Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 7. 2010 11:02

Tiskový brífink po jednání vlády, 21. července 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, začíná tisková konference po prvním řádném jednání vlády ČR. Prosím na úvod předsedy vlády Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes zasedala na svém prvním řádném zasedání. Měli jsme agendu, která zatím nebyla příliš dlouhá a složitá, ale má některé své důležité závěry. Většinu dnešního programu jednání vlády ČR tvořilo projednávání poslaneckých návrhů zákonů, jako první jsme projednávali ústavní zákon, který řešil přímou volbu prezidenta republiky. Vláda přijala k tomuto zamítavé stanovisko. Důvody jsou věcné, je to nekvalitně připravený návrh, neobsahuje důležitá ustanovení jako je způsob podávání návrhů nebo ověřování a vyhlašování volby v mnoha ohledech, dokonce by mohla být nerealizovatelná. N8vrh obsahuje celou řadu zbytečných vylepšení, například princip kontrasignace u jmenování guvernéra ČNB a posouvá pravomoci, které jsou ve stávající Ústavě. Zabývá se kompetencemi prezidenta, zavádí spornou vlastnost, kdy volba prezidenta je přímá, ale je potenciálně odvolatelný za určitých okolností Parlamentem. Je tam i nízko stanovená hranice pro návrh kandidátů, jsou to věcné důvody, proč vláda tento návrh odmítla s tím, že pan minstr spravedlnosti a předseda LRV vypracuje se svým resortem návrh, který bude odpovídat koaliční smlouvě a bude se týkat přímé volby prezidenta. Co se týče dalšího návrhu, týkal se celostátního referenda. Opět, chybí nástin dalších norem k provádění tohoto samotného ústavního zákona, není vymezení otázek, vytváří se komplikovaná situace, protože tento návrh, když bude přijat, tak by umožňoval i přijetí zákonů referendem, včetně zákona o státním rozpočtu. Včetně zákonů jako volební zákony, které vyžadují souhlas obou komor Parlamentu a především ten první příklad ukazuje, že by umožnil až bizarní poměry, protože změny těchto zákonů, třeba o státním rozpočtu, by bylo možné schvalovat až v dalším volebním období a ústavní většinou. Tady je vidět, že toto se pánům poslancům ze sociální demokracie hodně nepovedlo. A je vidět, že ten návrh je spíchnut velmi horkou jehlou a že by nebylo dobře, kdyby byl schválen. A teď pominu, že pod iniciaci tohoto referenda na základě výkladu tohoto zákona by se mohli podepisovat i občané mladší 18 let, přesto že hlasovat by mohli jen občané starší 18 let, že by dokonce umožňoval tento návrh zásah do správních řízení orgánů veřejné správy, ale i zásah do práce orgánů činných v trestním řízení nesoudního charakteru, jako policie, státní zastupitelství. Ten zákon jmenovitě zakazuje zásah do řízení soudů, ale umožnil by jeho výklad zásah do práce policie. Opět důvody, proč vláda přijala negativní stanovisko. Dalším návrhem byl zákon, kterým se mění zákon o veřejném zdravotním pojištění, tedy asi 26. pokus o zrušení poplatků. LRV znovu potvrdila, že poplatky nejsou v rozporu s Ústavou, což v důvodové zprávě nepravdivě předkladatelé tvrdí a tady je nezbytné zdůraznit, že ztráta výnosu z těchto poplatků a toho regulačního efektu úspor, což by bylo kolem několika miliard, by skutečně mohlo pro bilanci zdravotního pojištění být smrtící a mohlo by to vést ke kolapsu financování zdravotní péče a tento návrh je tedy nejen populistický, ale z hlediska bilance zdravotního pojištění pro příští roky, tak je nebezpečný. Dalším návrhem poslanců byl návrh ústavního zákona na omezení imunity, zde vláda schválila tento návrh, nikoliv překvapivě, protože je to návrh podaný koaličními poslanci. Jeho obsahem je to, že na poslance a senátory se nebude nadále vztahovat přestupková imunita a nebude tam ani zvláštní přestupkový proces, který by mohl vést k imunitě a tento předkládaný návrh novely Ústavy omezuje trestněprávní imunitu pouze na trvání mandátu poslance nebo senátora, tedy po doběhnutí jeho mandátu je možné ho trestně stíhat s tím, že po dobu, kdy běží jeho mandát a má tuto dočasnou imunitu, tak neběží promlčecí lhůty a podobně. Dalšími návrhy, kterými jsme se zabývali, to byl návrh, kterým se budeme obracet jako vláda na EU na její fond solidarity. Jedná se o nápravu povodňových škod. Vláda rozhodla o tom, že ČR podá 26.7. žádost o dotaci na nápravu povodňových Škoda tohoto fondu. Mohli bychom získat až 131 milionů, což není závratná částka, ale s porovnáním s odhadovanými škodami ve výši 5,25 miliardy, tak je to částka o kterou má smysl usilovat. My podle pravidla fondu nepřekročíme hranici škod, která umožní přímo žádat, ale podle zvláštního pravidla jsme sousední zemí a vzhledem k tomu, že tuto hranici překročí Polsko a Německo, a týká se to téže povodňové vlny, která zasáhla i Moravu, tak na základě tohoto ustanovení o škodách v sousedícím státě my o tyto prostředky požádáme. Dalšími kroky, které projednala vláda by návrh na schválení Akreditační komise, o tom promluví pan ministr školství. Vláda schválila návrh na jmenování členů AK, včetně návrhu na jmenování paní prof. Dvořákové předsedkyní AK. Posledním důležitým rozhodnutím , které vláda udělal byl rozhodnutí na základě kterého vláda k 31.7. tohoto roku odvolal z pozice vedoucího Úřadu vlády pana Jana Nováka a od 1.8. jmenovala do pozice vedoucího Úřadu vlády pana Lubomíra Poula, který je kariérní státní úředník, nestraník a dlouhodobě působí ve státní správě. Vláda současně vyjádřila poděkování panu Novákovi za jeho práci vedoucího Úřadu. Chci říci, že k tomuto kroku došlo po dohodě s panem Novákem, my jsme se dohodli, že on umožní svou prací příchod nové vlády, uvedení minstrů do funkce a zorganizuje první zahraničně-politické aktivity této vlády s tím, že ke konci července nabídne rezignaci a dohodli jsme se na tomto postupu již dopředu. Tolik dámy a pánové, a tady mám své kolegy, kteří jsou připraveni mne doplnit, protože většinu těch návrhů odůvodňoval předseda LRV pan ministr Pospíšil a téma AK předkládal pan ministr školství Dobeš.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Poprosím možná poprvé o komentář k novému návrhu složení Akreditační komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše.

Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den, já chci ještě jednou poděkovat panu premiérovi, který zařadil na mou jásot tento bod ještě před jednáním vlády, protože jsme považoval za důležité, aby tato první pracovní vláda se zabývala tímto jmenováním a doplněním členů AK. Tento návrh navázal na mou předchůdkyni, doktorku Kopicovou, která v květnu předložila ještě ve vládě pana Fischera tento návrh a ten návrh tam neprošel vnějším připomínkovým řízením a zůstal ve vládě s rozporem. Já jsme věděl, že je velice důležité toto hned předložit a vyvrátit spekulace o tom, že by ten problém byl zpolitizovaný. Protože vláda má velmi omezenou možnost v tomto odborném problému. Minstr školství dostává navržené členy od čtyř organizací, jako konference rektorů, rada VŠ, Akademie věd a Rada pro vědu výzkum a inovace. Minstr z tohoto seznamu vybere, znovu konzultuje s odborníky návrh a předkládá do vlády a vláda dle paragrafu 83 vysokoškolského zákona doplňuje tuto radu a jmenuje předsedu a místopředsedu. Já jsme velmi rád, že jsme toto naplnili. Doplnili jsme radu, protože její mandát končil k 31.8.a bylo třeba zachovat stabilitu a jasně deklarovat, že navazujeme na kontinuitu práce AK, že AK má podporu a že to není politické téma. Jsme rád, že se tak stalo a jsme případně připraven odpovědět na vaše dotazy.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím tedy, pokud pan ministr Pospíšil nechce nic doplnit k projednávaným bodům, tak vaše otázky.

ČT: Já bych se chtěl zeptat, sociální demokraté dali najevo, že by mohli podpořit ve sněmovně ten váš návrh, jak ale předpokládáte, že by ten návrh ohledně omezení imunity mohl dopadnout v Senátu? Někteří senátoři ODS dali najevo se jim příliš nelíbí? A k tomu otázka na pana ministra spravedlnosti, jestli si myslíte, že je to maximum možného co bylo možné připravit ohledne omezení imunit. Díky.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jsme připraveni jednat se sociální demokracií, usilujeme o její institucionální podporu, nikoliv jen získání několika hlasů, ale toho, aby celý poslanecký klub hlasoval pro. Myslím, že tím, že za tímto návrhem stojí 3 politické strany v rámci sněmovny, které mají většinu a pokud se připojí nejsilnější opoziční strana, tak je to konečně příležitost reálně o omezení imunity nikoliv jen mluvit, ale skutečně jí prosadit. Každý, kdo teď verbálně říká „já bych byl pro omezení imunity, ale…“ a ted za to předkládá třeba tři, pět deset rádoby věcných důvodů, tak ve skutečnosti tu imunitu omezit nechce. Já jsme přesvědčen, že imunita ve stávající podobě se má omezit. Chápe to většina poslanců i senátorů a podle toho bude vypadat i hlasování. To, že to či ono ustanovení mlže mít někdo nějaké námitky či věcné komentáře, to je standardní, nikdy nenapíšete takový návrh, kterýž se 100% zamlouvá úplně každému, tedy tuto diskusi považuji za přirozenou. Ten rozsah, který je obsažen v tomto zákoně považuji za odpovídající. Definitivní zrušení přestupkové imunity, tady chci zdůraznit, že stejně zdrcující většinou neuplatňovanou, protože většinou poslanci a senátoři ro řešili standardním způsobem, nikoli odvoláváním se na imunitu. Co se týče t trestní imunity, považuji to za správný krok, protože teoretický možnost poslance či senátora před důležitým hlasováním zadržet, obvinit ho z trestného činu by mohla čistě teoreticky ovlivnit některá hlasování a tady musím říci, že nemluvíme o hypotéze. Bylo tu již jedno hlasování, které, ať se nám to ve vztahu k tomu konkrétnímu politikovi líbí či ne, zda byl či nebyl sympatický, většině asi nebyl, tak chci připomenout hlasování ze začátku roku 1998, kdy byla ovlivněna zadržením jednoho poslance volba prezidenta a že tehdy byl zvolen ve druhém kole právě díky tomu, že jeden z poslanců seděl ve vyšetřovací vazbě a tady neříkám, nedávám to do souvislostí, ež to mělo vliv s volbou prezidenta, to si nemyslím ani, to nepodsouvám, ale reálně došlo k tomu faktu, že tehdy byl prezident republiky hlasováním obou komor zvolen ve druhém kole právě proto, že jistý poslanec nemohl být z důvodu zadržení při hlasování. To jsou věci, které podle mého názoru mají být řešeny tímto způsobem.Každý je trestně stíhatelný, případné odepření komory k vydání toho poslance neznamená jako doposud, že již nemůže být stíhán nikdy, pouze to má odkladný účinek do skončení jeho mandátu s tím, že neběží promlčecí lhůty, já to považuji za optimální způsob, který současně chrání demokratická práva Parlamentu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ministr spravedlnosti a předseda LRV Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Já k tomu nemám co doplnit. Podíváte-li se na hlasování o imunitě poslanců v posledních deseti letech v Parlamentu, tak to byla řada návrhů, některé mnohem radikálnější než dnešní návrh, ale pak sami navrhovatelé sami různými kličkami přispívali k tomu, aby ten návrh nebyl schválen, to lze jasně deklarovat. Já se domnívám, že jasnější a čestnější je, když je tu návrh, který imunitu zákonodárce srovnává s úpravami v jiných státech EU a který má velkou šanci na to, že projde a nebudou zde na stole procedurální a jiné důvody, proč ten návrh nemá šanci na projití. To, že je zde zachována forma trestní imunity, to podle mého názoru dává velkou šanci k tomu, že ten návrh bude podpořen a ta úprava odpovídá tomu, jak je imunita upravena v jiných státech EU.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, já bych měla dva dotazy na pana premiéra, netýká se zcela jednání vlády, první otázka vyšla zpráva o tom, že byli zloději na generálním štábu, tak se chci zeptat, zda vás o tom pan ministr informoval a co na to říkáte? A druhá věc, už jste hovořil s Radkem Johnem o jeho náměstku manu Morozovi? Protože jste o víkend vzkazoval, že chcete, aby se to vyjasnilo, tak jestli se to už vyjasnilo. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Zloději na generální štábu. Když to řeknu zjednodušeně, tak je pořád lepší, když to jsou zloději zvenku. To považuji za dobrou zprávu, že se nekrade na Generálním štábu, bylo by to hroší, kdyby to byli zloději z generálního štábu. Já jsme o tom byl informován a je to otázkou postupu Vojenské policie aby se vyhodnotilo zajištění těch objektů, já netuším, v jaké zóně zabezpečení objekty byly. Platí ale to, že představa, že sebedokonalejší bezpečnostní zařízení dokáže zabránit pokusu o vloupání, tak vždy možnosti techniky jsou poměrně limitované. Bude to otázka dalšího vyšetřování, kdo nese odpovědnost. Co se týče pana ministra vnitra, my jsme se po mém návratu dnes sešli. Pan ministr mne informoval, že se vyjasnila věc, koho je pan náměstek nominantem, že se zpětně vyjasnilo, že není nominantem TO09, přestože tomu mnohé nasvědčovalo, ale on prohlásil, že pan Moroz je jeho nominantem a že s ním počítá jako s náměstkem a ujistil mne dvěma kroky, které jsem požadoval a dostal jsem od něho záruku, tedy že je vyloučen konflikt zájmů, tedy že on jako ministr ponese záruku, že nedojde ke konfliktu zájmů a za druhé, že pan náměstek Moroz požádá o prověrku na stupeň Tajné, což je hluboká prověrka aktivit a minulosti daného člověka a ta na základě toho rozhodne, zda jsou tam případné námitky z hlediska důvěryhodnosti a nejsou. Na tyto moje požadavky pan ministr vnitra přistoupil.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední dvě otázky. Radiožurnál.

Radiožurnál: Dobrý den, já bych měla otázku na pana premiéra, pane premiére, vy už byste měl mít materiály k programovému prohlášení vlády, máte je od všech ministrů? Už jste o nich na jednání vlády hovořili, nebo to budete řešit dnes a skutečně to bude hotovo do 4. srpna jak jste avizoval? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Je skutečností, že nám přišla první verze vládního prohlášení z jednotlivých resortů, tedy s výjimkou jednoho, který má mírné zpoždění, které ale rychle dožene. My jsme si řekli něco k formě a obsahu s tím, že počítáme že další „čtení“ bude na příštím jednání vlády ve středu, kde si řekneme i určité připomínky, které se týkají obsahu. Poté bude z tohoto materiálu vyhotoven dokument, nebude to 14 materiálů,a le komplexní materiál, který bud předložen do standardního meziresortního řízení, aby vláda na zasedání 4.8. mohla tento dokument schválit a na základě tohoto dokumentu požádat sněmovnu o důvěru.

Radiožurnál: Ten jeden materiál, je to z ministerstva dopravy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Není. Je to z jiného resortu a docela by vás to překvapilo.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Poslední otázka prosím.

ČT: Jen stručné dvě otázky na pana premiéra. Jednak k těm 130 milionům z EU, na čem závisí, že nám to EU schválí, případně pokud je možné to říci, kam by šly? Druhá věc, vláda měla projednávat makroekonomickou predikci, tak projednala se?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: makroekonomická predikce je vždy předkládána pro informaci, tedy není to materiál, který by se schvaloval, je vždy pouze pro informaci, má informační charakter, nejedná se o něm a nehlasuje se. Co se týče oněch 130 milionů, to bude záviset na rozhodnutí EK, na tom, aby uznala žádost Slovenska a Polska o finanční prostředky z fondu solidarity s tím, že my pak podle ustanovení klauzule sousedící země a my pak můžeme uplatňovat náš nárok a rozhodovat o tom bude EK s tím, že by byly použity na odstranění povodňových škod. V tuto chvíli nespecifikujeme kde by byly použity. My musíme ve všech odhadech škod vycházet z toho, že tyto prostředky nemáme, čili plánování oprav a náprav škod musí vycházet z toho, že ty prostředky jsou zatím hypotetické, nejsou k dispozici na účtu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Tolik první tisková konference po první řádném jednání vlády ČR.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání vlády 21. července 2010

Související zprávy