybně s ohledem na vytváření pracovních míst, investic pro průmysl a tak dále, vřele vítají. To je dichotomický problém. Vždy to bude tak, že někdo bude spokojen, někdo velmi, někdo ne. Procesně je to tak, že to ej v rukou ministerstva životního prostředí a to rozhodlo a je to čistě na něm jak rozhodlo a na základě jakých argumentů. Jsem rád, že je vydáno, protože tam máme od ledna skluz, ministerstvo má skluz. Není to kompetence vlády.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím další dotaz.

ČT: Dobrý den, dotaz na pana premiére Fischera, reagoval jste nějak na dopis švýcarského rozhodce v arbitráži Diag Human, ve kterém požaduje buď omluvu nebo vysvětlení prvního náměstka ministryně zdravotnictví pana Šnajdra ze 30. března a 12. dubna zároveň žádá o zproštění mlčenlivosti z české strany? Jaká je vaše rekce na tento podnět?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tak já jen na úvod. Jak vít, nikdy se nezdráhám obšírně odpovědět na vaše dotazy či si nechat položit doplňující. Otevřeně říkám, že v případě Diag Human je jakýkoliv výrok a nanejvýš silný výrok z mí strany může posunout celý výsledek toho procesu někam jinam. Proto se zdržím komentování toho procesu, nejsem jeho účastník, nemohu zbavit osobně pana rozhodce mlčenlivosti, to jsem posunul těm, kteří stát v tomto zastupují. Rovněž se zdržuji jakýchkoliv komentářů o nějaké neblahé ingerenci pana prvního náměstka Šnajdra do toho procesu. Tady jedna věc byla, to by vám spíše mohl osvětlit pan mnistr vnitra, co se jeh týkalo a dál to nebudu komentovat. Já jsem v případu Diag Human postupoval tak, že koncepčně jsem měl za to, že stát musí udělat vše, aby zabezpečil výsledek s nulou. Všechno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Chce se k tomu vyslovit ministr vnitra?

Martin Pecina, ministr vnitra: Já k tomu mohu dodat jediné, v okamžiku, kdy se ta kauza začalo nově medializovat. Dotázal jsem se na Policii, zda je pravda, že Policie v tom koná a pan policejní prezident mi sdělil, že dostali trestní oznámení a v té věc konaly, učinili dotaz na Nejvyšší soud, to je pravda, ale není ve věci zahájeno trestní řízení. Postupují naprosto standardním způsobem. Trestní oznámení, prověření a v té věci není nic nového.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, ještě ČTK.

ČTK: Já jsem se chtěl zeptat, zda vláda řešila či se bude zabývat tím účtem za summit USA-Rusko, případně zda bychom se dozvěděli to základní číslo? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud se tím bude zabývat, je to v partii pro informaci či bez rozpravy. S rozpravou určitě nikoliv.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Vláda samozřejmě ještě pokračuje ve svém zasedání. Já vám v tuto chvíli poděkuji za dotazy, že jste vyslechli informace. Davide, poslední otázka, dobře.

ČT: Pane premiére, mohl byste trošku upřesnit, co jste měl na mysli, když jste říkal neblahé ingerence pana náměstka Šnajdra? Že se tím zabývá policie?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsem tím neměl na mysli nic, ta spekulace je taková, že pan náměstek Šnajdr do toho procesu měl vstupovat nějakým nevhodným způsobem, to není můj výrok, já tyto indikace, kromě toho o čem hovořil pan kolega Pecina nemám a dál ten příběh nechci komentovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji vám. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání vlády, 3. května 2010

Související zprávy