Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

20. 7. 2009 16:48

Tisková konference po zasedání vlády, 20. července 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dnes v poněkud silnější sestavě, vítám vás na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vítám tady také pana premiéra, dámu a pány ministry, paní ministryni zdravotnictví, pana ministra průmyslu, místního rozvoje, životního prostředí a ministra vlády pro lidská práva. Prosím pana premiéra o úvodní vstup.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji mnohokrát, dámy a pánové i já vám přeji hezké odpoledne. Ta šíře té sestavy je vyvolána nejen tou šíří tématiky, kterou jsme dnes projednávali, ale především tím bodem 1, který určitě velmi zaujme, návrh politiky územního rozvoje ČR 2008, který se velmi silně týká všech pánů, kteří tady stojí, s výjimkou pana ministra Kocába a paní ministryně zdravotnictví. Ta je tu proto, aby vás blíže seznámili s tím bodem protipandemických opatření, o kterých jsme dnes jednali, protože jsme dnes měli na programu i body, které se týkaly života romské komunity, proto je tu pan ministr pro lidská práva, aby vás s těmi body seznámil. Tím jsme také dal najevo, co považuji za nejvýznamnější a co asi vzbudí váš největší zájem z dnešního programu vlády. Jinak ptát se můžete i na ty další dokumenty. Jeden dokument, trošku negativní hlášení z mé strany, jehož projednání jsme přerušili a to je koncepce elektronické sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. My jsme se dohodli na tom, že ten materiál, že k němu přijmeme usnesení příští týden, ale je třeba dopředu říci, že ten materiál vyžaduje ještě nějakou další rozpravu, komunikaci s širokou právní, odbornou veřejností, aby v tom nebylo jenom to „e“, elektronické, ale abychom si taky uměli pohrát s kvalitou těch procesů, které mají být elektronizovány, digitalizovány a podobně. To je celá kvalita českého legislativního procesu a na základě toho s tím i schopnost elektronizace. To je k tomu materiálu, který jsme přerušili a proč jsme tak učinili. Jinak návrh politiky územního rozvoje představí předkladatel, to je pan ministr pro místní rozvoj a kolegové ho jistě doplní.

Rostislav Vondruška, minstr pro místní rozvoj: Děkuji za slovo, já bych chtěl říci, že na dnešním jednání vláda řešila poslední rozpory, které ten materiál provázely. My jsme v době nástupu vlády ten materiál přebírali s více než 20 zásadními rozpory a dá se říci, že v posledních dvou týdnech se vstřícnými postoji resortních kolegů a dotčených subjektů nalezla shoda na všech sporných bodech a vláda byla schopna přijmout politiku územního rozvoje 2008 jako dokument upravující zásady ochrany území pro jeho příští využití. Pokud se budete chtít k tomu zeptat na nějaké konkrétní věci, které v médiích už zazněly, tak já nebo kolegové.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Možná je k tomu dobré dodat to, že my jsme si to projednávání zásadně parametrizovali tím a to tam je zakomponováno v tom usnesení i v té politice územního rozvoje, že ta politika nepředjímá žádné fatální rozhodnutí, které by bránilo dalším vládám jaksi ve svobodném rozhodování o tom, co kde bude reálně postaveno o rozhodnutí co a z jakého oboru se postaví, takže takto je ta politika územního rozvoje celá koncipována, abychom si neblokovali naše následníky jakýmkoliv způsobem ve volném a svobodném rozhodování. Naopak, abychom pro ně učinili tou politikou územního rozvoje příslušné podmínky, to byl základní parametr, protože to také odpovídá mandátu této vlády a současně potřebě ten plán přijmout a již dále ho neodkládat. Dalším, velmi dobře spolupracujícím článkem a jaksi vrstvou, která velmi žádala, aby ten plán územního rozvoje byl přijat, byli hejtmani, Asociace krajů, se kterou jsme o tom nejen jednali, ale také úzce spolupracovali na úrovni předkladatele i dalších resortů.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Děkuji, já jsme měl dnes na vládě 4 materiály. Poměrně pro naši agendu významné a jejich přijetí zásadně ovlivňuje zkvalitnění a dodržování lidských práv u nás. Jednak je to materiál v oblasti rovnosti žen a mužů, který se jmenuje Souhrnná zpráva o plnění priorit, jehož součástí jsou i úkoly pro konkrétní ministry v tomto směru. Můžeme o tom potom mluvit zvlášť. Dále to byl materiál z oblasti prosazování práv dětí, kde se podařilo prosadit sérii opatření směřujících k omezení násilí na dětech. Opět velmi důležitý a zásadní materiál. Dva materiály, které se týkají přímo romské komunity, které jsme zpracovali velmi rychle a v podstatě updatovali ve vztahu k zavedení víz. Jeden z těch materiálů je Zpráva o stavu romských komunit v ČR za rok 2008, který otevřeně hodnotí situaci ve které se Romové nacházeli v minulém roce. Vláda v reakci na tuto zprávu přijala i usnesení, kde některé z těch identifikovaných nedostatků napravuje. Dále jsme projednali materiál Zpráva o naplňování romské dekády, nebo dekády romské inkluze 2005-2015 a tato zpráva zase monitoruje mezinárodní aktivity spojené s iniciativou Dekáda romské inkluze. Je to iniciativa, ke které se připojilo 12 zemí, a která jaksi pracuje na procesu plného začlenění Romů do společnosti. To je na úvod a mohou být dotazy. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě slovo paní ministryně.

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Děkuji, já jsme dnes vládě předkládala materiál, který mi byl uložen usnesením z 22. června. Ten materiál obsahoval informace o tom, jak jsou jednotlivé resorty připraveny, respektive, zda jsou akceschopné jejich pandemické plány. To je věc, která byla nejdůležitější. Dále byl materiál doplněn o informace o tom, v jakém stavu je v současné době izolace pandemického viru a výroba očkovací vakcíny. Navazujeme tím na opatření z 22. června, tedy nákup antivirotik nákup očkovací látky. Dále jsme vládě předložila jakýsi výhled vývoje pandemie v ČR s odkazem na modelaci s pandemií v minulosti, tedy i jakýmsi číselným vyjádřením počtu nemocných a z toho se odvíjející i náklady. Dnešním dnem mi bylo uloženo koordinovat tyto aktivity, tedy snižovat následky pandemie v rámci krajů a informovat o tom vládu a všichni ministři vlády a šéfové správních úřadů byli pověřeni tím, aby nadále udržovali akceschopnost těch pandemických plánů. Jinak jsem připravena na konkrétní dotazy odpovědět.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě bych poprosil o pár slov ministra životního prostředí.

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já chci ke dvou bodům jenom stručně, k tomu prvnímu bodu územního rozvoje chci říci, že po ne jednoduchých jednáních, ale jsem rád, že se nám podařilo v řadě bodů dosáhnout kompromisů a v řadě dalších bodů uplatnit princip, který tu zmínil pan premiér, nerozhodovat definitivně o věcech velkého politického významu v rámci funkčního období této vlády a nechat nastupujícím politickým vládám, aby ve věci rozhodly. A chci potvrdit, co tu zaznělo, že skutečně na základě tady toho se podařilo vypracovat kompromis, který byl i pro mne přijatelný a druhý bod, vláda dnes přijala usnesení k návrhu Ústřední povodňové komise k řešení popovodňových situací tak, jak je Ústřední komise projednala na svém posledním zasedání. Tolik ode mne a jsme k dispozici vašim otázkám.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já bych velmi preferoval, dámy a pánové, pokud máte otázku na ministra pro životní prostředí, abyste jí položili právě teď, protože pan ministr mne požádal, abych ho během sedmi minut omluvil z této tiskové konference, protože ho čeká výjezd mimo Prahu. Takže prostor pro vaše dotazy. To neznamená, máte-li jinou otázku na kohokoliv z dalších přítomných, tak jí nemůžete položit.

Česká televize: Já bych nejdříve na paní ministryni, vy jste mluvila o tom, že jste schválili nákup těch antivirotik, jestli můžete říci, kolik na to půjde v letošním roce, kolik v tom příštím a proč je to takto rozděleno? A potom by mne zajímalo, jestli se mluvilo i o nákupu dýchacích přístrojů? Pro koho by to bylo především? Protože například Nemocnice na Bulovce o tom nemá informace, že by se mělo nakupovat a jestli při tom prověřování připravenosti jste narazila na něco co by nebylo dostatečně připraveno, co by nefungovalo?

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Vláda dnes neschvalovala nákup anitvirotik, to je usnesení vlády z 22. června. Ta informace tu proběhla, ale zopakuji to. ČR v tuto chvíli disponuje 2 miliony dávek antivirotik Tamilu a my jsme požádali vládu o navýšení této rezervy o 500 tisíc dávek. V tuto chvíli, jakmile uzavřeme smlouvu a nakoupíme ještě 500 tisíc dávek Relenzy, což je alternativa k Tamilu, budeme mít k dispozici pro 25 % populace antivirotika. Co se týče prověření pandemických plánů a dýchacích přístrojů, v těch výhledech, které my máme k dispozici v tuto chvíli a které navazují na pandemie z minulosti se předpokládá, že určitý počet obyvatel bude vystaven komplikacím a bude nutné, abychom měli zajištěnu přístrojovou techniku pro umělou plicní ventilaci. Součástí pandemických plánů jsou i tato čísla a my v tuto chvíli neuvažujme o hromadném nákupu. V tuto chvíli prověřujeme počty těchto přístrojů jak v působnosti ministerstva zdravotnictví tak v koordinaci s kraji, jak jsme řekla, to je úkol, který vyplynul z dnešní vlády. Ukáže-li s ovšem, že ČR má těchto přístrojů nedostatek a bude potřeba na základě těch čísel učinit další opatření, jistě tak učiníme. Teď si nejsem jistá, jestli jsme odpověděla na všechny dotazy? V pandemických plánech, které já jsme prověřovala v tuto chvíli nebyly shledány žádné nedostatky a teď v druhém kole poběží prověřování pandemických plánů hejtmany, respektive zdravotními rady krajů. Tam předpokládám, budou-li shledány některé nedostatky případně některá technická tak jiná opatření, která bude třeba doplnit, jistě ve spolupráci s nimi budeme řešit. V tuto chvíli žádnou takovou zprávu nemám.

Česká televize: Já jenom doplnění, vy jste říkal, že jste to už schválili tedy dříve, proč je to rozděleno pro letošní a příští rok?

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Je to rozděleno z toho důvodu, že tam byly schváleny dvě položky. Jedno bylo nákup antivirotik, tam se pohybujme v řádech 128 milionů korun pro rok 2009, druhá položka, která tam byla, byl nákup blokační kapacity pro výrobu vakcíny a nákup vakcíny samotné. Rady jsem se dohodli i s ohledem na napjatý rozpočet, že budeme jednat s firmami, které budou očkovací látku dodávat o úhradě pro příští rok. Proto je to rozděleno.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím další dotaz.

Mladá fronta Dnes: Na ministra Kocába o romské zprávě. Zaprvé, jestli jste dospěli k tomu, jak zlepšit život té romské komunity na základě té zprávy v budoucnosti? Zadruhé, co v ní vlastně je? Jak se změnil život Romů od roku 2007 do roku 2008?

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: To je obsáhlá otázka na kterou nebudu moci zde odpovědět. V podstatě bych chtěl říci, že ta zpráva je výchozí analýzou, která poslouží pro zpracování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, kterou máme předkládat vládě někdy v říjnu. Informace tam shromážděné tam jsou velmi cenné a zásadní a i v tomto okamžiku, kdy se vlastně jedná jen o analýzu, tak přece v určitých oblastech už jsou členům vlády ukládány určité úkoly. Důležité je ale říci, že takových zpráv máme k dnešnímu dni několik, například i ta druhá, kterou jsem jmenoval a ta zásadní strategie boje proti sociálnímu vyloučení by pak měla být tou hlavní normou podle které se budou řídit jednotlivé resorty. A obsáhlejší srovnání a řekněme zprávu o pokroku bych si nechal na osobní rozhovor, to je na delší dobu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím váš dotaz.

Radiožurnál: Já má spíš velmi krátkou, možná technickou otázku, jak dopadlo projednávání bodu číslo 5, uvádění výrobků na český trh, které obsahují dimethylfumarát? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dopadlo dobře, usnesení bylo jednomyslně přijato. Jestli chce předkladatel, který tu je něco dodat?

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: To je aplikace nařízení Evropské komise a jednohlasně jsme schválili zákaz takových výrobků.

Radiožurnál: Já se omlouvám, na pana ministra životního prostředí, jenom jednu otázku. Jedná se o to, zmiňoval jste dosažení kompromisu, můžete říci v kterých konkrétních bodech či stavbách?

Ladislav Miko, ministr životního prostředí: To by se jistě dalo, ale jak bylo řečeno, tady rozpory byly velmi početné a to projednávání trvalo poslední dva týdny a jej jich asi 40. Nebudu tu konkrétně jmenovat, ale u některých věcí jako otázka kanálu Dunaj-Odra- Labe jsme se dohodli na tom principu o kterém hovoří programové prohlášení, tedy přijalo se usnesení, aby rozhodla příští vláda, nepadlo rozhodnutí a prodloužil se termín pro posouzení, aby připadl příští vládě.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. ČTK.

ČTK: Na pana ministra Kocába, můžete tedy, když jste nám neřekl nic konkrétního o té zprávě, ta usnesení, říkal jste, že několik ministrů už má konkrétní úkoly, tak kdo a co má udělat? Děkuji.

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Prosím vás, toto si nechám na později a vysvětlím vám z jakého důvodu. Toto usnesení je jen doplňkové, to doplňuje některé úkoly ministra sociálních věcí, pro lidská práva, ministryni školství. Ta zpráva konstatovala ve své příloze celou řadu úkolů, je jich skutečně celá řada pro všechny resorty a pokud máte o tuto informaci zájem, jak říkám, je to obsáhlé, je to na půl možná hodinu povídání. Dnes jsme jen doplnili pár zásadních úkolů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji.

Televize Nova: Já bych se chtěla zeptat paní ministryně Juráskové, mluvila jste o výhledu vývoje a modelaci, můžete říci nějaká konkrétní čísla?

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Velmi nerada, protože WHO a i odborníci na epidemiologii se shodují v tom, že se velmi obtížně odhaduje, jakým způsobem s virus bude chovat. Jistě se všichni shodneme na tom, že je ideální situace v tom, že sice je virus poměrně rychle přenosný, nicméně, ten klinický průběh je velmi lehký. U většiny pacientů není třeba ani nasazovat antivirotika a žádné komplikace nenastávají. Modely, které máme jsou v důsledku těch nejhorších pandemií, které v historii lidstva byly a já bych nerada děsila českou populaci, když jsem si už v tisku přečetla, že se očekává, že onemocní až 2 miliony osob. Je to informace, která je k dispozici z toho důvodu, abychom dokázali odhadnout ten maximální dopad, nicméně, nezakládá se v tuto chvíli na žádných aktuálních informacích, které by tento vývoj potvrzovaly.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím váš dotaz.

iDnes: Paní ministryně, mne by zajímalo v návaznosti na vaši předchozí odpověď, jestli s tím souvisí i zmírnění těch opatření a jestli to není v rozporu s tím, že Velká Británie ta opatření zpřísňuje.

Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví: Velká Británie je v mimořádné situaci, protože ve Velké Británii onemocnělo k dnešnímu dni více než 6500 osob. My jsme v úplně jiné situaci a já jsme skutečně na poradě krajských hygienických stanic souhlasila s tím, že se dostáváme do stádia, kdy budeme mírnit následky tohoto onemocnění a nejsme už schopni zabránit jeho šíření. Vy víte, že i v ČR se objevily už dva případy mezilidského přenosu, to znamená, že nadále pokračuje aktivní sledování akutních respiračních onemocnění, které v ČR probíhá 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Informace máme okamžitě k dispozici a v prostatě všechna opatření, která se v ČR realizují, jsou na zásadě doporučení WHO i Evropské organizace pro sledování infekčních nemocí. Chtěla bych ještě říci, že jistě máte k dispozici informaci, že Velká Británie zvažuje očkování vakcínou, který neprošla celým registračním procesem, protože Velká Británie je v mimořádné situaci v rámci evropských zemí. Jinak ČR nemá žádný důvod k tomu tato opatření zavádět.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz.

Česká televize: Já bych měla dvě otázky. Jednak, jak v ohledu na politiku územního rozvoje dopadla nová přistávací dráha v Ruzyni? Bude se stavět či nebude? Druhá otázka k bodu číslo 13, je to ten statut hrobu neznámého vojína, zda jste to projednali a s jakým výsledkem? Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já bych poprosil asi pana ministra.

Rostislav Vondruška, minstr pro místní rozvoj: Děkuji. Já bych chtěl tady využít odpověď k vyvrácení populárního omylu, že politika územního rozvoje rozhoduje o konkrétních stavbách, ať už je to přistávací dráha nebo jiné, ona pouze chrání to území, aby o tom záměru vystavět dráhu mohlo být dále jednáno. V tomto smyslu bylo na tomto bodu nalezena dohoda, že to bude nadále prověřován. V žádném případě nepadlo rozhodnutí o tom, že se bude stavět nová přistávací dráha na Ruzyni.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Na druhou otázku odpoví pan premiér.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To bude velice stručné. Ten materiál vláda schválila tak jak ho předložil ministr obrany a přijala usnesení, jak ho ministr obrany navrhoval. To vše najdete, jak jste to viděli, jak to bylo předloženo a tak to vláda schválila. Počítá s tím a je připraven a na to vynaložit i tu související finanční částku. Je to domluveno i ministerstvem financí.

Televize Nova: Ještě jednou. Já bych s také chtěla zeptat pana ministra pro místní rozvoj pana Vondrušky, co se týče té politiky územního rozvoje, co se týká elektrárny v Balhutovicích, jestli také bude trvat ta ochrana toho území?

Rostislav Vondruška, minstr pro místní rozvoj: Já na to odpovím, nicméně pan kolega Tošovský bude mít také co dodat. Ochrana území bude trvat, protože je prověřené jako záložní území pro výstavbu elektrárny, ovšem nejedná se o slovní spojení jaderná elektrárna, jak bylo v minulosti o tom spekulováno.

Televize Nova: Můžu jen dodat, tam je spekulováno kvůli tomu, že tam je ještě vodní nádrž a každý pak myslí na to, že to hned bude chladící voda?

Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu: Já to vysvětlím. My jsme se nebavili o žádné elektrárně. To se bavíme o tom území. Ale z druhé strany, pro provoz soustavy je v této lokalitě v budoucnu mít zdroj. Když si uvědomíte, na severozápadě ČR je produkce elektřiny na jihu je Temelín, na jihu Moravy jsou Dukovany a na severu je dislokovaná spotřeba. V současné době spotřeba roste, požadavky jsou na 760 MW, nicméně, vůbec jsme se nebavili o tom, že se bude stavět jakýkoliv zdroj, ale pokud se ukáže nutnost ten zdroj stavět, pokud se ukáže nutnost k němu mít chladící vodu a vyvrátím vám mýtus, to není jen o jádru. Každá elektrárna musí být chlazena. Potom jsme se dohodli, že uděláme studii o realizovatelnosti takové záměru a tudíž i k tomu případně lokalizaci vodní nádrže. Vůbec jsme s nebavili o jaderné energetice, vůbec jsme se nebavili o zdroji, může být jakýkoliv. To území je tam k dispozici.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To brilantně odpovídá tomu, té parametrizaci toho zadání. Tím, že jsme se shodli na potřebě to chápat jako chráněné území, tak jen bráníme tomu, aby tam případně nemohlo být nikdy postaveno vůbec nic. Protože kdybychom to neudělali a nevyhlásili to v politice územního rozvoje jako stavebně chráněné území, tak se tam prostě vesele začne stavět a nebude tam žádný zdroj, jaký tam bude, také nepreliminujeme. Neříkám, co tam bude, jestli jádro nebo cokoliv jiného. Jaký zdroj tam bude a podobně, jen počítáme s tím, že kdyby tam někdo rozhodl, že tam takový zdroj bude, tak potom to území je na to vyčleněno. To je vše, co ta politika říká a proto byla zadána i ta úloha jak k tomu přistupovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím.

Deník Bohemie: Chtěl bych se zeptat pana Kocába, jestli ta analýza k situaci romské komunity bude zveřejněna ještě dnes na internetu? A jestli by přeci nešlo zveřejnit ty nedostatky, které už vláda tím usnesením napravila?

Michael Kocáb, ministr pro lidská práva: Jsme se teď podíval na pana premiéra, můžeme to zveřejnit, myslím, že teď pro to mám i povolení, ano, zveřejníme to. Analýza je kritická a velmi obsáhlá, dohromady to má přes 300 stran a je tam pohled pokud možno nejednostranný, mnohoznačný na tu problematiku. Je tam uvedena řada zkušeností jak ze strany romské komunity i přístupů ze strany státu. Jsou tam ale i kritické postřehy a je jich velká řada. Já jsme zpracoval nad tuto zprávu ještě červeno-černou zprávu, která je interní a která vyznačuje barevně, co se daří a co se nedaří a ještě jsem zpracoval i malý souhrn čtyř stran těch kritických uzlových momentů. Je toho mnoho a proto jsme nechtěl se k tomu v krátkém časovém úseku věnovat, protože je to tak složitý problém, že se nedá nějak rychlým prohlášením zkreslit. Můžeme se domluvit, že po skončení této tiskovky se sejdeme a vysvětlím to obšírněji u sebe v kanceláři. To je zhruba odpověď.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: To je praktický návrh.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já dodávám, považuji, že pokud nejsou ty materiály v režimu utajované, jsou klasifikované nebo nemají povahu toho, že je nedáváme na buben, protože vyžadují třeba diplomatické zahraničně-politické dotažení a podobně. Nejsou-li tyto důvody, vždy se velmi zdráhám bránit zveřejnění takových dokumentů. Opak vede ke spekulacím, zvláštním úvahám a podobně a nakonec všechny tyto dokumenty stejně budeme shromažďovat, stejně je komise bude vyžadovat, protože ona když se bude seznamovat s tím problémem vízové povinnosti ze strany Kanady, bude žádat Kanadu, aby vysvětlila ten krok, to je zřejmé, nás zase bude žádat o řadu informací o životě romské komunity zde na tomto území a ostatně podotýkám a opakuji, že život romské komunity situace jejich a jejich postavení v české společnosti, jejich inkluze a podobně, to je úkol pro každou vládu s jakýmkoliv mandátem, dlouhodobý úkol bez iluze, že se vyřeší jednou zprávou a podobně. Každá zpráva by ale měla být krokem, který povede k rozumnému výsledku.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Protože nevidí žádnou zvednutou ruku hlásicí se o mikrofon, ale přeci jen jedna. ČTK.

ČTK: Já mám na závěr k něčemu co není z dnešní tiskovky, pane premiére, vy jedete zítra do Izraele na dva či tři dny. Co je důvod té návštěvy a o čem budete jednat? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Je to pracovní návštěva. Budeme mluvit o bilaterálních vztazích ČR a Izraele, zejména o možnostech ekonomické spolupráce, zahraničně-obchodní výměny. Proto se mnou jede i řada lidí z podnikatelské sféry, bude to velmi praktická návštěva, která by měla směřovat především na ekonomickou oblast. Budu s izraelským premiérem, budu přijat představiteli Knesetu a dalšími i představiteli tamních podnikatelských kruhů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost i trpělivost s jakou jste očekávali dnešní tiskovku, děkuji panu premiérovi, paní ministryni i pánům ministrům za jejich informace pro vás a vaše diváky. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 20. července 2009