Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

22. 8. 2007 15:08

Tisková konference po zasedání vlády ČR 22.8.2007

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám zde členy vlády, předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministryni obrany paní Vlastu Parkanovou, ministra průmyslu a obchodu pana Martina Římana a ministra vnitra pana Ivana Langera. Úvodní slovo má pan premiér.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Dobrý den, já se vás pokusím krátce provést těmi body, kterými se vláda zabývala a mí kolegové možná upřesní věci, které pokládáme za důležité. My jsme dnes schválili v těch bodech, o kterých jsme skutečně vedli rozpravu. zákon, který souvisí se zákazem chemických zbraní. Přerušili jsme, spíše z formálních důvodů, a příští týden uzavřeme diskusi o novele zákoníku práce, která v podstatě je normou, která byla projednána v tripartitě a nakonec s těmi hlavními zásadami této novely, která předchází výnos Ústavního soudu a proto nepostihuje ty změny, které jsou napadeny stížností u Ústavního soudu, tak je ve shodě zaměstnavatelů i ČMKOS, ten bod jsme přerušili, protože chceme ještě doplnit tuto novelu o některé věci, které chceme právě se sociálními partnery projednat. Schválili jsme zákon o Pozemkovém fondu, po opakované diskusi v širokém konsensu jednomyslně i zákon o Integrovaném registru znečišťování životního prostředí, přerušili jsme spíše z formálních důvodů, protože tam je třeba dojasnit některé věci, stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ne z věcných, spíše formálních důvodů, budeme příští týden dokončovat. Poměrně úsměvná záležitost, nicméně museli jsme se jí zabývat, byl návrh nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných ministerstvem zdravotnictví, kdyby tady byl Tomáš Julínek, tak by popsal případ, kdy člověk, který byl oceněn, který byl bohužel slepý, dostal fotoaparát, což je mimochodem sice drobnost, ale jenom kvůli tomu jsme se alespoň formálně museli zabývat drobnou změnou. Vyhodnocovali jsme státní program na podporu úspor energie, také opakovaná diskuse a tento materiál jsme schválili. Další diskusi podrobujeme národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji, je to materiál, který necháváme na diskusi, jak odborné, tak samozřejmě politické. Schválili jsme národní akční plán prevence dětských úrazů. Zabývali jsme se, a je to opakovaná diskuse, koordinačními mechanismy při implementaci strategie Efektivní veřejná správa, zřízením grémia, které dnes funguje jako neformální grémium náměstků, funguje velmi dobře, my jsme tento instrument institucionalizovali a slibujeme si od toho koordinaci jak v rámci integrovaného operačního programu, tak specielně Smart administration, což je část, která je v gesci ministerstva vnitra. Schválili jsme, a protože k tomu bude dotaz a bude o tom možná mluvit Vlasta Parkanová, záměr působení České republiky v Afghánistánu v rámci PRT v nové lokalitě v Lógaru, myslím, že je zajímavé, že jsme schválili instrumenty mezinárodní konference práce. Další bod o kterém jsem zaznamenal mediální diskusi a který je zajímavý, vláda schválila nakonec po opakovaném projednávání, nebo spíše řekl bych, fázovaném projednávání, směnu akcií společnosti Pražská energetika za akcie ČEZ, které zůstanou ve vlastnictví ministerstva práce a sociálních věcí nejdéle do doby, kdy vláda snad, ve druhé etapě důchodové reformy, zřídí samostatný důchodový fond, na kterém budou tyto akcie alokovány, i když to je předmětem dalšího rozhodování. Ty akcie, které dneska vlastní ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Pražské energetiky neumožňují vůbec ovlivňovat chod ani rozhodování této společnosti, je tam majoritní vlastník, který jedná ve shodě, kdežto akcie ČEZ jak z důvodů případné dividendové politiky, tak z důvodů toho, že stát má dvoutřetinovou majoritu v této společnosti, umožňují u těchto akcií, když to samozřejmě bude několik desetin, spíše využívat tento majetkový vklad. Schválili jsme s drobnou úpravou čerpání finančních prostředků na ekologické škody vzniklé u hnědouhelných společností, kdy jsme samozřejmě u projektů a akcií, které jsou již schválené, alokovali příslušné zdroje, nicméně podrobíme systémové diskusi a dlouhodobě se na to připravujeme, koordinaci v oblasti, která nedělala čest ani minulým vládám, a to jsou staré ekologické zátěže, to je odstraňování škod po těžbě uhlí, kde samozřejmě jak z důvodů přečerpávání prostředků, tak z důvodů z podezření korupce, chceme celý tento režim podrobit úplně jinému režimu čerpání a jiné optice. Schválili jsme nakonec i sociální příspěvek, který souvisí s problémy v Železárnách a drátovnách Bohumín, což byl drobný materiál. Zřídili jsme a schválili jsme statut, a bude o tom Mluvit Ivan Langer, Analytického centra pro ochranu státních hranic a migrace. A mám pocit, že poslední závažný bod, který jsme projednávali a který stojí za zmínku je materiál, kterým je směrnice pro jednání na konferenci tzv. Mezivládní konferenci zástupců vlád, která by měla fakticky měnit smlouvy Evropské unie, která by měla naplňovat mandát Evropské Rady, které jsem se zúčastnil v červnu tohoto roku. Ta směrnice nemění nijak ten mandát, který byl dán Evropskou Radou, spíše naplňuje technicky, některé organizačně a věcně mandát lidí vedených mnou, kteří budou na té mezinárodní konferenci jednat. To je ode mne všechno. Protože na to zcela jistě přijde dotaz, tak ho předejdu. Je to dotaz na případnou kandidaturu pan Tošovského do MMF, k tomu bych chtěl říct jen tolik, že pan Tošovský nebyl a není kandidátem České republiky. My jsme koordinovali postoj ke jmenování výkonného ředitele MMF v rámci Evropské Unie. Výsledkem této koordinace, mimo jiné i na Ekofinu, byla již dříve shoda, že kandidátem podporovaným státy Evropské unie, tedy také Českou republikou, je Strauss-Kahn. Což, kdybych o tom chtěl žertovat, je sice Francouz, ale s německým jménem, což naplňuje ambice dvou nejsilnější zemí Evropské unie a nepokládáme za seriózní toto stanovisko v této chvíli, ať ten návrh podává kdokoliv, měnit. Myslím, že stojí za to k tomu minimálně toto říct. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji předsedovi vlády, nyní má slovo ministryně obrany.

Vlasta Parkanová, ministryně obrany ČR : Děkuji za slovo. Dámy a pánové, materiál, který jsem spolu s ministrem zahraničí dnes vládě předložila, sledoval jediný cíl, a to definovat přístup k budoucímu zapojení České republiky v Afghánistánu a definovat jednotlivé oblasti působení. Ten materiál je veden též snahou zefektivnit působení Armády České republiky v jedné z nejdůležitějších aliančních operací současnosti, koncentrovat působení svých vojenských kontingentů a posílit civilní prvek s důrazem na rekonstrukční aktivity. Tyto cíle, podle našeho názoru, nejlépe naplňuje záměr vést vlastní provinční rekonstrukční tým, a to konkrétně v provincii Lógar na jihovýchodě země. My jsme přesvědčeni, že propojení civilních a vojenských aktivit je nezbytným předpokladem úspěchu snah o stabilizaci jakékoliv země v postkonfliktní fázi. Z tohoto důvodu tvoří PRT týmy důležitou součást úsilí mezinárodního společenství o zajištění bezpečnosti a stability v Afghánistánu. V rámci NATO je tento způsob plnění závazků vůči alianci v současné době vnímán jako jeden z nejpotřebnějších, a je proto vysoce ceněn. Rizika nasazení našich vojáků v méně klidné části Afghánistánu, byť při plnění humanitárních a rekonstrukčních úkolů, jistě existují a vláda i Armáda ČR jsou si toho plně vědomé. Tato rizika je ale možné výrazně omezit důkladnou přípravou civilního i vojenského personálu a samozřejmě zabezpečením vhodného materiálního a technického vybavení. Resort obrany je schopen splnit své úkoly v rámci tohoto náročného projektu a je připraven zajistit bezpečné prostředí pro realizaci těch civilních rekonstrukčních projektů, které jsou hlavní náplní činnosti PRT. Obrana dále předpokládá, že se vojáci Armády České republiky budou podle potřeby v rámci PRT podílet také na výcviku afghánských bezpečnostních složek. Závěrem bych chtěla říct, že z vojenského hlediska je vedení samostatného PRT zúročením dosavadních zkušeností z působení v zahraničních misích, a zároveň příležitostí k budování kapacit, prohloubení schopností a získání nových poznatků. Vláda věří, že v Parlamentu najde pro tuto iniciativu porozumění. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji ministryni obrany, nyní má slovo ministr průmyslu a obchodu.

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu : Ještě jednou dobrý den, já jen velmi stručně doplním ty informace k materiálům, které jsem předkládal já, o kterých hovořil pan premiér v úvodních slovech. Co se týče zprávy o čerpání finančních prostředků k zrušení ekologických škod v regionech, kde dříve probíhala intenzivní těžba nerostných surovin, tedy v karlovarském, ústeckém, moravskoslezském a kladenském regionu, tak bych chtěl doplnit jen to, že vláda současně s vyhodnocením tohoto čerpání schválila další tranži ve výši čtyř miliard korun pro revitalizaci území postižených těžbou v Moravskoslezském kraji. Co se týče materiálu doprovodného sociálního programu v Železárnách a drátovnách Bohumín, tak tam definitivně bylo rozhodnuto vládou, že zhruba třináct milionů korun v rámci tohoto programu, který běžel od roku 2000 do roku 2006, budou tyto prostředky poskytnuty několika desítkám zaměstnanců tohoto podniku, kteří byli propuštěni z důvodů restrukturalizace ocelářského průmyslu a na které by se z formálních důvodů, nikoliv věcných, bez dnešního schválení vládou, tento příspěvek nevztahoval. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji ministru průmyslu a obchodu, nyní má slovo ministr vnitra.

Ivan Langer, ministr vnitra : Hezké odpoledne. Vláda na dnešním jednání schválila Analytické centrum pro ochranu státní hranice a migraci. Důvody pro toto rozhodnutí jsou dva. Migrace se stává vedle hrozby mezinárodního terorismu jedním z nejvážnějších problémů, který je diskutován a řešen, neboť se dotýká celé Evropské unie na všech úrovních jednotlivých členských zemích a institucí Evropské unie. Druhým důvodem je také vstup České republiky do Schengenského prostoru k předpokládanému prvnímu lednu 2008. Oba dva tyto důvody vedou nás i další dotčené resorty ke změně dosavadního vnímání ochrany českého území a českých státních hranic, neboť Česká republika se stane součástí Schengenského prostoru, kde nebude moci mít ten efektivní filtr na svých hranicích a bude muset změnit, řeknu to otevřeně, strategii jak přistupovat k problému migrace a jak zabránit tomu, aby nežádané migrační vlivy s sebou přinášely větší sociální, politické, ekonomické problémy do České republiky. Z tohoto důvodu vzniká Analytické centrum. Česká republika je po Německu druhou zemí Evropské unie, která takovýmto způsobem komplexně pojímá problematiku migrace a ochranu před migračními vlnami. Způsob tohoto nového pojetí při boji proti nežádoucí migraci spočívá v těsnějším zapojení jednotlivých dotčených resortů, kterých se dotýká tato problematika. Analytické centrum bude složeno ze zástupců ministerstva vnitra, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva dopravy a také, říkám to otevřeně, zpravodajských služeb. Myslíme si, že právě tímto rozvrstvením a v této šíři vznikne lepší způsob a lepší předpoklad jak ochránit české občany před nežádoucími migračními vlivy. Jak říkám, Česká republika je druhou členskou zemí Evropské unie, která takovýmto způsobem nově, moderně, komplexně se rozhodla bojovat proti tak vážnému problému jako je problém neřízené migrace.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji. Dámy a pánové, nyní je prostor pro Vaše dotazy. Kamil Houska, televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova : Dobrý den, pane premiére, já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste se dneska bavili o tom včerejšku, jestli jste třeba, v uvozovkách, neoslavovali to, že jste uspěli ve Sněmovně s reformou a také se nemůžu nezeptat na to, jestli byste zareagoval na to, co říká pan Klas, že vy a vedení ODS mělo dělat nějaký nátlak připomínající padesátá léta, a že snad dostávali ti rebelové výhružné esemesky. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Já jsem pouze na úvod vlády konstatoval potěšující fakt, že nejsme vládou v demisi, ale že nás to teprve čeká. Nechci o tom žertovat. Samozřejmě jsme neměli čas se tím zabývat, všichni jsme toho byli natolik přímými aktéry, že nemám pocit, že snad někdo významně oslavoval, protože jsme věděli, že dneska ráno musíme zasedat na vládě. Já nevím, jestli je co oslavovat, protože ten způsob schvalování a některé problémy v koalici na nějakou velkou oslavu nejsou. To neznamená, že bych nepokládal ten materiál za průlomový a za materiál, který významně posunuje veřejné rozpočty k lepším číslům a tuto vládu k tomu, aby mohla realizovat svůj program. Já se vyjadřovat ke Klasovi moc nechci, není to mým stylem, každý kdo mě zná, tak ví, že určitě jsem nikoho nevydíral, byl jsem ten, který permanentně po celou dobu hledal spíše nějaký most pro dohodu. Vy, kteří o tom píšete, asi je správně, že dáváte prostor všem hlasům, ale i vy jste v průběhu minulých hodin, dnů, týdnů a měsíců museli přesně vědět, kdo koho vydírá a myslím si, že to ví i česká veřejnost.

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu : Já bych k tomu snad jen dodal to, protože jsem na těch klíčových jednáních v minulých dnech byl, tedy na tom pátečním jednání expertní skupiny ODS a v pondělí na Výkonné radě, že ani jednoho ani druhého jednání se pan Klas osobně nezúčastnil. Účastnili se ho členové platformy : pan Šchwippel, pan Raninec, pan Tlustý, ale pan Klas ne. Takže co se týče těchto jednání z nichž to páteční bylo opravdu dlouhé, to trvalo třeba půl hodiny, tak těžko může vyjadřovat nějakou osobní zkušenost.

Ivan Langer, ministr vnitra : Ještě praktická poznámka, neboť jsem člen vedení ODS. Já si myslím, že dříve, než někdo něco takového řekne a dřív než někdo něco takového pustí do éteru, tak by si měl současně položit otázku : „Kdo konkrétně, koho konkrétně, jak konkrétně měl vydírat?“ A myslím si, že když si zodpovíte tyto tři otázky, respektive položíte tyto tři otázky toku, kdo tvrdí že se tak stalo, tak zjistíte jak vážný problém to ve skutečnosti je.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Nicméně úplně na závěr k tomu a myslím, že se to sluší říct, že já pokládám tu závěrečnou dohodu za korektní. Vynucovaná nebyla, byla to dohoda, která padla definitivně na Výkonné radě. Výkonná rada jí přijala naprosto jednomyslně. Nemám pocit, že by členové výkonné rady, kteří jsou složeni ze zástupců regionů, jsou složeni z velmi různorodého spektra členské základy, že by měli pocit, že je to právě vedení a Topolánek, kdo někoho vydírá, protože musím říct, a tak trochu ješitně, že jsem přispěl k té dohodě právě tím, že jsem nevydíral, že jsem nebyl razantní, že jsem postupoval velmi umírněně.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : Prosím, další dotaz.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Další dotaz? Česká televize.

Hana Mášová, Česká televize : Já bych se vrátila k tomu dnešnímu jednání, k tomu zákoníku práce. Myslíte, že i přes to odložení dneska, nebo to přerušení, může začít ten zákoník začít platit v té první polovině roku 2008?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : My jsme samozřejmě takto trošičku, neříkám, nemile překvapeni, ale je to samozřejmě v kompetenci Ústavního soudu, že slibovaný termín vyřízení stížnosti bude někdy v termínu září tohoto roku. To že se to rozhodnutí posunulo, tak nás vede k urychlenému předložení, protože to máme za vydiskutované i mezi sociálními partnery, tak se domníváme, že bychom mohli prosadit ve spolupráci i s opozicí zkrácené lhůty. Ta novela nepřináší žádné průlomové věcné řešení, ta řeší ty problémy, kterých ten zákoník práce schválený v loňském roce má plno. Jsou vydiskutované a nemám pocit, že by zabraňovalo tomu, jako té novele a jejímu přijetí cokoliv právě proto, bychom stihli ten termín. Ten odsun o týden v tomto smyslu je marginální a opravdu je veden spíš snahou abychom naplnili to, na co se ptáte. To znamená, abychom případným vložením řešení právě situace ve zdravotnictví, to přijetí nezkomplikovali. Takže bez dohody zdravotních odborů, ČMKOS, případně partnerů ve Sněmovně, my tam vkládat tu část a tu pasáž, která je sice důležitá, nebudeme.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR : A říkám to zcela otevřeně.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR : Pardon. Další dotaz? Tak děkujeme. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty