Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 12. 2009 16:20

Tisková konference po zasedání vlády, 7. prosince 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy pánové, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády ČR. Vítám zde také premiéra Jana Fischera, ministryni spravedlnosti a ministra financí. Prosím předsedu vlády o úvodní slovo.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Předmětem jednání vlády, které dnes následovalo po jednání vládního výboru pro EU. My jsme tam měli triptych vládních nařízení, podrobněji vás bude informovat paní ministryně, která se týk určitých nastavení parametrů, co od kdy je škodlivé, nakažlivé. Co je už špatné, nastavené těch dolních mezí při používání anabolik a podobně. Je to jakási reakce na nový trestní zákoník,. Jeho konkretizace. Co jsme přerušili po poměrně důkladné debatě, to je nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké množství než malé u omamných látek je obsahujících jedů a byla to debata, která vyžadovala ten materiál přerušit na 14 dní a vrátíme se k tomu na schůzi vlády 21. prosince. Pak následovala řada tří poslaneckých návrhů. Jeden poslanců Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky a Zdeňka Jičínského, které směřují do úpravy Ústavy, pokud jde o působnost kompetence NKÚ. V úvodu jsme vyslechli i pozici prezidenta NKÚ, kterého jsem aby nám pozici sdělil, přizval na jednání vlády. Vláda vyjádřila stanovisko neutrální s tím, že souhlasí s obecným, záměrem navrhovatelů, vítá ho, zlepšení úrovně kontroly hospodaření tím, že se rozšíří okruh majetku či organizací, které jej spravují a výjkem z toho rámce dnes už těsného, který umožňuje NKÚ provádět kontrolu hospodaření toliko se státním majetkem, ale nemáme nic proti rozšíření působnosti NKÚ na hospodaření s veřejnými prostředky a v tomto smyslu Ústavu ČR doplnit. Máme pochopení i pro snahu upravit elementární otázky organizace NKÚ, nicméně se domníváme, že ta extenze té úpravy přímo v Ústavě není šťastná. V Ústavě by ta změna měla být provedena velmi úsporně, a potom ty další úpravy vtisknout do zákonů specifických. To je postoj k NKÚ. Pak jsme měli na stole nikoliv poslanecký, ale senátní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Čili zákon 695/2004. Vláda zde rovněž vyjádřila neutrální stanovisko. Souhlasí s obecným záměrem stanovit reálné termíny pro předložení podkladů pro bezplatné přidělení povolenek. Termíny pro projednání žádosti vládou i pro proinvestování přidělených povolenek, nicméně v to stanovisku vyjádřila určité výhrady, pokud, tak v dotazech. Posledním návrhem byl návrh poslanců Petra Branného, Miloslavy Ostré, Bohuslava Sobotky, který se týká platů a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, je to příběh o zdanění náhrad, který dává do souladu ten nově přijatý zákon v této věci a zákon o rozpočtu, aby byl zcela jasné, že ty náhrady budou předmětem zdanění. Je to jakási náprava té diference, která vznikla mezi těmi zákony a s tím nemá vláda problém a přijetí takové novely podporuje. To jek těm parlamentním předlohám. Vláda schválila projekt MF, který doporučuje z programu Lidské zdroje a zaměstnanost financovat vzdělávaní zaměstnanců daňové správy. To bylo přijato bez problému. Ministr financí podal stručnou informaci o restrukturalizačním programu v ČSA, co by průběžnou zprávu. Vláda schválila statut technologické agentury ČR, schválila návrh způsobu financování volitelných programů Evropské kosmické agentury. Vláda se shodla na tom, že je třeba vytvořit meziresortní komisi pro tvorbu obecného modelu odměňování managementu a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 % včetně státních podniků a jiných státních institucí. Dohodli jsme se na kratším termínu než předkladatel vládě nabízel. Tento materiál bude zpracován tou komisí tak, aby ho vláda mohla projednat v polovině února příštího roku. Vláda rovněž schválila návrh na neúčelovou dotaci pro obce Brdska ve výši 22 milionů korun, což je vlastně sanace výdajů nebo kompenzace, které už bona fidei obce v té oblasti vynaložily. A považovali bychom za krajně bezcharakterní tyto peníze, které tímto způsobem byly vynaloženy, abychom je nekompenzovali. To je , dámy a pánové z dnešního jednání vlády ode mne v této fázi vše. Teď bych poprosil paní ministryni a potom pana ministra financí.

 

Daniela Kovářová, ministryni spravedlnosti: Děkuji, pane premiére, dobrý den, dámy a pánové. Z těch čtyř vládních nařízení, která vláda měla na programu, to první se týkalo realizace či zmocňovacího ustanovení nového trestního zákoníku. Šlo o to, že vláda dostala za úkol stanovit, jaké nakažlivé nemoci považuje za nakažlivé, ať už jde o lidské nemoci či zvířat, rostlin či škůdce užitkových rostlin. Toto vládní nařízení vláda schválila a jsou v něm takové lidské nemoci jako cholera, mor, salmonela, tuberkulóza či záškrt a pokud jde o nakažlivé nemoci zvířat, je to slintavka, kulhavka či vzteklina. Druhým vládním nařízením bylo nařízení, kterým se určují rostliny a houby, které jsou považované za rostliny a houby obsahující omamnou či psychotropní látku a jaké je množství větší než malé pro účely trestního zákona a jaké je množství větší než malé pro účely trestního zákona. I toto vládní nařízení vláda schválila. Pokud jde o houby, tak množství větší než malé bude pro příště od 1. ledna považován počet hub více než 40 kusů a u rostlin je to více než 5 kusů rostlinek. Třetím vládním nařízením bylo nařízení, které stanoví seznam látek s anabolickým či jiným hormonálním účinkem. A opět, jaké množství se považuje za množství větší než malé. Vláda i toto nařízení schválila a dospěla k závěru, že větším množstvím než malé je buď jeden blister či injekce či jiné už dále nedělitelné balení. To čtvrté vládní nařízení, to bylo přerušeno a budeme pokračovat za 14 dní. Bylo to nařízení, které mělo pro účely trestního zákoníku stanovit, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé, s tím, že velká debata probíhala zejména ve vztahu k těm čtyřem nejvíce debatovaným drogám, pervitin, heroin, morfin a kokain. Kde v tom návrhu je uvedeno množství více než dvou gramů, ale vláda dospěla k návrhu, že i této hranici bude ještě hovořit právě proto, že se nachází v přelomové situaci, kdy oproti současné praxi, kdy o hranici množství větší než malé rozhodují soudy, by měla rozhodnout vláda svým nařízením. O té správné a vybalancované hranici mezi tím, které množství je dovoleno držet pro vlastní potřebu a od jakého množství už jde o trestný čin, o tom budeme ještě debatovat na vládní úrovni, tak na expertní. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji paní ministryni a poprosím pana ministra Janotu.

 

Eduard Janota, ministr financí: Já, dámy a pánové, využiji této možnosti, aby svým způsobem vyvrátil určité nepravdivé a zkreslené a často až urážející informace o projektu, který se jmenuje Informační systém státních dluhopisů pro drobné investory. Protože některá média toto vyloženě zkreslila a porovnání s Open card v Praze mne velmi se mne dotklo. Chci říci fakta. Tento projekt nemusel být dělán podle zákona o veřejných zakázkách, protože se týká financování dluhů. Já jsem se přesvědčil pro jistotu a poslal jsme dopis na ÚOHS a bylo mi odpovězeno, že ministerstvo financí takto může postupovat. Jsme připraven, protože projekt ještě nezačal, bude-li k tomu politická vůle a snaha, tak jsem připraven vypsat výběrové řízení s tím, že projekt se o rok odloží. To je prostě fakt. Vím, že mnohým subjektům, nebudu je jmenovat, by toto bylo po chuti, protože cítí určitou konkurenci.

Za druhé, smlouva žádná není podepsaná. Zatřetí, ani finanční prostředky, byť byla určitá diskuse i na úrovni mých úředníků, nejsou v té výši, jak jsou v médiích, která zatím jsou publikována, nejsou konečným číslem Určitě tu částku snížím.. Začtvrté, informace o tom, že Burza cenných papírů nabídla, že bude dělat tyto procesy zdarma je nepravdivá. Žádnou nabídku jsme nedostali a Burza ani není schopna zajistit přímé obchodování fyzickým osobám, je schopna zajistit to přes prostředníky a to ministerstvo financí zásadně nechce. Chceme přímý kontakt občana se státem ve smyslu dluhopisů, které jsou ve jménu a na účet státu. Zapáté, ten projekt je společností ASD připravován. Dále jsme se nedostali. Je připravena zadávací dokumentace. Není nic podepsáno, čili, bude-li politický vůle a bude-li ve smyslu transparentnosti věcí, tak znovu říkám, jsem připraven udělat výběrové řízení. Porovnávání nákladů, jestliže Czechpoint generuje pouze ověření veřejně dostupných informací, jestliže datové schránky nahrazují kontakt v písemné podobě v rámci veřejné správy, tak tady jde nejen o sběr dat, ale i o peníze, o vypořádání, čili ty věci jsou daleko složitější. Náklady na financování, poplatky a podobně. Při porovnání nákladů na desetiletou emisi dluhopisů standardně a při porovnání tohoto typu prodeje, jednoznačně vychází námi navrhovaný projekt levnějším, nikoliv dražší, jak bylo někde v médiích prezentováno.

Já jsem opravdu rád, že mohu takto vysvětlit věci, že jsem připraven jakkoliv vysvětlit detaily, jsem připraven ukázat parametry toho projektu, co a jaké povinnosti by měla společnost, která to bude zajišťovat, či vzejde z výběrového řízení, tak toto je jedna věc. My jsme vydali dnes tiskovou zprávu, myslím, že z ní je zřejmé, že ty informace o tom, že bychom měli nějaké nabídky, tak nejsou pravdivé. A to je asi smyslem toho. Byl bych rád, kdybyste informovali o té věci korektně. Byl bych rád, pakliže vám není něco známo, můžeme se setkat a ty věci detailně probrat. Znovu říkám, finanční stránka není dořešená na já budu ještě vyjednávat a nebo jsme připraven vypsat i výběrové řízení s tím, že celý projekt se o rok posune. Pane premiére, tolik k té věci, které jsem považoval za nutné sdělit po zkreslené, které mnohé informace nabraly. Děkuji.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi financí a nyní je prostor pro vaše dotazy. Televize Nova, prosím.

 

Televize Nova: Já bych začal u vládní agendy, chtěl jsem se zeptat paní ministryně, když jste tu jmenovala ty drogy, u kterých byl problém s tou hranicí. Znamená to, že u těch ostatních je to tak nějak v pohodě, že tam by to mohlo odpovídat té tabulce, která už je tak trochu známá a že by se to mělo měnit jen u těchto drog? Potom dotaz na pana premiéra týkající se stěhování archivu bezpečnostních složek jestli už jste se stihl sejít s panem Pecinou, jestli jste to probrali, či zda se to stěhování budete snažit oddálit? Případně, ten archiv by se měl podle plánů sestěhovat do jedné budovy, nebylo by lepší počkat, než ho stěhovat takto na dvakrát?

 

Daniela Kovářová, ministryni spravedlnosti: K těm čtyřem nejdůležitějším drogám, o kterých jsme hovořili, jsme ještě hovořili o extázi, jestli čtyři kapsle či pilulky ano či ne a potom o marihuaně či konopí v té formě jedu a nikoliv ve formě rostlin. To byly oblasti, kterým jsme se nejvíc věnovali. Ne snad proto, že u těch ostatních by nebyly otazníky, jako spíše proto, že ty první jsou nejvíce vražedné a nebezpečné.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Problém všeobecně je, už to paní ministryně říkala, já bych to chtěl potvrdit. Vláda tu konstrukci trestního zákoníku dostává do rukou, aby nařízením vlády, to je prakticky exekutivní akt, brala na sebe velmi výraznou odpovědnost a ta debata o drogách prostě musí být natolik vážná a zodpovědná, abychom stanovením té hranice nenarušili nějaký princip buď permisiviti či destruktivnosti politiky vůči drogám. To je pak velmi těžko opravitelné a je to třeba vážit ne na úrovni ministrů, ale ještě v debatě s přizvanými odborníky.

 

Daniela Kovářová, ministryni spravedlnosti: Já k tomu jen doplním, že v mezidobí, protože jsme o tom mluvili dopoledne, tak v mezidobí jsme zadala analýzu současné judikatury, protože ten pojem „množství větší než malé“ není úplně nový, takže si srovnáme, jaká je dosavadní praxe, abychom našli společnou cestu a současně pomohli orgánům činným v trestním řízení v tom, co je vlastně účelem takových vládních nařízení.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Druhý dotaz byl na pana premiéra a týkal se stěhování archivu.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ne, neměl jsme ještě příležitost s panem ministrem vnitra o tom hovořit.Bude jistě příležitost tento týden, kdy se budeme vidět pořád ve sněmovně,. Takže tam najdeme nějaký čas, abychom se o tom pobavili. Já to považuji za vážnou věc, ostatně byl jsem v té věci interpelován, mám nějaké stanovisko šéfa archivu a podobně. Doufám, že dospějeme k rozhodnutí, které bude rozumné, ale nechtěl bych ho předjímat.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Česká televize.

 

ČT: Pane premiére, chci se zeptat, jestli vláda projednávala zprávu o připravenosti země na možnou plynovou krizi, případně, jestli můžete být konkrétnější.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ne. Odložili jsme to o týden z prostého důvodu. Pan ministr Tošovský jako předkladatel u toho chtěl býti osobně. Je to jeho nezadatelné právo, takže to bude na programu 14. v pondělí. Jiný důvod to nebyl, on je v Bruselu.

 

Televize Prima: Já bych měla dotaz na paní ministryni, týká se to trestního zákona a toho problému, že tam vypadla ta část, která se týkala postihu za přípravu trestného činu pytláctví. Hlavně myslivci si na to hodně stěžují, tak se chci zeptat, jestli ministerstvo neplánuje nějakou změnu v tomto smyslu, aby se to tam zase zahrnulo?

 

Daniela Kovářová, ministryni spravedlnosti: Já zatím sleduji debatu, která se okolo toho problému vine. Musím říci, že ta debata možná reaguje na to, že jiné trestné činy mají hranici trestní odpovědnosti stanovenou na částce škody vyšší než nepatrné a pytláctví se v tomto smyslu odvíjí také od škody více než nepatrné. V současné době ministerstvo neuvažuje a nepracuje na žádné změně trestního zákoníku. Ale debaty sleduji, takže vím, nač narážíte.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

 

ČT: Já bych měla dotaz na paní ministryni. Ohledně toho trestního zákona, je tam pasáž o dopingu a anabolicích. Objevuje se v tom i část o metodách, které jsou zakázané při užívání dopingu. Jestli byste toto mohla nějak přiblížit a potom ještě, co si od toho slibujete, v čem je ten přínos, jestli se ten doping zakázaný měl odrazit spíše na konečných uživatelích nebo třeba potom, jestli by se měl dotknout boje a obchodu s kšeftováním s těmito látkami.

 

Daniela Kovářová, ministryni spravedlnosti: Ano, vládní nařízení popisuje i metody jakým způsobem zjišťovat účinky dopingu. To v první řadě. Ve druhé, účelem je sjednocení praxe orgánů činných v trestním řízení, aby nedocházelo k roztříštěnosti. Je to taková pomocná ruka pro orgány činné v trestním řízení a to je hlavní účel vyplývající i z komentáře nového trestního zákoníku. Možná bych ještě měla dodat, co jsme nedodala, že všechna ta nařízení nabudou účinnosti prvního ledna spolu s novým trestním zákonem.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz. ČTK.

 

ČTK: Já mám dotaz k těm brdským obcím, proč 22 milionů? To je na základě nějaké jejich žádosti? Mluvilo se, v příštím roce by měli dostat další peníze, platí těch 150 či jak? Jak to bude? Druhá věc, zda by pan premiér mohl nějak komentovat informace ohledně možnosti návštěvy amerického prezidenta při podpisu smlouvy s Ruskem? Děkuji.

 

Eduard Janota, ministr financí: K těm brdským obcím, jedná se o částku 15 %, tedy částku dofinancování projektů, které tyto obce realizují v rámci ministerstva zemědělství, místního rozvoje, průmyslu a obchodu. Toto byl příslib vlády. Pouze tyto obce byly schopny zpracovat dokumentaci, kterou jsme jim zaplatili a byly schopny zpracovat samotné projekty, které vyhověli parametrům resortních programů a tyto obce proto se obrátily na ministerstvo financí o příslib, který měli ještě od vlády Mirka Topolánka, že stát toto uhradí. My jsme toto akceptovali. Pan premiér byl také v této věci interpelován, čili považovali jsme to za logické, správné a dodrželi jsme slib předchozí vlády. Tím ta akce pro nás končí, protože ty projekty, které máte na mysli v řádku skoro 1 miliardy, ty patrně nebudou realizovány, protože se nepodařilo se je projektově zpracovat a nebo se je nepodařilo zasadit do rámce evropských fondů a projektů a ani jiných projektů, které jsou na úrovni naší exekutivy. Tedy našich ministerstev.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: K tomu druhému dotazy, ta informace o případné schůzce Obama-Medvěděv při příležitosti podpisu smlouvy START II, to jsou informace, které postupně vznikaly z diplomatických zdrojů, z mediálních úvah či spekulací. Chtěl bych k tomu konstatovat, že česká strana a žádná ústavní instituce nebyla požádána o organizaci takovéto schůzky a jak je dnes patrné, tak tato schůzka se v Praze neuskuteční v tom termínu o kterém se uvažovalo, tedy, byl to pátek tento týden. O jiném termínu nehodlám spekulovat, v prvé řadě bude záležet, jak se podaří tu smlouvu mezi smluvními stranami dojednat a dokončit.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaký dotaz. Prosím.

 

Reuters: Jaké byly výhrady vlády vůči tomu senátnímu návrhu, týkajícího se povolenek? Na pana ministra financí, jestli mohu mít otázku na daňovou progresi o které jste se zmiňoval během víkendu, jestli resort pracuje na novele zákona o daních?Kdy byste to chtěli stihnout, ještě za této vlády či pro vládu příští? Děkuji.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ty výhrady nebyly nijak dramatické, týkaly se jen výtky k paragrafu 10c, který upravuje přechodné udělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení. To považujeme tu konstrukci tam uvedenou za nesystematickou, protože celkovou právní úpravu přidělování těch bezúplatných povolenek v oblasti výroby tepelné energie bude obsahovat až nová právní úprava a ta bude zahrnovat příslušnou transpozici směrnice EP a rady. To je jenom dílčí výhrada k jedné pasáži toho zákona. Děkuji za dotaz, abychom neměli pocit, že se jednalo nějaké drama.

 

Eduard Janota, ministr financí: Já, jestli mohu reagovat. Záležitost má souvislost s tím, že jsem upozorňoval na určitý neřešitelný problém našich veřejných financí. Za stávající legislativy my nejsme schopni nějak naplnit požadavky Bruselu ve smyslu snižování deficitu veřejných rozpočtů k HDP o jedno procento ročně. Zhruba na 3 % v roce 2013. Já jsem upozorňoval, že podle mého názoru to vyvolá nutnost změny legislativy na obou stranách rozpočtové bilance. Protože vím, že tato debata je komplikovaná, tak jedním z možných řešení, ale to je prostě střípek mozaiky, může být spravedlivější nastavení zdaňování příjmů fyzických osob. Ve smyslu toho standardnějšího systému, kterým zcela určitě je progresivní zdanění. Protože ukažte mi zemi v Evropě, mimo Slovenska, kde ale rovná daň je v jiném pojetí než v našem zákoně, že je to teoretická možnost a že si dovedu představit výši tohoto zdanění někde mezi 25-30 % u nějakých příjmů nad 1200000, to je otázka věci, jak by se to nastavilo. Ale já jsme to spojoval s tím, že toto musí být provázáno i s možností snížit to nejnižší zdanění nižších příjmů, že to musí být provázáno i na výdajovou politiku státu v oblasti různých podpor v nezaměstnanosti třeba, aby ti, kteří pracují za nejnižší mzdy po zdanění, aby měli více finančních prostředků než ti, kteří pasivně odebírají různé dávky podpor. V tomto kontextu jsem si to dovedl představit. Znovu zdůrazňuji, bavíme se o miliardách, tak do 5, možná 4,5 miliardy, to je dopad, který by byl, kdybychom zavedli někde to maximální zdanění kolem 25-30 % u platů nad 1200000 ročního příjmu. Je to spíše otázka do diskuse, protože nabyl jsme toho dojmu, že není síla a ochota bavit se o výdajových škrtech, tak prostě se budeme muset bavit o tom, jak to řešit, je to věc politické garnitury. Já nemyslím si, že by byla za dané konstelace hvězd tady souhlas, aby se touto cestou šlo, protože to nebejase ohlas ve sněmovně, ale je to jedna z cest, jak se pokusit v příštím roce realizovat koncept dalšího ozdravování veřejných financí. Že je to velmi komplikované, to jsme všichni viděli na projednávání státního rozpočtu, ať už jako balíčku nebo teď v rámci prvního a druhého čtení, kde v podstatě poslaneckými iniciativami je tento úsporný balíček naprosto devalvován a mnohé už z něho nezbylo a mnohé ještě padne v dalších hlasovacích procedurách, protože i rozdílnou docházkou poslanců a aktivitou poslanců se dneska stalo to, že téměř celý balíček je prostě v tom procesu projednávání devalvován a nevím, co z něj zůstane. To je z mé strany určitá skepse a obava, že to riziko, že české finance se budou pohybovat spíše v koridoru 6 % než v koridoru, kde by měly být podle maastrichtských kriterií, tedy kolem 3 %. Toto je spíše pravděpodobné.

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já k tomu dodám jen malou poznámku. Ty daně a tak dále, to je příběh a píseň roku 2011, případně dalších. Chtěl bych jen upozornit, že ČR bude někdy v zimních měsících povinna předložit do Bruselu tzv. konvergenční program. Lze si představit, že reakce Bruselu na ty deficity, které zatím máme plánovány v rozpočtovém výhledu na roky 2011 a 2012 a které se mohou stát ještě horšími, pokud s něco přihodí s rozpočtem na příští rok, tak nebudou přijaty Bruselem pozitivně. Můžeme se stát terčem výrazné kritiky a parametrizace toho českého prostředí rozpočtů na rok 2011 a 2012. Pokud se nám zdá debata o rozpočtu 2010, pokud pro nás představuje jakási muka obraznosti, tak věřte, že v roce 2011 to bude mnohem obtížnější. To si dovoluji tuto prognózu udělat, zvláště proto, že v měsících, kdy bude vrcholit debata o makroekonomickém rámci rozpočtu a zasazení do celkového kontextu predikce hospodářského vývoje v této zemi, bude vrcholit kampaň před volbami a v závislosti potom na schopnosti sestavit politicky komponovanou vládu už přijdou horké letní měsíce, které tvoří to časové jádro pro sestavení rozpočtu na rok 2011. Docela bych byl rád, kdybychom si těchto souvislostí byli rovněž vědomi už při té debatě o rozpočtu na příští rok.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím, váš dotaz.

 

Z1: Já mám otázku na pana ministra. Váš pan náměstek Hejduk včera řekl, že schodek letošního rozpočtu zřejmě přesáhne 175 miliard, v listopadu se počítalo se 165, můžete říci, co způsobilo to zvýšení?

 

Eduard Janota, ministr financí: Odpověď je jednoduchá. Zaprvé, částečné zohlednění výdajů rozpočtu, protože nám nezbyly peníze na část důchodů a část dluhové služby, proto váda musela o 14 miliard navýšit výdaje a ty se promítly v listopadu a promítnou se částečně v prosinci, protože to jsou peníze navíc, je to výdajově. Ale jádro problému je na straně příjmů, kde jsou výrazně nižší, než uvažoval původní rozpočet. Uvedu příklad, zatímco DPH se plní na 95 %, což je dobře, tak daň z příjmů fyzických osob má dvouměsíční skluz, my jsme ke konci listopadu měli tolik prostředků, kolik jsme měli mít v září a dokonce u právnických osob jsme ke konci listopadu zhruba na 55 % ročního rozpočtu. Tady vidíte, že ten dopad krize u těch přímých daní je diametrálně vyšší než u daní, které mají souvislost se spotřebou. Není to nic než nenaplnění příjmů a ten odhad, jestli to bude 175 nebo 178 nebo 180, já v dané chvíli bych na to nemohl dát ani desátého prosince svou hlavu. To těžko mohu s takovou přesností vědět.

 

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za trpělivost s jakou jste vyčkali této tiskové konference, za pozornost, za dotazy. Panu premiérovi, paní ministryni a panu ministrovi za informace pro vás. Těším se nashledanou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 7. prosince 2009

Související zprávy