Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

8. 6. 2009 17:09

Tisková konference po zasedání vlády, 8. června 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré předpoledne, dámy a pánové, zahajuji tiskovou konferenci předsedy vlády Jana Fischera, vicepremiéra a ministra obrany Martina Bartáka a ministra financí Eduarda Janoty v průběhu zasedání vlády. Prosím o úvodní slovo pana premiéra.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové, vítejte ještě hezké dopoledne. My jsme za dvěma body programu vlády, nicméně za těmi body, které považujeme v dnešním programu za nejdůležitější. Jsou to jednak zahraniční mise, čili materiál, který společně předkládali pánové vicepremiéři ministři obrany a zahraničních věcí. Klíčové slovo byla redukce a koncentrace. Podrobnosti vám řekne pan vicepremiér Barták. Já si velice cením toho, že tentokrát ten materiál byl připraven tak, že je to vyřešeno finanční krytí, má vyjednanou politickou podporu, čili vše, meziresortně je dobře projednán, čili si myslím, že veškeré kontexty vnitropolitické, zahraničněpolitické byly prošetřeny a mimojité přijetí toho materiálu na úrovni vlády je dobrým vstupem do mé dnešní schůzky s generálním tajemníkem NATO, který absolvuji v podvečerních hodinách v Bruselu. To je k prvnímu materiálu. K tomu druhému, dnes jsme měli třetí pokus v projednávání státního rozpočtu, výdajových rámců rozpočtu na příští rok a dva roky poté. Myslím si, že dnes můžeme pustit ten bílý kouř, shodli jsme se na usnesení vlády jak bylo přijato s některými dílčími modifikacemi o kterých vás bude pan ministr financí informovat. Shodli jsme se na tom, že vláda přijala usnesení, které drží to, co si vláda předsevzala v Programovém prohlášení, takovou zdrženlivost, že nepřekročíme 170 miliard deficitu a deficit se bude pohybovat okolo 5 % na HDP. Čímž zůstáváme v souladu s deklarací Programového prohlášení. Chce to velkou sebekázeň, znamená to v jednotlivých kapitolách opravdu jít na dřeň, zejména s notoricky známém a vysokém podílu mandatorních výdajů na výdajích státního rozpočtu. Čili vláda neakceptovala návrh ministra dopravy na masivní posílení výdajů na straně jeho resortu, konkrétně SFDI. K tomu jsme ještě přijali specifické části usnesení právě k tomuto problému o němž uslyšíte z úst pana ministra. To je z mé strany vše, návrh výdajových rámců přijat. Jsme připraveni tedy na něm pracovat dál. Limity jsou rozepsány. Resorty mají jasnou vůli, jak se v nich budou pohybovat, to je už na nich. Podotýkám, vše budeme ještě jednou posuzovat ve světle čísel, které vyjdou z makroekonomické predikce na konci července. To je fakt, na který usnesení vlády pamatuje a potom bychom se k tomu vrátili. Na číslech z dubnové predikce jsou postaveny výdajové rámce a výdajové limity jednotlivých kapitol. To je z mé strany k rozpočtu a dnešnímu projednání vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tolik premiér Jan Fischer, nyní poprosím pana ministra obrany Martina Bartáka.

Martin Barták, vicepremiér a ministr obrany: Děkuji. Vláda dnes schválila návrh působení sil a prostředků ministerstva obrany v zahraničních operacích na rok 2010. Schválila mise pro příští rok. Já bych chtěl říci, že my jsme se snažili zohlednit především požadavky, které vyplývají z našeho zapojení v mezinárodních strukturách, především NATO, EU, OSN. Snažili jsme se zohlednit naše vojensko-politické mezinárodní ambice, vycházet z bezpečnostní politiky ČR, která je řízena ministerstvem zahraničních věcí a dostát všem profesním a profesionálním závazkům, abychom neohrozili funkčnost a naše vojáky v misích a zároveň vyjít vstříc i sociální demokracii v tom, abychom naše jednotky měli více koncentrované, především v Afghánistánu, abychom redukovali do jisté míry jejich počet a abychom plnili více rekonstrukční úsilí než klasickou bojovou činnost. Tady hovořím opět o Afghánistánu. Zároveň jsme na mnoha jednáních seznámili s tímto návrhem od jeho původní verze až do této finální naše partnery, nejen sociální demokracie, ale i předsedu lidovců Cyrila Svobodu, i Stranu zelených a pochopitelně vrchního velitele ozbrojených sil pana prezidenta. Všude s návrh setkal s podporou s tím, že po opakovaných jednáních se sociální demokracii jsme přistoupili k některým změnám, redukovali jsme počet našich vojáků v Afghánistánu, kde ten původní návrh přesahoval v našich materiálech číslo 600. Nyní ty počty, jak je schválila vláda, jsou následující. Prioritou je západní Balkán, tudíž v Kosovu ponecháváme největší počet vojáků, je to 550 pro příští rok. Druhý největší kontingent bude působit v Afghánistánu, bude to 535 vojáků a to v provinciích Kábul, Lógar a Bakhtia, tudíž v oblasti, která od sebe není vzdálena více než 200 km. Dále po jednání s ministerstvem zahraničí a s akcentem i na naše evropské předsednictví jsme respektovali požadavek na zvýšenou angažovanost v misích EU a otevřeli jsme nově misi v Bosně v misi ALTEA, tam budeme vysílat dvě osoby. Dále v misi OSN v Čadu a Středoafrické republice v misi Minurcat, která se transformovala z mise EU, tam budeme vysílat do velitelství v Británii 5 osob, pardon, přímo v Africe a Paříži. V Anglii budou na velitelství naši důstojní pro operaci Atlanta, která je operací EU proti pirátům u Somálska, budou to tři osoby na Sinajský poloostrov do mezinárodních sil, které tam provádějí kontrolní činnost. Klasicky schválené prostředky pro NATO, síly rychlé reakce a síly Spojených národů. Závěrem bych chtěl říci, že se domnívám, že ta jednání byla velmi intenzivní a dlouhodobá. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným na těchto jednáních a pevně doufám, že to bude zohledněno i v hlasování ve Sněmovně, kterému bychom rádi přistoupili. Každopádně v měsíci červnu. Finanční prostředky na tyto operace v roce 2010 má resort ministerstva obrany zajištěné. Chci také říci, že naši vojáci v misích v současné době i v tom co plánujeme. Jsou dostatečně vybaveni a zabezpečeni. Přeci jen si neodpustím reakci na jeden článek, který dne hovoří o materiálním vybavení. Já jsme v Afghánistánu byl minulý týden, nevím, jestli pan redaktor tam kdy byl, já jsem tu techniku viděl na místě, tudíž část té techniky, která je označována za nutnou a která dlouho trvala, ta tam zčásti je a ta druhá část, protože to technicky nebylo možné, tam bude v dohledné době do konce června. Má to své odůvodnění. Chci znova říci, že naši vojáci jsou v misích dobře zabezpečeni a kvalitně vybaveni. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru obrany a nyní prosím o slovo ministra financí Eduarda Janotu.

Eduard Janota, ministr financí: Děkuji. Od minulého jednání jsem absolvoval ještě několik jednání s ministry práce a sociálních věcí a opakovaně s ministryní školství a ministrem dopravy, zdravotnictví a také s panem ministrem pro místní rozvoj a vnitra. Kdybych to shrnul, tak oproti poslednímu jednání zhoršujeme deficit o 1 miliardu na 166 miliard a to v souvislosti s posílením prostředků pro regionální školství. Mělo to určitou vazbu na ta neobsazená místa v tom směru, že musím konstatovat určitou nepřehlednost vůbec ve financování této sféry a s tím pak souvisejí úkoly pro paní ministryni školství, aby transparentně vyjasnila, jak toky peněz tak počty pracovníků v této sféře. Jedna miliarda na vrub deficitu, jedna na vrub úspor v kapitole Všeobecná pokladní správa. Pochopitelně za této situace s nemění ten náš limit podílu veřejných výdajů k HDP, jak vzpomínal pan premiér ve výši 5 %. Další jednání probíhala s ministrem dopravy, ten rozpor tu byl z poslední vlády největší. My jsem nedošli ke konsenzu při osobním jednání. Nakonec se mi podařilo zapracovat do usnesení vlády určité úkoly pro minstra dopravy s tím, že o situaci ve financování resortu dopravy budeme jednat a finální rozhodnutí mohou padnout, protože harmonogram to i říká v průběhu měsíce září. Nicméně podmínkou jednání o zefektivnění a financování SFDI jsou úkoly, které byly uloženy dnešním usnesením ministru dopravy. Já je budu částečně citovat, částečně konkrétně formulovat. Zajistit snížení provozních výdajů u SFDI o 100 milionů korun od roku 2010. Přehodnotit dálniční normy za cílem sblížení technických parametrů dálnic a rychlostních silnic, omezit na nejnutnější míru budování tunelů a mimoúrovňových křižovatek včetně omezení realizace staveb nesouvisejících přímo s budováním dopravní infrastruktury. Nezahajovat a přehodnotit rozsah přípravy a zahajování nových dopravních staveb ve vztahu k disponizibilním zdrojům SFDI. Změnit systém motivace projekčních kanceláří vedoucí k optimalizaci nákladů na realizaci staveb. Odměna projektové kanceláře nesmí být vázána na výši projektované ceny, Jsou to opatření, která by měla zlevnit výstavbu dálnic, která se vymyká standardním cenám, které jsou na financování v okolních zemích. Argumenty jsou často, že ty projekty takto chtějí, my chceme zreálnit projekty, aby odpovídaly našim možnostem, je tu apel na municipality a na regionální orgány, které dávají povolení k realizaci staveb, abychom si nevymýšleli zbytečné náklady, které prodražují tyto stavby. Další část jednání byla směřována k diskusi okolo situace v resortu ministerstva vnitra a tam jsme rovněž dospěli k určité dohodě po jednáních a před jednáními, která ještě budou a vláda v tom smyslu doplnila usnesení z dnešního jednání o bod ve kterém ukládá ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí zajistit, aby snížení výdajů v kapitole ministerstva vnitra vyjma toho snížení z počtů neobsazených míst, aby s pokud možno nedotklo bezpečnostních sborů. Tady je určitý prostor pro jednání a hledání reserv případně v jiných oblastech. Za velmi efektivní považuji i dohodu s panem ministrem Vondruškou, která se týkala financování SFDI, kde jsme jednoznačně změnili model financování bytové výstavby, respektive podpor oprav a modernizace bytových domů v tom smyslu, že finanční roky tak jak byly nasměrovány přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku změníme a to legislativním návrhem, který v podstatě bude garantovat Českomoravské záruční bance profinancovní těchto konkrétních závazků, tedy pouze oprav a modernizace bytových domů na příslušný rok ve výdajích státního rozpočtu. Pro vaši informaci, státní rozpočet neodpovídá souhrnně za jakékoliv závazky Českomoravské záruční a rozvojové banky. Pouze v tomto bodě prostě bude tento závazek platit a rozpočet bude pokrývat ty konkrétní dopady. Tam jde o čtyřleté smlouvy a bývalo zvykem, nedobrým, že státní rozpočet již v prvním roce uzavření smlouvy pokrýval celý čtyřletý cyklus. Došlo k čerpání prostředků rozpočtu, zadlužení a k teoretickému ukládání zdrojů na účty Českomoravské záruční banky, toto chceme změnit a na to jsme už upozorňovali při projednávání rozpočtu v minulých letech. Jinak musím říci, že debata byla velmi konstruktivní. Já jsme ministrům vysvětlil náš nezměněný přístup a postoj ke krácení tzv. neobsazených míst, neboli mrtvých duší. Já jsme jim vysvětlil vazbu usnesení vlád, která se toho týkala, tedy 3% snižování pro léta 2008, 2009 a 2010 s tím, že tato tři procenta pokud naplní usnesení, tak jim ty prostředky zůstávají, ty nekrátíme, nicméně, z těchto propočtů vzniklé systemizované stavy tolerujeme pouze s jednoprocentním počtem neobsazených míst. Tento postup je pro všechny stejný, spravedlivý a hlavně je z finančního hlediska velmi nutný. Tolik k tomu. Pro mne tu zbývá jediný závěr a to je ten, že my budeme mít nové makroekonomické údaje někdy ke konci července, počátkem srpna. Budeme je podrobně analyzovat a to jak na straně příjmové i výdajové a v tomto kontextu budou probíhat má další jednání s jednotlivými ministry v průběhu srpna s tím, že v první dekádě září předložíme materiál kompletní o návrhu státního rozpočtu a výdajových rámcích na léta 2011 a 2012. Návrh rozpočtu na rok 2010 a výdajové rámce na roky 2011 a 2012 na jednání vlády. Pochopitelně materiál bude doplněn i o prostředky, které budeme čerpat z evropských fondů, ale tento postup je standardní a budeme takto předkládat materiál do vlády. Termín pro vládu je 30. září předložit materiál do Poslanecké sněmovny. Tolik k problematice rozpočtu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi, nyní poprosím vaše otázky. ČTK.

ČTK: Já mám na pana ministra obrany, jestli může říci tu částku, kolik ty mise budou příští rok stát? Děkuji.

Martin Barták, vicepremiér a ministr obrany: Mise nás budou stát do tří miliard příští rok.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Další dotaz.

Česká televize: Jestli můžete říci, kolik toho bude vyčleněno na Afghánistán? Druhá věc, jakou technologií chcete dostat ty mise do sněmovny? To bude muset být mimořádná schůze?

Martin Barták, vicepremiér a ministr obrany: Na té technologie se ještě domluvíme, je to věcí dohody. Ten návrh putuje do sněmovny ihned a to rozdělení nebudu z pochopitelných důvodů říkat. Protože ono záleží i na aktuálním nasazení, to také dobře víte. My dáváme do mandátu nejvyšší počty, které musí být plně nasazeny, čili to co počítáme jsou mandatorním výdaje. Naše obligace na ty platy a ostatní financování se do toho určitě nepočítají investice, protože některé jsou využitelné jak na našem území, tak i v misích.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jinak ještě pro doplnění, dopis předsedovi sněmovny v té věci ihned po schválení toho bodu jsem neprodleně podepsal a odešel do sněmovny. Ted je to o tom domluvit termín.

Deník: Já mám dotaz na pana ministra Janotu. To znamená, že ten současný návrh nepočítá s nějakým okleštěním mandatorních výdajů? Mluvilo se o teoretické možnosti zmrazování důchodů. Stále platí 2,8 %?

Eduard Janota, ministr financí: Hlavně platí to, že tato vláda musí respektovat platnou legislativu, platné zákony. Tato vláda může pouze učinit určitý návrh, jak změnit legislativu v této oblasti, nikoliv nemůže zapracovat změny, které by teoreticky mohly vyplývat z této změněné legislativy do rozpočtu. My respektujeme legislativu. Platí, že valorizujeme důchody, nesnižují se, v průměru se budou zvyšovat zhruba o 280-300 korun, byť ta valorizace je z tohoto pohledu minimální a my plně respektujeme veškeré absolutní částky stanovené sociální legislativou pro různé formy podpor. V tomto směru čísla jsou plně v souladu se stanovenou legislativou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Mimochodem, k těm mandatorním výdajům ještě doplním, že vláda je připravena na expertní analytické úrovni takové návrhy, které by perspektivně směřovaly k redukci či restrukturalizaci mandatorních výdajů takové návrhy připravit, ale ne ve fazóně legislativních předloh ale spíše analytických koncepčních materiálů, které mohou být vodítkem pro činnost dalších, politicky komponovaných vlád.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

ČTK: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli se vláda zabývala analýzou možného zapojení soukromé sféry do skladování nouzových zásob ropy a jestli jí schválila.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Nezabývala.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Musím vás upozornit, že jsme na tiskové konferenci v průběhu zasedání vlády. Zbývající informace o tom, co vláda projednala a s jakým výsledkem, tady bych vás odkázal na webové stránky www.vlada.cz.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ten důvod, proč jsme s tou tiskovkou, proč jí organizujeme teď, máme za sebou dva nejdůležitější body a možná také důležitou informací, měli jsme ji i proto, že pan ministr financí vlastně za pár minut odlétá do Bruselu na zasedání ECOFINu, což je rozhodující věc pro zformování agendy červnové Rady. Tak i proto toto aranžmá.

Eduard Janota, ministr financí: Myslím, že ta jednání budou dalek složitější než státní rozpočet na rok 2010.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je co říct.

Mladá fronta Dnes: Dva dotazy na ministra financí. Jeden k mrtvým duším, znamená to, že pokud nestihli v těch letech 2008-2010 odškrtat ta povinná tři procenta, tak jim je načtete a odečtete najednou? Říkal jste, že nad ta tři procenta jim necháte.

Eduard Janota, ministr financí: Budeme to analyzovat, pokud někdo nedodržel úmyslně či svévolně toto usnesení, tak se k tomu vrátím a ty údaje zpřesníme. Ale to bych nechtěl předbíhat. Protože je to principiálně z pohledu spravedlnosti a férovosti. Nevím, kdo to dodržel či nedodržel, nicméně, budeme se tím zabývat.

Mladá fronta Dnes: Druhou otázku, jestli zveřejníte, kolik jste škrtli kterým ministerstvům?

Eduard Janota, ministr financí: Myslím, že to se zítra dozvíte z prezentace materiálu, předpokládám že materiál bude na webu Úřadu vlády či ministerstva, takže tady není rozumné,abych tu hledal tabulky a četl to.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K dispozici to bude.

Eduard Janota, ministr financí: Je to součástí usnesení vlády, jako příloha.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize.

Česká televize: Dotaz na ministra Janotu. Zeptám se na rozpočet SFDI. Pokud jste nenavýšili, jaký dopad to může mít na rozestavěné stavby? Máte představu? Dostanou některé z nich prioritu?

Eduard Janota, ministr financí: Podívejte se. Ministr dopravy dostal jasné zadání z úrovně vlády, že není možné další zahajování nových staveb, že není možné zahajovat stavby, které jsou vysoutěžené, protože nemá zdroje. Velice ožehavá otázka, D47, ta je finacovatelná a je možné spustit provoz na této dálnici do konce roku 2010, protože tam využíváme zdrojů dluhopisového programu, který vláda schválila v roce 2002 ve výši 47 miliard a kde jsou volné zdroje v řádu 20 miliard, které potupně v letošním a příštím roce budou plně a účelově využity na výstavbu D47, v tomto smyslu tuto informaci pan ministr potvrdil s tím, že argumentoval,ž e část nákladů nabíhá i v momentě spuštění dálnice, ale to už je technická otázka, která bude řešena standardně financování fondu. Primárně D47 není primární problém, jak bylo včera neoprávněně poukazováno ve sněmovně při jednání o důvěře.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz.

Reuters: Já bych měla dotaz na pana premiéra k Evropským volbám. Jestli z toho výsledku těch voleb se podle vás dá nějak očekávat, že pan Barroso by se udržel ve své pozici? Případně, jestli je nějaká shoda na jeho nominaci na červnové Radě?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já nechci předbíhat, my ty výsledky teď analyzujeme a já samozřejmě chystám sérii jednání se svými evropskými protějšky buď osobně zítra začínám s paní kancléřkou Merkelovou, ta jednání budou pokračovat a na základě analýzy výsledků voleb dospějeme k nějakému závěru. Já bych se tedy zdržel výroku, pokud jde o nominaci příštího šéfa Evropské komise, zejména jako zástupce země, která zajišťuje v této době předsednictví.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za vaše dotazy, panu premiérovi a pánům ministrům za odpovědi a informace. Těším se s vámi opět nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 8. června 2009

Související zprávy