Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 11. 2009 16:04

Tisková konference po zasedání vlády, 9. listopadu 2009

Tisková konference po zasedání vlády, 9. listopadu 2009

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády. Dovolte mi, abych zde přivítala místopředsedu vlády a ministra obrany pana Martina Bartáka a ministryni spravedlnosti paní Danielu Kovářovou. Děkuji.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Dobrý den, my vás oba vítáme po dnešním jednání vlády a rádi bychom vás seznámili s tou druhou polovinou, protože vás asi zklameme, tiskové prohlášení, jak již víte, bylo dáno k té první části, kde se vláda zabývala na svém zasedání jednáním o eurokomisaři. V té další části jsme jednali o několika senátních návrzích o které bych poté poprosil o jejich shrnutí paní ministryni. Co ještě stojí za zmínku je materiál, kterým vláda významně podpořila a vzala na vědomí přehled akcí a projektů připravovaných k připomenutí 20. výročí 17. listopadu 1989. Těch akcí a projektů je celá řada. Nespadají jenom pod kuratelu vlády, vláda některé podporuje, spolupořádá, některé pořádají členové vlády, ministři, ale i akce pořádané různými organizacemi. Vláda velmi vnímá toto výročí jako zásadní výročí v historii ČR a plně jej podporuje. Ten materiál byl podroben obšírné diskusi, což svědčí o jeho významu a důležitosti. Myslím si, že ty ostatní body byly vesměs nekonfliktní a jsme připraveni na případné dotazy týkající se těchto bodů vám odpovědět a já bych poté ještě asi až dám prostor paní ministryni a vám, rád bych vás seznámil s tím, co jsem sdělil panu premiérovi a to je detailní informace o tom, co se vyskytlo v dnešních médiích, především Mladé frontě a to je tedy případ extremismu u dvou příslušníků Armády ČR, které já považuji za extrémně závažné a jsme připraven ho i ihned řešit a okamžitě se řeší. Seznámím vás i s tím, co jsme učinili v tom minulém případě, kde média vyjádřila pochybnost, zda-li se některé ty procesy dotáhnou do konce, já vám chci říci, že se už dotáhli do konce. Ale nejdříve bych poprosil paní ministryni o ty senátní návrhy, protože byly na řádné agendě vlády. Děkuji.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Děkuji panu vicepremiérovi za slovo. My jsme projednávali tři senátní návrhy, z nichž první byl senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o vysokých školách. Cílem tohoto návrhu je odstranění nedostatků ke kterým došlo při přijetí zákona 110/2009, tedy tímto návrhem by mělo dojít k zesouladění se zákonem o výzkumu a vývoji a tento návrh odstraňuje duplicitní úpravu ve vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu. Vzhledem k pozitivním vyjádřením ze všech dotčených subjektů vláda vyslovila ve svém stanovisku souhlas s přijetím tohoto návrhu zákona. Měla pouze legislativně-technické připomínky a tyto tvoří součást usnesení. Druhým senátním návrhem byl návrh zákona,. Kterým se mění zákon 108/2009 o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu. K tomu senátnímu návrhu připojila vláda nesouhlasné stanovisko. Vzhledem k tomu, že by znerovnoprávnila skupinu dotčených subjektů tak, že by vlastně ten příplatek příslušel po smrti účastníků důchodového zabezpečení občanům, kteří nejsou státními příslušníky. To byl první důvod. Druhým důvodem byl ten, že senátní návrh zvyšoval mandatorním výdaje, což v současné situaci není v souladu s celou koncepcí činností vlády. K tomuto senátnímu návrhu vláda vyslovila nesouhlas. Třetím senátním návrhem byl návrh, kterým se měl měnit zákon číslo 42/1992 o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu. Tímto návrhem zákona mělo dojít k posunu promlčecí lhůty k uplatnění pro vypořádání majetkových podílů v družstvech o dalších 5 let. K tomuto senátnímu návrhu vláda připojila neutrální stanovisko, byť s domnívám, že prodlužovat promlčecí lhůtu těsně před uplynutím zákonné promlčecí lhůty není úplně v souladu s naším právem. Navíc to zavádí další skupinu oprávněných osob a vláda se domnívá, že by bylo mnohem praktičtější, kdyby neuspokojené povinné osoby se obrátili se svým požadavkem na soud a nebo uzavřeli s povinnými osobami dohodou, například o uznávacím prohlášení, čímž by došlo k posunu či prodloužení promlčecí doby. S ohledem na citlivost této otázky a na její důležitost v polistopadovém vývoji se ovšem vláda rozhodla připojit či vydat k tomuto senátnímu návrhu neutrální stanovisko. Děkuji.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, nyní je prostor pro vaše dotazy. Pardon.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Já bych doplnil tu informaci, protože se jedná o jistou formu prohlášení, chtěl bych vám říci, že co se týče té minulé kauzy ohledně výcviku extremistů jedním příslušníkem Armády ČR, tak dnešním dnem jsme rozhodl o odejmutí hodnosti a tím pádem zániku jeho služebního poměru. Ten člověk odejde z Armády bez jakéhokoliv nároku na výluhy či jiné výhody. U těch dvou dalších jsem rozhodl s okamžitou platností o postavení mimo službu, respektive dočasného zproštění výkonu služby, u těch samotných dvou příslušníků brigády rychlého nasazení a tak i jejich velitele. Dále ten případ bude velmi rychle prošetřen a budou přijmuta zcela zásadní opatření. V případě, že se prokáže, a to jsem nechal okamžitě prošetřit, že tam je pochybení i dalších vyšších velitelských struktur. Dopadnou ty konsekvence i na tyto velitelské struktury. Nebudeme zde brát ohled na nic a nebudeme tento jev v žádném případě tolerovat. Co mne mrzí je, že konání těchto několika málo jedinců vrhá špatné světlo a stín na působení celého kontingentu Armády ČR, protože jinak zrovna tento kontingent odvedl v Lógaru skvělou práci, to je doložitelné z mnoha projektů a já si myslím, že tady je potřeba skutečně velmi důkladně třeba prověřit, jestli neselhaly kontrolní mechanismy, protože to velení je skutečně zodpovědné za to, co se v misi děje a je plně zodpovědné, je to plná zodpovědnost velení Armády ČR. Já předpokládám, že ty výstupy z toho budou rychlé, opatření přijatá budou okamžitá, já vás o tom budu dále informovat. Děkuji.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Takže dotazy, Česká televize.

ČT: Dobrý den, já bych se přeci jen chtěl vrátit k tomu eurokomisaři, jestli na vládě jste dospěli alespoň k hlasování či jestli to přerušení nastalo ještě před hlasováním, případně, jak to hlasování dopadlo?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Já si pane redaktore nesmírně vážím médií a zvláště korektních médií, ale v tomto případě použiji „no comment“, protože my jsme vydali tiskové prohlášení na které tímto odkazuji a chtěl bych vás požádat, abyste respektovali tuto moji žádost, protože vám na další otázky ohledně jednání o eurokomisaři budu muset odpovídat stále stejným způsobem. Děkuji za pochopení.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Televize Nova.

Televize Nova: Já se k tomu musím vrátit, omlouvám se, ale já bych od vás potřeboval slyšet alespoň to tiskové prohlášení, protože pro nás nebo pro rozhlasáky je písemná forma tou nejméně vhodnou, jestli vás mohu poprosit? A řeknete nám co se píše v tom vašem prohlášení a co se bude dít dál? Děkuji.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Já jsem předpokládal, že zvláště televize Nova ho bude mít okamžitě, omlouvám se, nemám ho nyní před sebou, nechám dopravit a přečtu vám ho znovu, ale nebudu ho komentovat. Nezlobte se.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz Česká televize.

ČT: Pane vicepremiére, musím se zeptat, vy jste říkal, že jste postavil mimo funkci ty dva muže, kteří měli na přilbách ty symboly SS divizí a jejich velitele. Znamená to, že se to týká i pplk. Procházky, velitele 3. kontingentu PRT v Lógaru?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Ano, týká se to i velitele kontingentu v Lógaru.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz.

ČT: Mohu jen doplnit? Když se prokáže, a je asi evidentní, že ano, že opravdu ty symboly nosily, co bude dál? Nač čekáte? Jak se to bude dál vyvíjet? A ještě jedna otázka, teď, když jste tomu dal prvotní informaci, mohou promluvit i ostatní, můžeme se obracet i na 4. brigádu rychlého nasazení, potažmo na generální štáb? Protože do teď jsme byli odkazováni na vás.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Začnu od zadu. Ta zodpovědnost je nejenom odborná, profesní, ale i politická, tudíž jí nese ministerstvo obrany a ministr obrany. Až do vyřešení této události budeme dávat uniformní vyjádření médiím. Já se nebráním tomu, ať se při svobodě, kterou máme, každý vyjadřuje za sebe, ale bude-li to vyjádření ministerstva obrany do kterého Armády ČR patří, tak to budou jednolitá vyjádření. A co se týká toho dotazu, co bude dál, my skutečně v krátké době tu věc prošetříme, protože jak jsem již zmínil, tam se nejedná jen o to co se stalo, o tom nikdo nepochybuje. Já mluvím o těch kontrolních mechanismech. Jakto, že jsme o tom nevěděli? Skutečně tam došlo k zakrývání nějakých důkazů nebo ne? Na to potřebujeme jeden dva dny. Pak ta opatření přijmeme dál. Já nebude předjímat a nechce se mi použít to okřídlené padni komu padni či presumpce viny, na to my si hrát nebudeme. Pečlivé prošetření v řádu několika dnů a okamžité přijet těch opatření je dostatečnou reakcí. Další věc je prevence toho. Bohužel je pochopitelné, že některé tyto živly se uchylují k tomu, by působily právě v ozbrojených službách, my máme mechanismy nastaveny dobře a díky tomu, že již je v platnosti novela zákona číslo 221 o vojácích z povolání, tak nám to právě umožňuje, abychom tyto rozhodující kroky, odnětí hodnosti, zbavení služebního poměru, mohli provádět ihned. Bez té novely by to bylo mnohem složitější. Já bych chtěl říci, že je to výskyt těchto tří případů za nového vedení ministerstva, jediný, já doufám, že snad i poslední. Moc bych si to přál, ale pokud se ukáže, že by tento jev měl tendenci a ve společnosti tak tomu bohužel je, dále růst i v ozbrojených silách, tak ta opatření i vstupná mechanismy budou nastaveny ještě přísněji a ta opatření znovu přijmeme ihned. Není to ani otázka týdnů, ale dnů.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz, ČTK.

ČTK: Vy jste měli projednat návrh na 300 milionů pro hasiče a policisty, chtěl jsem se zeptat, jak to dopadlo tento bod?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Máte na mysli rozpočtové opatření, které bylo schváleno. Bez rozpravy.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz, Právo.

Právo: Pane ministře, radila se vláda o zakázce na sanaci ekologických škod, jak vás vyzvala sněmovna minulý týden?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Dnes tato debata neproběhla vzhledem k té agendě, která byla na programu dopoledne a odpoledne byly projednány řádné body, tudíž toto dnes projednáno nebylo.

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz, Mladá fronta.

MfD: Pane ministře vy jste tu zmínil, že bez jakékoliv náhrady a výsluhy opouští Armádu ještě jiný voják. Týká se to toho vojáka, který se podíle na výcviku v té neonacistické skupině White Justice?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany:Ano, to je přesně ten voják.

MfD: A ještě jsem se chtěl zeptat, když jste dnes řešili eurokomisaře odkladem, důvod pro odklad toho hlasování byl pouze cesta pana premiéra či jste se nedokázali dohodnout?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Jak jsem předeslal na druhou část otázky odpovídám „no comment“. A přečtu vám na oplátku to tiskové prohlášení, které říká: „Vláda ČR se dnes na uzavřeném zasedání zabývala nominací na českého eurokomisaře. Po obšírné diskusi jednání přerušila s tím, že rozhodne zítra na mimořádné schůzi v 10 hodin.“

Martina Přikrylová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Další dotaz. Žádný nevidím, aha, prosím.

Reuters: Jenom krátká k těm oslavám 17. listopadu. Bude to vláda nějak zveřejňovat, jaké akce se budou konat a čeho se třeba zúčastní?

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Ano, určitě na webových stránkách vlády bude tento materiál zveřejněn, ale protože to není politická akce, ani deklarace, je to oslava, úcta k výročí, které odstartovalo novou éru, tak politici vystupují jako normální občané a je to na nich, kam kdo přijde.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já bych doplnila pana vicepremiéra, že ten materiál neobsahuje všechny akce, které budou 17. listopadu probíhat. Těch bude jistě veliká spousta, takže ten materiál obsahuje jen ty nejdůležitější, které podporuje vláda, ale tam úplný výčet akcí, které 17. listopadu, ten tam nebude.

Martin Barták, místopředseda vlády a ministr obrany: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 9. listopadu 2009