Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 3. 2009 17:54

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a prezidenta NKÚ Františka Dohnala 11. března

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, vás přivítala na tiskové konferenci, na které prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan František Dohnal předá do rukou premiéra České republiky výroční zprávu NKÚ za rok 2008. Oba pány tedy vítám a prosím pana premiéra o úvod.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nevím, jestli mám být první, ale dobrá, my to zvládneme. Každoročně vypracovává Nejvyšší kontrolní úřad zprávu, kde sumarizuje výsledky šetření NKÚ v daném roce a my jsme využili této příležitosti k tomu, abychom ten poslední rok hodnotili nejenom na základě té zprávy, ale i na základě zkušeností a spolupráce vlády a centrálních úřadů s Nejvyšším kontrolním úřadem. Já musím říct, že ta praxe v době, kdy my jsme přišli do vlády byla trochu odlišná. Nechci říct, že by se ty věci nešetřily případně neřešily, nicméně, ne všechny zprávy NKÚ se projednávaly a velmi obvyklým, téměř standardním závěrem bylo, že ministerstva vzala zprávu na vědomí a vláda vzala zprávu ministerstva také pouze na vědomí. My jsme se pokusili hned na začátku nastavit jinou formu projednávání a spolupráce, to znamená, projednávají se všechny závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a závěry ministerstva jsou vždycky zcela konkrétní. Některé ty pochybení, pokud lze odstranit, jsou odstraňovány ještě v průběhu kontroly a každé usnesení obsahuje odkaz na zcela jasně definovanou přílohu všech opatřeních, která povedou k nápravě stavu s určením termínu a jsou takto kontrolovatelné i nadále při projednávání vlády, což je samozřejmě daleko větší tlak na jednotlivé orgány státní správy a centrální úřady na to, aby ta pochybení, která tam jsou a standardně se vyskytují, napravit. Celá řada těch kroků nebo těch pochybení, chyb, které se vyskytují v práci jednotlivých centrálních úřadů s veřejnými prostředky má své vyústění v individuální odpovědnosti, případně v trestněprávní odpovědnosti, nicméně, v žádném případě nezapomínáme ani na systémové exekutivní kroky a případně legislativní návrhy, které řeší systémové chyby řešitelné zákonem. V poslední době, v posledním roce jsou takové případy, kde se dá poukázat na nefunkční zákon či legislativu, je jich celá řada, já uvedu 2, které vedou vládu k tomu, že se připravuje legislativní změna. Tím prvním je zkušenost z kontroly Justičního palác v Brně, kde se kázalo, že existuje nesrovnalost v legislativě v tom smyslu,že ten funkcionář, předseda v tomto případě Krajského soudu, nakládá sice s veškerým majetkem, ale ze zákona vlastně nemá žádnou odpovědnost k tomuto majetku. Což nás nutí k tomu, abychom celou věc případně legislativně upravili a ono to fakticky určitý odraz legislativy v zákonu o soudech a soudcích už nalezlo. Ten druhý případ, sice na individuálním pochybení se dá je zobecnit, to je například ve stávající legislativě ne úplně přesně upravený zánik občanských sdružení a všech NGO v případě čerpání jakýchkoliv státních dotací to vede někdy k velmi podivným koncům, které jsou dány nejasností v zákoně. To nás vede k úpravě této, řekl bych, částí života neziskových nevládních firem v legislativní úpravě u zákona o neziskových organizacích. Uvede jsem pouze 2 příklady. Chtěl bych poděkovat celému Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a prezidentu Františku Dohnalovi za nadstandardní a velmi korektní spolupráci. Nemám pocit, že by že šetřili tu stávající administrativu, i když je samozřejmé, že řada těch nálezů se týká mnohdy doby ještě před naším působením, ale to nás samozřejmě nemůže vést k tomu, že bychom jakékoliv tato pochybení brali na lehkou váhu. Ten poslední rok už se týká spíše závěrů z doby, kdy jsme fungovali my a s o to větším důrazem, samozřejmě, s o to větším důrazem se snažíme ty problémy, které případně způsobily centrální orgány během našeho vládnutí, o to více nás vedou k nápravě. To je ode men pro úvod všechno.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, nyní poprosím prezidenta NKÚ, aby předal výroční zprávu za rok 2008 a o pár slov ho poprosím.

František Dohnal, prezident NKÚ: Vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem samozřejmě velmi rád, že k formálnímu předání výroční zprávy dochází tímto způsobem, byť je potřeba říci, že výroční zpráva, jak bylo zmíněno je vypracovávána každý rok a výroční zprávu také každý rok dostává jak premiér, tak předsedové komor parlamentu. Vy všichni ostatní text výroční zprávy, kompletní zprávu, můžete rychle na webových stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu. To co tady zmínil před chvílí pan premiér, musím potvrdit, velmi pozitivně musím hodnotit fakt, že vláda se skutečně zabývá všemi kontrolními závěry, že se nesnaží některé kontrolní závěry, které se týkají třeba zrovna působení jejich ministrů, ministrů této vlády třeba odložit a nebo se jim nezabývat. To je určitě dobré, ale mnohem důležitější, podle mého názoru je to, co už tady také bylo zmíněno, totiž to, že každé usnesení vlády, které se týká kontrolního závěru, musí mít také část ve které se stanoví konkrétní opatření, konkrétní úkoly pro zodpovědné ministry a také konkrétní termíny ve kterých mají být úkoly splněny, kde má být informována vláda. Pokud návrh do vlády, který předkládá ministr zodpovědný třeba za situaci ve svém resortu neobsahuje nápravná opatření nebo konkrétní úkoly, tak mohu potvrdit, že ten návrh je celkem bez milosti vrácen k přepracování. K podobné situaci dochází i tehdy, kdy se na vládě zásadně odlišuje pohled Nejvyššího kontrolního úřadu a kontrolovaných ministrů. Ono z toho, jak tady bylo prezentováno, skutečně mnohdy nejde o příliš poklidná jednání a pamatuji se i v tom loňském roce, že několikrát došlo k právě popisované situaci, kdy jsme se skutečně hodně neshodli se zhodnocením té situace, Nejvyšší kontrolní úřad a ministr zodpovědní za příslušný resort. Myslím si, že to jsou záležitosti, které nebývají často zmiňovány, ale ve svém důsledku právě vedou nejen k tomu, že se můžeme na konci bavit o trestní odpovědnosti nebo odpovědnosti finanční, ale že i zaměstnanci, pracovníci jednotlivých ústředních orgánů státní správy, kteří připravují materiály a stanoviska do vlády si musí být vědomi toho, že pokud dojde k nějakým pochybením, takže musí být přijímána konkrétní nápravná opatření i směrem třeba k nim samotným. To je dobré, že takový nástroj existuje a myslím si, že to velmi přispívá ke zlepšení prostředí a k výchově těch lidí. To je asi všechno v této chvíli ode mne a já chci samozřejmě teď panu premiérovi poděkovat za to, že kdysi, když mi slíbil, že ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu bude přistupovat se vší vážností, že musím říci, že si nepamatuji, že by někdy ten slib porušil a že vlastně od samého začátku roku 2006 to tak skutečně funguje.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já možná jen dovětek, protože si velice vážím, znělo to skoro jako pochvala. Nemáme ve zvyku se navzájem chválit. Já obecně k roli Nejvyššího kontrolního úřadu, František Dohnal přebral vlastně tu štafetu po zesnulém prvním prezidentu kontrolního úřadu panu Volejníkovi a přebíral vlastně v době, kdy Volejník měl obrovský veřejný kredit a investice měla velkou vážnost, možná ne tolik pravomoci, které bychom chtěli, aby měla a musím říct, že František Dohnal se toho zhostil ve vší parádě, že navázal na tu tradici nezávislosti kontrolního úřadů. Já osobně bych si přál, to je věc, která se prosazuje velmi složitě, aby NKÚ měl větší pravomoci než má dnes a zasahoval tak i do municipální a regionální sféry a mohl kontolovat nakládání veřejných prostředků i tam, kde doposud to není úplně možné. Nicméně, to je mé přání. Politická vůle a možnost prosadit tento návrh se mi jeví v této chvíli jako komplikovaná, ale já jsem se této představy nevzdal.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Prosím, máte-li dotazy, pouze k agendě, máte možnost. Nejsou. Tak to bylo vyčerpávající. Děkuji. Nashledanou. Tak Olga Málková, ale jenom k agendě, Máte k agendě? Prosím, Česká televize.

Česká televize: Jestli je možnost odpovědět i na něco co se netýká…

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ne, to jsem řekla jasně, ne. Děkujeme.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: To se omlouvám, že jste musela přijet na tiskovou konferenci a nedostala odpověď.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

TK premiéra M. Topolánka a prezidenta NKÚ Fr. Dohnala 11. března