Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

18. 10. 2006 18:35

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 18.10.2006 v Kolodějích

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády tady, na zámku v Kolodějích. Dovolte mi, abych úvodní slovo předal premiéru ČR Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den. Já bych vás chtěl seznámit s těmi materiály, které byly dnes schváleny. Jeden z těchto materiálů, který určitě bude zajímat veřejnost a bude se k němu vyjadřovat na speciální tiskové konferenci, jak už několikrát udělal, ministr dopravy, tj. návrh nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného. Myslím si, že určitě zajímavý materiál, který byl dnes projednán a po připomínkách a detailech bude schvalován příští týden, je materiál, se kterým vás seznámí Ivan Langer a tj. Strategie boje proti korupci, který v sobě nese základní analýzu a základní systémové nástroje a úkoly pro jednotlivá ministerstva a centrální úřady jak v boji proti korupci v té preventivní oblasti, tak z hlediska průhlednosti a postihu. Materiál, který ale podle mě dnes byl nejzajímavější a ukázal určitou praxi, kterou jsme se i dnešním jednáním snažili změnit, byly dva materiály, které předkládala ministerstva jako reakci na nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu. Běžná praxe doposud byla, že ministerstva většinou brala na vědomí zprávu NKÚ bez toho, že by se vyskytovala v tom materiálu jak realizovaná opatření, tak samozřejmě odpovědnost jednotlivých osob či institucí za stav, který byl v nálezu NKÚ. Jeden z těchto materiálů, který byl předkládán po kontrole prostředků státního rozpočtu vynaložených na poskytování investičních pobídek a investičních podpor byl vrácen nebo byl vzat na vědomí vládou s tím, že ukládá oběma ministerstvům, což v tomto případě bylo ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí, aby realizovala a navrhla vládě opatření, včetně odpovědnosti jednotlivých osob, které se na těch poměrně závažných pochybeních nalezených NKÚ v té zprávě vyskytovaly. To si myslím, že byly zhruba nejzajímavější body a já bych nyní předal slovo svým kolegům, myslím, že Ivan Langer se svojí Strategií boje proti korupci.

Ivan Langer, ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, předpokládám, že jste zaregistrovali, že jednou ze základních priorit této vlády byl boj proti korupci. Je to proto, že ČR se nenachází vůbec v příznivé situaci a míra korupce, alespoň z pohledu žebříčku zahraničních institucí, se v ČR zvyšuje. Česká republika se propadá stále hlouběji a hlouběji mezi země, které jsou řazeny mezi nejzkorumpovanější země na světě, a to je situace, která nikoho normálního nemůže nechat v klidu. Jen pro vaši informaci sděluji, že v roce 2001 na základě průzkumu veřejného mínění označilo ČR za zkorumpovanou zemi 50 % občanů, v roce letošním už je to 66 %, a to jsou dramatická čísla, na která každá normální vláda musí reagovat. Z tohoto důvodu jsem také předložil dnes vládě Strategii vlády v boji proti korupci v letech 2006-2011, která se od všech předchozích strategií a koncepcí liší základní metodickou změnou. Nezaobíráme se výhradně a pouze represí, tedy postihem, ale veškerá opatření, která jsou navrhována jsou zacílena primárně na předcházení korupce, na zmenšování prostoru pro korupci tak, aby existovala co nejmenší možnost pro vznik, existenci korupce jako takové. Celá Strategie byla zpracována na základě dlouhodobých příprav a spolupráce expertního týmu s nevládními organizacemi a institucemi, které se touto problematikou zabývají, jako je iniciativa eStat a Transparency International. Myslím, že příspěvek zejména Transparency International k definici této strategie byl velmi významný a děkuji za něj. Celá Strategie je postavena na třech základních pilířích. Je to prevence, průhlednost a postih. V oblasti prevence jsou navrhována konkrétní opatření, která mají za cíl minimalizovat regulaci státu, zjednodušit legislativu, zvýšit transparentnost legislativního procesu, zabránit ukládání nadměrné byrokratické zátěže, která právě o sobě je příčinou existence korupce jako takové. V oblasti druhého pilíře, tedy průhlednost, jde o zprůhlednění systému čerpání prostředků z veřejných rozpočtů, zjednodušení všech správních řízení, která existují, nastavení pravidel legitimního lobbingu a posílení praxe, kde i občan bude mít možnost kontrolovat stav svého podání na úřadě elektronicky prostřednictvím internetu. Cílem vlády v rámci průhlednosti je také posílit možnost občanů upozorňovat na podezření z různých korupčních jednání a naším záměrem, předpokládám, že se nám to podaří, je zřídit, jednotné místo ve spolupráci s nevládními organizacemi, které by garantovalo jakoby zacílenost, ale současně také chránilo ty občany před možným postihem a posilovalo důvěryhodnost takovýchto oznámení. Třetím pilířem je postih, tedy třetí P – prevence, průhlednost a postih. A postih, jakkoli uváděn až na třetím místě, je nedílnou součástí, neboť má nejenom ten sankční, ale také i svým způsobem preventivní charakter. A v této oblasti vláda se kloní k tomu, aby byly zřízeny speciální protikorupční senát u vyšších soudů, speciální útvary, působící na vrchní státních zastupitelstvích, aby byla posílena protikorupční složka Policie ČR, zaveden institut tzv. protikorupčního agenta, aby došlo k zásadnímu zpřísnění trestů za korupci ukládaným veřejným činitelům z dosavadních 5-8 na 12-15 let. A současně také zavedení majetkového přiznání pro osoby, které byly odsouzeny v souvislosti s korupcí, kde tedy bude platit ten princip, že nebude-li prokázán původ majetku, potom tento majetek zaniká. Důležitým opatřením v boji proti korupci také bude postih těch osob, ať již fyzických nebo právnických, které se účastnily veřejných zakázek a byly odsouzeny za pletichy nebo za korupci v té podobě, že jednou pro vždy budou odstřiženy od veřejných prostředků, a nebudou mít možnost sáhnout si na jednu jedinou korunu ať již z rozpočtu státního nebo z rozpočtu veřejných, na úrovni krajů a obcí. Já jsem velmi přivítal a byl jsem potěšen iniciativou jednotlivých ministrů, kteří sami iniciativně navrhli tuto strategii ještě doplnit, a v tuto chvíli mohu říci, že zásady té strategie tak, jak jsem je definoval, byly přijaty a definitivní podoba v těch konkrétních opatřeních tak, jak jsou navrhována, tak bude předložena příští týden. A předpokládám, že příští týden bude také schválena.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní místopředseda vlády Petr Nečas.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, jedním z materiálů, kterým se dnes vláda zabývala, byla i Zpráva NKÚ, která se týkala mimo jiné i hospodaření s prostředky státního rozpočtu, vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor, na základě prohlášení o společném záměru. Já bych chtěl zopakovat slova, která tady řekl pan premiér v úvodu, že dosavadní praxe vlády byla taková, že vláda v podstatě ignorovala nálezy NKÚ, zpravidla vzala na vědomí jeho stanovisko, prohlásila, že nedostatky budou odstraňovány a nic konkrétního se nestalo. Konkrétně v záležitosti, kterou NKÚ kritizoval, se jednalo i o nestandardní skutečnost, že do výše povinné investice společnosti IBM Global Services Delivery Czech Center Czech Republic se započítávaly i náklady na školení a rekvalifikace zaměstnanců, na které ale již tato společnost obdržela finanční prostředky 70 milionů Kč formou hmotné podpory. Skutečností je, že při této investiční pobídce se konkrétně tato společnost zavázala do tří let ode dne podpisu vytvořit pracovní místa minimálně pro 200 nových zaměstnanců, na které zařadí občany ČR, a současně společnost provede do 54 měsíců ode dne podpisu této smlouvy zaškolení a rekvalifikaci minimálně 200 zaměstnanců. Skutečnost je taková, že ministerstvo práce a sociálních věcí v závěru kontroly, provedené u společnosti na konci roku 2005 uvedlo, že společnost ke dni 27. 7. 2004 nesplnila své závazky. Vzhledem k tomu, že před uvedeným datem společnost požádala o dodatek k prohlášení, není douzavřením dodatku nebo jeho zamítnutím prozatím povinna vrátit poskytnuté finanční prostředky. Jinými slovy, ministerstvo práce a sociálních věcí moc dobře vědělo na základě vlastního kontrolního nálezu, že daná společnost neplní své závazky. Skutečností ale je, že dodatek prohlášení, o jehož uzavření společnost požádala, a který změnil její povinnosti, byl garantujícími stranami podepsán až na konci března roku 2006. Po vypršení termínu ke splnění sjednaných povinností, jinými slovy, stát taky zcela evidentně selhal. Podepsal tento dodatek až po vypršení termínu, kdy ty povinnosti měly být garantovány. Hmotná podpora ve výši 70 milionů Kč tak zůstala více než 4 roky společnosti, aniž splnila účel, tato hmotná podpora, účel, pro který byla poskytnuta. A společnost již není povinna vrátit poskytnuté finanční prostředky státnímu rozpočtu. 70 milionů Kč tedy není povinna společnost vrátit státnímu rozpočtu. Je tady třeba zdůraznit, že garantující strany, kterými byly ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo financí, plně akceptovaly žádost společnosti a přijaly jí navržený dodatek prohlášení, ve které bylo společnosti vyhověno ve všech bodech tak, jak byl návrh dodatku k prohlášení společností předložen. Čili, jinými slovy, i po tomto odpuštění 70 milionů Kč šla česká strana plně na ruku této společnosti. Dodatek prohlášení mění ve prospěch společnosti sjednané povinnosti, tato změna však není vyvážena zvýšením plněním. Je skutečností, že pod tímto dodatkem, který v podstatě vše odpouští a plně vyhovuje této společnosti, a znovu opakuji, vytváří situaci, kdy hmotná podpora ve výši 70 milionů Kč nemusí být vrácena, nebo není povinností společnosti ji vrátit státnímu rozpočtu, že pod tímto dodatkem jsou podepsání pánové Škromach, Sobotka a Urban, kteří podepsali tento dodatek. Znovu opakuji až po termínu, kdy bylo možné vymáhat plnění, respektive vrácení těchto prostředků. Je to tedy případ, kdy vláda se nehodlá nadále tvářit, že se nic neděje z hlediska nálezu NKÚ a hodlá přijímat opatření, na základě kterých by podobné kroky nebyly možné. S tím souvisí některá další rozhodování, která se týkají resortu ministerstva práce a sociálních věcí. Jak jistě víte, ministerstvu práce a sociálních věcí byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže udělena půlmilionová pokuta v souvislosti s veřejnou zakázkou na komunikační systém. Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde veřejná zakázka byla zadána, byla zadána bez veřejného řízení, jinými slovy – dopředu vybranému zájemci a mohu konstatovat, že od vlády se mi dostalo plné podpory k mému stanovisku, že s pravděpodobností hraničící s jistotou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl správně a korektně, jinými slovy, že není možné nadále tolerovat ze strany ministerstev postup, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodne, a tyto úřady blokují rozhodnutí tím, že se donekonečna odvolávají a dokonce soudně napadají tato rozhodnutí jenom proto, že příslušní úředníci odmítají přijmout odpovědnost za svá nekorektní nebo nesprávná nebo v některých případech dokonce protizákonná rozhodnutí. Vláda nehodlá nadále tento trend podporovat, akceptovat a hodlá nadále jak s NKÚ, tak s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže mít konstruktivní spolupráci, která umožní mít více transparentní a více efektivní ekonomiku jednotlivých resortů, a i na základě těchto nálezů my nehodláme nadále pokračovat v praxi, kdy tyto nálezy jsou zpochybňovány, jsou zamlžovány a ty nepořádky v jednotlivých resortech pokračují. Vláda v tomto hodlá totálním způsobem změnit politiku a naopak za použití těchto nálezů pročišťovat a více činit transparentní ekonomiku jednotlivých resortů.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Poprosil bych na závěr také ministra financí Vlastimila Tlustého.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, dobrý den. Na minulé tiskové konferenci po jednání minulé vlády jeden z hlavních dokumentů, který jsme vám prezentovali, bylo zjištění ministerstva financí, že oproti červnovému optimistickému odhadu daňových příjmů státního rozpočtu, odhadu, který zveřejnil ještě můj předchůdce ministr Sobotka, na základě skutečného vývoje těchto příjmů a odhadu výběru daní do konce roku, je rozdíl mínus více než 12 mld. Kč. My jsme okamžitě zahájili práce, hledající důvody, příčiny a směřující samozřejmě k nápravě tohoto stavu, který, jak už jsme uváděli minule, prohlubuje očekávaný deficit státního rozpočtu v letošním roce. Ty dosavadní závěry ještě nejsou ukončeny, ale oba dva považuji za natolik zajímavé, abych vám je předběžně uvedl již dnes. První hlavní příčinou tohoto výpadku daňových příjmů jsou mnohem větší důsledky tzv. společného zdanění manželů. Projekt společného zdanění manželů je zajímavým projektem předchozí sociálnědemokratické vlády, protože to je projekt, odstraňující daňovou progresi, kdy pro velmi úzkou skupinu lidí, rodin s dětmi, ve kterých jeden z partnerů vydělává zřetelně více než druhý. Tento mechanismus velmi složitým způsobem odstraňuje daňovou progresi. Při projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně, a to už jsem tu možná říkal, já zopakuji, byly uvedeny odhady efektů tohoto nového nástroje, které jsou v rozporu s realitou, jinými slovy, Poslanecká sněmovna nebyla informována pravdivě o skutečných důsledcích tohoto kroku. Druhý závěr je také překvapivý a také zásadní, a to je ten, že ačkoli vláda provedla zcela konkrétní kroky, kterými, a jistě si na to vzpomenete, slibovala veřejnosti zvýšený výběr daně z příjmu od osob samostatně výdělečně činných. Tato opatření nabyla účinnosti od začátku letošního roku, jsou to nástroje typu minimální daň, práh k proplacení. Výsledky tohoto záměru jsou ale přesně opačné. Nedošlo tak, jak slibovala vláda sociální demokracie, ke zvýšenému výběru této daně po zavedení těchto nástrojů, ale naopak k propadu. Kdybych to řekl jednoduše, je to další, myslím, že třetí, zásadní důkaz, který potvrzuje správnost teorie, kterou my opakovaně, a bohužel asi neúspěšně, vysvětlujeme veřejnosti, že totiž zvýšená daňová povinnost nevede ke zvýšenému výběru příslušné daně prostě proto, že Lafairova křivka funguje, a pokud si někdo umane uvalit na jakoukoliv skupinu velmi vysoké daňové zatížení, výsledkem je pravý opak, tzn. snížený výběr příslušné daně. Tato diskuse bude velmi zajímavá v Parlamentu až budeme v příštích týdnech diskutovat správné sazby spotřební daně na benzín, spotřební daně na tabák. Já to tady uvádím, protože to bude zase diskuse o tomtéž, jestli platí trojčlenka, anebo jestli platí Lafairova křivka.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Dámy a pánové, poprosím o dotazy.

Redaktor: Projednávali jste Aero Vodochody a s jakým výsledkem?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tento materiál byl předložen k připomínkovému řízení. Budeme se jím zabývat v termínu, který je k projednání tohoto materiálu klíčový, tzn. do konce měsíce tak, jak určila ještě minulá vláda, a proto bude projednán až příští týden.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz prosím.

Jan Vavrušák, ČTK: Dnešním druhým bodem programu vlády byl návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností. Jak vláda rozhodla?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme se rozhodli tento bod přerušit. Ta poslední novela, která rozšířila počet výjimek až na zhruba 5000 osob, včetně soudců, znamenala výrazný rozpor s naší mezinárodní smlouvou a byli jsme upozorněni z centrály NATO, že může dojít až k riziku neposkytování utajovaných informací z centrály NATO pro naše potřeby, které jsou samozřejmě bezpečnostního charakteru. Ta malá novela má za úkol počet těchto výjimek výrazně zúžit, vyjít tak vstříc a naplnit tak tu mezinárodní smlouvu. My jsme ten bod přerušili do příštího týdne, protože jsme se dostali ani ne do rozporu, ale spíše diskutujeme o počtu a rozsahu těch výjimek. A zároveň chceme zadat řediteli NBÚ a současně mně, protože jsem gestorem této kapitoly, do poloviny příštího roku vypracovat daleko zásadnější komplexnější novelu, která by řešila problém tohoto zákona, se kterým se potkáváme na každém kroku. To znamená, materiál bude doprojednán příští týden a bude dán do Poslanecké sněmovny tak, aby mohl být schválen.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz.

Pavla Švérová, MfD: Já mám dotaz ohledně vašich kandidátů do komunálních voleb ve Slaném a v Kutné Hoře. Mě by zajímalo, byli včera dva z nich odvoláni. Proč a proč nikdo nejednal s místním sdružením ani s nimi? A kdo konkrétně o tom rozhodl, protože pan hejtman tvrdí, že grémium o tom nebylo jednáno.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tato záležitost je čistě manažerského charakteru a volebního zmocněnce, nikdo jiný nemá právo kandidáty z kandidátních listin stahovat ani o tom rozhodovat, je to záležitost manažerská. To znamená, ta otázka má směřovat spíše na hlavního manažera ODS a volebního zmocněnce, který to provedl. My jsme se o tom na grémiu bavili. Já si myslím, že tam nešlo o žádné zásadní osoby na čelných místech kandidátky, jak oznamoval Jiří Paroubek halasně v televizním pořadu Otázky Václava Moravce. Přesto doporučení grémia hlavnímu manažerovi bylo, aby ten problém řešil. Tak, jak ho vyřešil, to je jeho kompetence.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz.

Redaktorka, televize Nova: Já bych se ráda zeptala na bod koncepce péče o odložené děti. Byl schválen?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Prosím Petra Nečase.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ano, byl. Já to považuji za velmi důležitý materiál, protože se týká samozřejmě problematiky, která je nesmírně citlivá, a především problematiky, která doposud postrádala jednotnou koncepci. A protože je do ní zahrnuta celá řada orgánů veřejné správy, ale i nestátní, neziskový sektor, tak je nesmírně potřebná jednotná metodika. Problém je v tom, že vedle státní správy samozřejmě v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte se vyskytují i orgány samosprávy v přenesené působnosti státní správy. Je tam zásadní úloha soudů, ale i různého neziskového sektoru nestátních organizací apod. Ta koncepce, která byla projednávána byla projednána na základě pěti základních priorit, které má. Tou první je spolupráce a komunikace subjektů v rámci péče o ohrožené děti. Tam jsem v podstatě popsal ten stav, kdy tam zasahuje celá řada různých orgánů v rámci veřejné moci, ale i mimo veřejnou moc. Tou další oblastí je vzdělávání v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, protože tady je potřeba nesmírným způsobem, je to citlivá problematika, týkající se vlastně toho nejvíce křehkého, co máme mezi sebou, a to jsou děti. Čili, i zvyšování oblasti úrovně vzdělání jednotlivých komponentů v tomto systému pracují. Tou třetí, a velmi klíčovou prioritou této koncepce, je zvyšování povědomí veřejnosti o její roli v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte. To já považuji za nesmírně zásadní bod, protože velmi často např. k týrání dětí dochází díky naší lhostejnosti, díky tomu, že my si nevšímáme ve svém okolí, že se taková věc děje, a je třeba dostat do širší veřejnosti to, že tato věc se děje, že se bohužel děje častěji než bychom si byli ochotni připustit, že v této věci hodně mohou pomoci orgány školské správy, školy, lékaři apod., sousedé, přátelé, příbuzní známí, kteří si mohou všimnout typických příznaků týraní dětí apod. Další prioritou této koncepce je rozvoj sítě náhradní péče o děti, protože my jsme přesvědčeni o tom, že naším základním požadavkem musí být zajištění plnohodnotného dětství pro co největší počet dětí, které mají tyto různé problémy a my chceme vytvořit systém na základě této koncepce, kdyby byla vytvořeno široké spektrum možností náhradní péče, ale s upřednostňováním péče rodinné před péčí, poskytovanou institucionálně, ústavně. To je jeden z cílů této koncepce. No a poslední prioritou této koncepce je důraz na názor dítěte a jeho práva v rámci rozhodování a péče o něj. To je, myslím si, docela nový moderní prvek, který ne vždy je u nás zahrnut do rozhodování orgánů veřejné správy, ale také soudů, které velmi často ignorují názory dětí, především v oblasti náhradní péče. A s tím souvisí ta další priorita, tzn. to zvyšování vzdělávání, protože to je samozřejmě nesmírně citlivý bod. zase samozřejmě ten systém musí být veden snahou ochránit to dítě a zajistit mu péči. Takže, i to vzít v úvahu, názor toho dítěte, musí být přiměřené jeho věku a jeho schopnosti prostě odhadnout některé záležitosti. Čili, je vidět, že těchto pět základních priorit je vzájemně velmi provázaných a já jsem přesvědčen, že tato koncepce je nesmírně potřebná, že je výrazným způsobem apolitická, nebo chcete-li nadstranická, že na ni bude dosaženo široké shody politických sil na české politické scéně. A já jsem tomu velmi rád a jsem přesvědčen o tom, že přinese nové pozitivní prvky do systému náhradní péče, ale i systému ochrany dětí před různým zneužíváním, týráním apod.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych jenom dodal, že ten materiál byl vládou jednomyslně schválen, to možná mělo padnout na úvod.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz.

Redaktor Sadílek, ČTK: Já bych jsem se vrátil k tomu mýtnému. Jenom bych se chtěl zeptat, jestli ty sazby byly přijaty tak, jak byly předloženy. A potom další věc, komunikační infrastruktura z veřejné správy. Minulý týden vláda uložila ministru vnitra a informatiky, aby předložil revizi toho projektu. Tak jestli se tak stalo a s jakým výsledkem?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: K tomu prvnímu. Nemám tady ale ještě ministra Hřebíčka, ale pokud jste měl materiál předkládaný do vlády, tak vláda schválila v té podobě, tzn. jednu sazbu pro ta vozidla nad 12 tun. My jsme diskutovali problém, jestli nepostihne tento sazebník např. malé přepravce, malé dopravce. Ti se ale pohybují právě v oblasti časového mýtného, tzn. od 3,5 do 12 tun, a konstatovali jsme, že by je to postihnout nemělo. Po dohodě s ministerstvem životního prostředí ten materiál byl upraven, že ty sazby budou platit jeden rok, poté budou vyhodnoceny, budou samozřejmě sledovány a to byla poměrně zásadní úprava proti tomu, co předkládala ještě minulá vláda, nebo co diskutovala minulá vláda. A také to, že pro ty automobily nebo vozidla nad 12 tun je jenom jedna sazba, a ne sedm, jak bylo původně velmi nesmyslně navrhováno.

Ivan Langer, ministr vnitra: Já zareaguji na tu druhou část té otázky. Já jsem dnes předkládal vládě protikorupční balíček, příští týden to bude informační balíček, který bude obsahovat problematiku komunikační infrastruktury veřejné správy, v zadávání zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií a realizaci tzv. projektu CzechPoint. Mohu teď předeslat, že dochází a dojde k zásadní změně strategie, která by měla zefektivnit a zlevnit fungování informačních technologií v oblasti veřejné správy, a to v tom smyslu, že v případě komunikační infrastruktury veřejné správy bude povinnost jednotlivých subjektů se do ní zapojit. A tady předesílám, že každý, kdo bude bojovat proti této povinnosti, tak nechť sám vysvětlí, zda mu vyhovuje tento roztříštěný systém nepřehledného zadávání veřejných zakázek v této oblasti. Pokud jde o zakázky v oblasti informačních komunikačních technologií – vláda předběžně souhlasí s důsledným aplikováním principu „Open Source“, tedy otevřených zdrojů tak, aby si nikdo nemohl jednou provždy vyhradit právo dodávat nějaký druh technologií pro jeden resort, a CzechPoint myslím, dostatečně dobře znáte již z Indexu. Příští týden bude informační balíček.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom dodám, že jsem zadal všem ministrům úkol, aby prověřili všechny smlouvy právě v této oblasti, protože se ukazuje, že byly velmi často porušovány hlavní zásady efektivity. My jsme museli dokonce schvalovat materiál tak, abychom zabezpečili „upgradování“ daňových a finančních nástrojů, které jsou dělány na ministerstvu financí, ale přitom ukládáme ministrům, aby to prověřili, protože ty smlouvy jsou někdy velmi těžce vypověditelné a velmi těžce se z nich uhýbá v případě, že se jedná o vynucený upgrade.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz.

Rampachová, televize Prima: Já bych se chtěla zeptat pana předsedy Topolánka na politickou situaci, jestli je v současné době podle vás možná dohoda všech politických stran.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak my určitě budeme hledat takovou dohodu pro konání předčasných voleb, to si myslím, že je platforma, kterou jsme oznámili. Domnívám se, že ty diskuse začnou poté co ukončí to své úvodní „kolečko“ konsultací pan prezident. A my jsme připraveni jednat o široké dohodě na předčasných volbách. Myslím si, že platí to, že po těch diskusích o různých jménech se vracíme ke konceptu základnímu, a to je nejdřív najít dohodu o předčasných volbách, teprve o tom se bavit o formě takové vlády, a teprve potom do ní dosazovat jména. Takže, určitě. Taková dohoda, i když já jsem informován o výsledku dnešního jednání sociálních demokratů s panem prezidentem, kde nedošlo k žádnému posunu. To my určitě budeme usilovat o takovou dohodu na platformě všech stran v Poslanecké sněmovně, protože myslíme si, že to je jediná možná cesta nebo poctivá cesta k tomu, aby tady začalo normální vládnutí.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz

Redaktorka, ČT: Jak byste se tvářil případně na velkou koalici? A druhý dotaz, Jiří Paroubek. Myslíte si, že bude pověřen sestavením vlády?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To jsou opakované dotazy a já na ně opakovaně a už trochu nervózně odpovídám pořád stejně. My samozřejmě nepůjdeme na velkou koalici. Pokládáme ji kromě toho, že to je velký podvod na voličích, tak mimochodem to, co tady řešíme, co jsme dnes prezentovali, by nebylo nepochybně vyšetřeno. A navíc velká koalice není žádný zázrak, ukazuje se ve všech zemích, kde působí, že dochází k nárůstu pravicového a levicového extremismu, že dochází k rozparcelování republiky. A my máme dostatečné zkušenosti, abychom na podobný model vládnutí nešli. Takže, my v žádném případě nepreferujeme ani nebudeme jednat o velké koalici. Ta druhá otázka se týkala Jiřího Paroubka a jeho pověření. To je otázka na pana prezidenta, nikoli na mě.

Redaktorka, ČT: Ale váš názor?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Můj názor je stále stejný.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych jenom dodal k otázce velké koalice. Já za klíčové považuji to, že sociální demokracie v tuto chvíli přiznává, že chce velkou koalici na dva roky, jinými slovy, že sama přiznává, že jediným poctivým, korektním a racionálním řešením stávající politické situace jsou předčasné volby. Ta jediná otázka, která, podle mého názoru, visí ve vzduchu, je proč je nezbytné na ty předčasné volby čekat až do roku 2008, což je z hlediska zájmů této země to nejhorší datum. A proč naopak, když už se shodneme na tom, že volby nemají být až za čtyři roky, proč je naopak neuspořádat co nejdříve, což by bylo v zájmu této země.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz. Prosím.

Redaktorka: Jiří Paroubek se vyjádřil, že dnes po tom jednání měl velice dobrý dojem z toho jednání. A jeho osobní …nesrozumitelné…, že by možná ještě mohl dostat tu druhou šanci. Co vy si o tom myslíte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme měli z jednání s panem prezidentem také velmi dobrý dojem, také jsme to veřejně prezentovali a počkáme si na celé to kolo diskusí pana prezidenta s jednotlivými politickými stranami, abychom mohli zahájit jednání bilaterální. Já slova Jiřího Paroubka nebudu komentovat.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Možná jenom by stálo za poznámku, že již asi pět dní se pan Paroubek tváří vlídně a nám se pohled na vlídného pana Paroubka docela zamlouvá.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Dámy a pánové, jestli se hledá někdo odvážný, tak já tu roli na sebe vezmu. Já myslím, že v poslední dnech je naprosto zřejmé, že pan Paroubek už ví, že svým postupem od volebního večera do dnešního dne svou nominaci za premiéra ČR sám vyloučil.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Prosil bych vás o poslední dotaz.

Redaktorka: Chtěla bych se zeptat pana ministra Tlustého. Vy jste údajně našel 15 mld. Kč na důchody. Jestli byste mohl říci, odkud se vzaly.

Vlastimil Tlustý, ministr financí: Já jsem hlavně zaregistroval, že některá média už zveřejnila informaci, že poté, co jsem napřed nenašel, tak jsem je teď našel. Tak já bych jenom chtěl říci, že konstatování o chybějících prostředcích na důchody bylo konstatování mého kolegy ministra práce a sociálních věcí. Myslím, že dokonce v této místnosti jste byli informováni, že mi bylo uloženo hledat v rezervách prostředky, které by umožnily těch 10 mld. Kč v maximální míře uhradit na vrub těchto rezerv, nikoliv cestou zvyšování deficitu. A já jsem tady v této místnosti slíbil, že tak učiním, a tak jsem učinil. Takže, všechno je přesně tak, jak bylo uvedeno. Nikoliv tak nepřesně, jak vy to uvádíte.

Ivan Langer, ministr vnitra: Jako správce jedné z kapitol musím smutně konstatovat, že hledal a našel.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkujeme, pěkný den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X